Our Partners

Information about the partners

Nasi partnerzy

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Poland

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej została założona w 2016 roku. Jej głównym celem jest szeroko rozumiana kultura i edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie w sferze pozaformalnej. Instytut tworzy międzynarodowe konsorcja wielostronne, dzięki czemu pogłębia spójność Europy i promuje obywatelstwo proeuropejskie. Fundacja wspiera wszystkich młodych kreatywnych ludzi, którzy chcą pogłębiać swoje pasje, publicznie głosić swoje przekonania i ulepszać świat. Nasza organizacja zajmuje się działaniami skierowanymi do grup  będących w niekorzystnej sytuacji.

Go-Woman! Alliance Community Interest Company, UK

Go-Woman Alliance CIC (GOAL) powstała w 2011 roku jako przedsiębiorstwo społeczne, które ma na celu rozwiązywanie problemu wykluczenia społecznego i zwiększenie innowacyjności wśród mniejszości etnicznych. Specjalizuje się w pracy ze społecznościami w niekorzystnej sytuacji, w tym migrantami, osobami ubiegającymi się o azyl, uchodźcami, kobietami i młodzieżą. GOAL stało się latarnią morską dla osób o pochodzeniu etnicznym, potrzebującym wsparcia. Firma na zdecydowanym obszarze Birmingham wspiera mniejszości – w tym migrantów i uchodźców – w znalezieniu sensownego zatrudnienia, pracy na własny rachunek i integracji społecznej. GOAL wykorzystuje również swoje doświadczenie w dziedzinie innowacji społecznych i przedsiębiorczości, aby pomóc organizacjom rozwijać ich strategie i zdolności operacyjne oraz pracować nad standardami jakości, które pomogą organizacjom być „dostosowanym do potrzeb”.

Główny obszar specjalizacji przedsiębiorstwa to praca ze społecznościami w niekorzystnej sytuacji, w tym etnicznymi kobietami i młodzieżą głównie z Azji Południowej. Wkład firmy w tej dziedzinie obejmował zarządzanie, rozwój oraz dostarczanie innowacyjnych programów, aby przezwyciężyć problemy językowe i kulturowe, z którymi mierzyły się grupy mniejszościowe i tworzenie innowacyjnych społecznych modeli biznesowych w celu stworzenia możliwości zatrudnienia i dochodów.

NIKANOR LTD, Bulgaria

Nikanor Ltd została założona w 2002 roku jako prywatna firma działająca w branży rekrutacji, szkoleniach dorosłych, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz rozwojem. W 2003 roku uzyskała licencję NAVET jako ośrodek szkolenia zawodowego dorosłych. W 2012 firma otrzymała również licencję od NAVET jako Centrum Informacji i Przewodnictwa (CIPO). Posiada również certyfikat ISO 9001: 2000.

Od 2019 roku jest członkiem EfVET. EfVET jest jednym z wiodących w Europie stowarzyszeń zawodowych stworzony przez i dla edukacji zawodowej i szkoleniowców (VET). Firma działa na terenie całej Europy, w zależności od projektów.  Oferuje szkolenia edukacyjne w 25 zawodach i 32 specjalnościach, kursy językowe i szkolenia z kompetencji miękkich. Przedsiębiorstwo stale aktualizuje programy i opracowuje nowe moduły szkoleniowe. Celem Nikanor jest nie tylko treść kursu, ale także ulepszanie metodologii i włączania nowoczesnych narzędzi i metod pedagogicznych. Oferowane są szkolenia stacjonarne, szkolenia online, nauka hybrydowa, wirtualne sale lekcyjne itp.

Nikanor oferuje również nieformalną i pozaformalną naukę oraz ma na celu promowanie udziału młodzieży w projektach społecznych oraz programach na poziomie lokalnym (kulturalne integracyjne, wolontariat, przedsiębiorczość…). Wszystkie projekty i inicjatywy mają na celu zaangażowanie pedagogów, nauczycieli, profesorów, studentów i całej społeczności w realizacji projektów i programów promujących coaching, mentoring, uczenie się przez całe życie i rozwój umiejętności komunikacyjnych uczestników, przywództwo i umiejętności zawodowe.

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Romania

BUCOVINA INSTITUTE to organizacja pozarządowa założona w 2011, z siedzibą w Suczawie w Rumunii, jej misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności w północno-wschodniej Rumunii, południowo-zachodniej części Ukrainy i całej Republice Mołdawii, poprzez tworzenie spółek na rzecz nauki, organizowania i prowadzenia programów szkoleniowych oraz promowania ustawicznej edukacji dla dorosłych.

Główne cele Bucovina Institute są następujące:

  • Tworzenie programów ułatwiających międzykulturową naukę, niestandardową współpracę i wymianę doświadczenia w dziedzinie ekonomii społecznej i możliwości zatrudnienia niedoświadczonych ludzi na rynku pracy
  • Wspieranie młodzieży i dorosłych ze wsi, migrantów, mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do wszystkich form nauki, rynku pracy i organizowania programów umożliwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Promowanie regionalnego i społecznego rozwoju poprzez prowadzenie kwalifikacji, przekwalifikowanie, szkolenia, specjalizację, kursy przyuczania do zawodu, podwyższanie umiejętności oceny i dostęp do programów certyfikacji wszystkich społecznych kategorii
  • Organizowanie działań wolontariackich w celu rozwoju umiejętności zawodowych i szkoleń tematycznych zapobiegających handlowi ludźmi, zastraszaniu i segregacji dzieci romskich i dzieci niepełnosprawnych w szkołach
  • Zapewnianie akredytowanego wsparcia społecznego w zakresie włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem

DOMSPAIN CONSULTING SL, Spain

DomSpain jest organizacją zajmującą się edukacją dorosłych, specjalizuje się w edukacji, szkoleniach, studiach zawodowych, umiejętnościach zawodowych, społecznych i międzykulturowych,  językach i nowych technologiach. DomSpain dąży do poprawy jakości edukacji i szkoleń dorosłych, promowania i ułatwiania dostępu, zarówno nauczycielom jak i uczniom do nowych technologii i narzędzi do innowacyjnego nauczania. Są aktywni na poziomie ogólnokrajowym i międzynarodowym, oferują różnorodne usługi dla sektora publicznego i prywatnego, aktywnie uczestniczą w międzynarodowych projektach za pośrednictwem dobrze ugruntowanej sieci partnerów za granicą.

Dział szkoleń rozwija się o programy edukacyjne; kursy i warsztaty dla dorosłych uczniów, szkolenia VET dla pedagogów koncentrują się na doskonaleniu kompetencji językowych, korzystaniu z narzędzi cyfrowych i metodach nowego nauczania itp.

DomSpain ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu, zarządzaniu, wdrażaniu i monitorowaniu projektów finansowanych z UE. Rozwijają środowiska  online i interfejsy dla celów edukacyjnych, prowadzą ICT i działania techniczne dla wielu projektów unijnych. DomSpain jest akredytowane  przez Służbę ds. Zatrudnienia Katalonia jako firma konsultingowa, rekrutacyjna i centrum szkoleniowe w celu koordynacji lokalnej i krajowej, międzynarodowej mobilności i staży studentów VET. Jest również członkiem LET HER IN Międzynarodowej Sieci, efVET i CEFEC.

Fundacja STREFA „Strefa Inspiracji i Rozwoju”

Jesteśmy organizacją non-profit. Działamy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Głównym celem naszej organizacji jest edukacja (m.in. wspieranie, promocja i rozwój ścieżki edukacyjnej dzieci i młodzieży), kultura, sztuka, promocja zdrowia i sportu. Wspieramy także nowe reformy w edukacji pozaformalnej, kształtujemy proeuropejskie postawy obywatelskie, popularyzujemy ideę integracji europejskiej i wdrażamy zasady demokracji.

Poprzez nasze projekty chcemy dostarczać nowe rozwiązania w różnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w celu ochrony praw i wolności człowieka oraz sprawić, by obywatele szanowali się wzajemnie bez względu na jego religię, światopogląd, pochodzenie czy historię. Chcemy także zakorzenić uniwersalne wartości, przez które uczymy przedsiębiorczości i wyposażamy jednostki w umiejętności i kompetencje przydatne w dorosłym życiu m.in.: kreatywność, wyobraźnia, krytyczne myślenie, praca zespołowa, samodzielność, rozwiązywanie problemów, zdecydowanie itp.

Pracujemy z grupami o mniejszych szansach lub narażonymi na wykluczenie społeczne m.in.: młodzież niepełnosprawna, młodzież NEET, seniorzy, migranci czy uchodźcy. Współpracujemy z różnymi organizacjami i organizujemy publiczne prezentacje, debaty i konferencje ukierunkowane na przedsiębiorczość, szacunek dla obywateli UE oraz integrację społeczną.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein