Our Partners

Information about the partners

Nasi partnerzy

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Poland

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej została założona w 2016 roku. Jej głównym celem jest szeroko rozumiana kultura i edukacja artystyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie w sferze pozaformalnej. Instytut tworzy międzynarodowe konsorcja wielostronne, dzięki czemu pogłębia spójność Europy i promuje obywatelstwo proeuropejskie. Fundacja wspiera wszystkich młodych kreatywnych ludzi, którzy chcą pogłębiać swoje pasje, publicznie głosić swoje przekonania i ulepszać świat. Nasza organizacja zajmuje się działaniami skierowanymi do grup  będących w niekorzystnej sytuacji.

Go-Woman! Alliance Community Interest Company, UK

Go-Woman Alliance CIC (GOAL) powstała w 2011 roku jako przedsiębiorstwo społeczne, które ma na celu rozwiązywanie problemu wykluczenia społecznego i zwiększenie innowacyjności wśród mniejszości etnicznych. Specjalizuje się w pracy ze społecznościami w niekorzystnej sytuacji, w tym migrantami, osobami ubiegającymi się o azyl, uchodźcami, kobietami i młodzieżą. GOAL stało się latarnią morską dla osób o pochodzeniu etnicznym, potrzebującym wsparcia. Firma na zdecydowanym obszarze Birmingham wspiera mniejszości – w tym migrantów i uchodźców – w znalezieniu sensownego zatrudnienia, pracy na własny rachunek i integracji społecznej. GOAL wykorzystuje również swoje doświadczenie w dziedzinie innowacji społecznych i przedsiębiorczości, aby pomóc organizacjom rozwijać ich strategie i zdolności operacyjne oraz pracować nad standardami jakości, które pomogą organizacjom być „dostosowanym do potrzeb”.

Główny obszar specjalizacji przedsiębiorstwa to praca ze społecznościami w niekorzystnej sytuacji, w tym etnicznymi kobietami i młodzieżą głównie z Azji Południowej. Wkład firmy w tej dziedzinie obejmował zarządzanie, rozwój oraz dostarczanie innowacyjnych programów, aby przezwyciężyć problemy językowe i kulturowe, z którymi mierzyły się grupy mniejszościowe i tworzenie innowacyjnych społecznych modeli biznesowych w celu stworzenia możliwości zatrudnienia i dochodów.

NIKANOR LTD, Bulgaria

Nikanor Ltd została założona w 2002 roku jako prywatna firma działająca w branży rekrutacji, szkoleniach dorosłych, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz rozwojem. W 2003 roku uzyskała licencję NAVET jako ośrodek szkolenia zawodowego dorosłych. W 2012 firma otrzymała również licencję od NAVET jako Centrum Informacji i Przewodnictwa (CIPO). Posiada również certyfikat ISO 9001: 2000.

Od 2019 roku jest członkiem EfVET. EfVET jest jednym z wiodących w Europie stowarzyszeń zawodowych stworzony przez i dla edukacji zawodowej i szkoleniowców (VET). Firma działa na terenie całej Europy, w zależności od projektów.  Oferuje szkolenia edukacyjne w 25 zawodach i 32 specjalnościach, kursy językowe i szkolenia z kompetencji miękkich. Przedsiębiorstwo stale aktualizuje programy i opracowuje nowe moduły szkoleniowe. Celem Nikanor jest nie tylko treść kursu, ale także ulepszanie metodologii i włączania nowoczesnych narzędzi i metod pedagogicznych. Oferowane są szkolenia stacjonarne, szkolenia online, nauka hybrydowa, wirtualne sale lekcyjne itp.

Nikanor oferuje również nieformalną i pozaformalną naukę oraz ma na celu promowanie udziału młodzieży w projektach społecznych oraz programach na poziomie lokalnym (kulturalne integracyjne, wolontariat, przedsiębiorczość…). Wszystkie projekty i inicjatywy mają na celu zaangażowanie pedagogów, nauczycieli, profesorów, studentów i całej społeczności w realizacji projektów i programów promujących coaching, mentoring, uczenie się przez całe życie i rozwój umiejętności komunikacyjnych uczestników, przywództwo i umiejętności zawodowe.

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Romania

BUCOVINA INSTITUTE to organizacja pozarządowa założona w 2011, z siedzibą w Suczawie w Rumunii, jej misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczności w północno-wschodniej Rumunii, południowo-zachodniej części Ukrainy i całej Republice Mołdawii, poprzez tworzenie spółek na rzecz nauki, organizowania i prowadzenia programów szkoleniowych oraz promowania ustawicznej edukacji dla dorosłych.

