Nasz projekt

PEPA to projekt mający na celu szkolenie kobiet-migrantek, poprzez umożliwienie im wspierania  innych kobiet w nauce i działaniach społecznych, jak również bycia wolontariuszkami w swojej społeczności. Oprócz tego, że projekt przyniesie korzyść wszystkim kobietom-migrantkom, jest kierowany szczególnie dla tych, które mają niższe wykształcenie, dochody, są społecznie wyizolowane lub żyją w niesprzyjających warunkach.

Dowody z całej UE potwierdzają, że kobiety-migrantki mają gorsze zatrudnienie, trudności integracyjne i gorsze efekty kształcenia niż migrujący mężczyźni lub kobiety urodzone w UE.  Wykazano, że wzajemne wsparcie i wolontariat znacznie poprawiają integrację, naukę i zatrudnienie kobiet-migrantek, jak również,  pomagają im budować nowe więzi społeczne, zyskać pewność siebie i poprawiać zdrowie psychiczne i fizyczne.

CELE

Zwiększyć ilość i jakość wzajemnego wsparcia oraz możliwości pomocy dla kobiet-migrantek.

Rozwinąć zdolności praktykantów i stworzyć więcej możliowści dla kobiet-migrantek, długoterminowy projekt PEPA będzie sprzyjał lepszej komunikacji i szerzeniu wiedzy pomiędzy   jednostkami i agencjami pracującymi w tym obszarze

GRUPY DOCELOWE

Bezpośrednia grupa docelowa

Kobiety z imigranckich i etnicznych środowisk mniejszościowych

Organizacje ds. migrantów i płci / organizacje wolontariackie / statutowe

Pośrednia grupa docelowa

Szkoleniowcy, praktycy, nauczyciele, wolontariusze i pomocnicy

Organizacje partnerskie i ich kadra

Decydenci i inni interesariusze

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein