Nasz projekt

PEPA to projekt mający na celu szkolenie kobiet-migrantek, poprzez umożliwienie im wspierania  innych kobiet w nauce i działaniach społecznych, jak również bycia wolontariuszkami w swojej społeczności. Oprócz tego, że projekt przyniesie korzyść wszystkim kobietom-migrantkom, jest kierowany szczególnie dla tych, które mają niższe wykształcenie, dochody, są społecznie wyizolowane lub żyją w niesprzyjających warunkach.

Dowody z całej UE potwierdzają, że kobiety-migrantki mają gorsze zatrudnienie, trudności integracyjne i gorsze efekty kształcenia niż migrujący mężczyźni lub kobiety urodzone w UE.  Wykazano, że wzajemne wsparcie i wolontariat znacznie poprawiają integrację, naukę i zatrudnienie kobiet-migrantek, jak również,  pomagają im budować nowe więzi społeczne, zyskać pewność siebie i poprawiać zdrowie psychiczne i fizyczne.

CELE

Zwiększyć ilość i jakość wzajemnego wsparcia oraz możliwości pomocy dla kobiet-migrantek.

Rozwinąć zdolności praktykantów i stworzyć więcej możliowści dla kobiet-migrantek, długoterminowy projekt PEPA będzie sprzyjał lepszej komunikacji i szerzeniu wiedzy pomiędzy   jednostkami i agencjami pracującymi w tym obszarze

GRUPY DOCELOWE

Bezpośrednia grupa docelowa

Kobiety z imigranckich i etnicznych środowisk mniejszościowych

Organizacje ds. migrantów i płci / organizacje wolontariackie / statutowe

Pośrednia grupa docelowa

Szkoleniowcy, praktycy, nauczyciele, wolontariusze i pomocnicy

Organizacje partnerskie i ich kadra

Decydenci i inni interesariusze