Główne cele Bucovina Institute są następujące:

  • Tworzenie programów ułatwiających międzykulturową naukę, niestandardową współpracę i wymianę doświadczenia w dziedzinie ekonomii społecznej i możliwości zatrudnienia niedoświadczonych ludzi na rynku pracy
  • Wspieranie młodzieży i dorosłych ze wsi, migrantów, mniejszości narodowych i osób niepełnosprawnych, aby zapewnić im dostęp do wszystkich form nauki, rynku pracy i organizowania programów umożliwiających rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • Promowanie regionalnego i społecznego rozwoju poprzez prowadzenie kwalifikacji, przekwalifikowanie, szkolenia, specjalizację, kursy przyuczania do zawodu, podwyższanie umiejętności oceny i dostęp do programów certyfikacji wszystkich społecznych kategorii
  • Organizowanie działań wolontariackich w celu rozwoju umiejętności zawodowych i szkoleń tematycznych zapobiegających handlowi ludźmi, zastraszaniu i segregacji dzieci romskich i dzieci niepełnosprawnych w szkołach
  • Zapewnianie akredytowanego wsparcia społecznego w zakresie włączenia społecznego osób zagrożonych ubóstwem

DOMSPAIN CONSULTING SL, Spain

DomSpain jest organizacją zajmującą się edukacją dorosłych, specjalizuje się w edukacji, szkoleniach, studiach zawodowych, umiejętnościach zawodowych, społecznych i międzykulturowych,  językach i nowych technologiach. DomSpain dąży do poprawy jakości edukacji i szkoleń dorosłych, promowania i ułatwiania dostępu, zarówno nauczycielom jak i uczniom do nowych technologii i narzędzi do innowacyjnego nauczania. Są aktywni na poziomie ogólnokrajowym i międzynarodowym, oferują różnorodne usługi dla sektora publicznego i prywatnego, aktywnie uczestniczą w międzynarodowych projektach za pośrednictwem dobrze ugruntowanej sieci partnerów za granicą.

Dział szkoleń rozwija się o programy edukacyjne; kursy i warsztaty dla dorosłych uczniów, szkolenia VET dla pedagogów koncentrują się na doskonaleniu kompetencji językowych, korzystaniu z narzędzi cyfrowych i metodach nowego nauczania itp.

DomSpain ma duże doświadczenie w pozyskiwaniu, zarządzaniu, wdrażaniu i monitorowaniu projektów finansowanych z UE. Rozwijają środowiska  online i interfejsy dla celów edukacyjnych, prowadzą ICT i działania techniczne dla wielu projektów unijnych. DomSpain jest akredytowane  przez Służbę ds. Zatrudnienia Katalonia jako firma konsultingowa, rekrutacyjna i centrum szkoleniowe w celu koordynacji lokalnej i krajowej, międzynarodowej mobilności i staży studentów VET. Jest również członkiem LET HER IN Międzynarodowej Sieci, efVET i CEFEC.

Fundacja STREFA „Strefa Inspiracji i Rozwoju”

Jesteśmy organizacją non-profit. Działamy na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Głównym celem naszej organizacji jest edukacja (m.in. wspieranie, promocja i rozwój ścieżki edukacyjnej dzieci i młodzieży), kultura, sztuka, promocja zdrowia i sportu. Wspieramy także nowe reformy w edukacji pozaformalnej, kształtujemy proeuropejskie postawy obywatelskie, popularyzujemy ideę integracji europejskiej i wdrażamy zasady demokracji.

Poprzez nasze projekty chcemy dostarczać nowe rozwiązania w różnych dziedzinach życia społecznego, szczególnie w celu ochrony praw i wolności człowieka oraz sprawić, by obywatele szanowali się wzajemnie bez względu na jego religię, światopogląd, pochodzenie czy historię. Chcemy także zakorzenić uniwersalne wartości, przez które uczymy przedsiębiorczości i wyposażamy jednostki w umiejętności i kompetencje przydatne w dorosłym życiu m.in.: kreatywność, wyobraźnia, krytyczne myślenie, praca zespołowa, samodzielność, rozwiązywanie problemów, zdecydowanie itp.

Pracujemy z grupami o mniejszych szansach lub narażonymi na wykluczenie społeczne m.in.: młodzież niepełnosprawna, młodzież NEET, seniorzy, migranci czy uchodźcy. Współpracujemy z różnymi organizacjami i organizujemy publiczne prezentacje, debaty i konferencje ukierunkowane na przedsiębiorczość, szacunek dla obywateli UE oraz integrację społeczną.