Moduł 3

MOTYWACJA

Wolontariat jest dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl sposobem na poznanie ich nowego środowiska/otoczenia i nowych ludzi.

 

Moduł ten ma na celu zapewnienie motywacji i wsparcia rówieśniczego dla kobiet-migrantek oraz jest sposobem na zwiększenie ich wiedzy i lepszą adaptację w kraju przyjmującym.

 

Rola wsparcia rówieśniczego jest kluczowym elementem (ponownego)osiedlenia i integracji uchodźców.

Moduł ten ma na celu zaprojektowanie i zorganizowanie szkolenia dla osób, które mogłyby pracować jako osoby wspierające lub "mediatorzy z doświadczeniem" w ramach dobrowolnych i ustawowych sektorów opieki społecznej i zdrowotnej.

 

Głównymi celami wolontariuszy są:

 • oferowanie wsparcia rówieśniczego poprzez prowadzenie innych uchodźców;
 • udział w planowaniu i rozwoju usług przeznaczonych dla osób, których dotyczą problemy społeczne i psychiczne;
 • mediatorzy mogą pracować jako koordynatorzy w małych grupach;
 • uczestnicy uczą się jak słuchać i prowadzić inne osoby potrzebujące wsparcia.

Czas na zapoznanie się z kursem – 2 godziny.

 

Czas szkolenia mediatorów – 4 tygodniowe staże, które obejmują cotygodniowe warsztaty dla mediatorów, mające na celu naukę nowych umiejętności twardych i miękkich, umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wiele innych.

 

Nie ma żadnych konkretnych wymagań. Uczniowie nie muszą posiadać szczególnej wiedzy ani umiejętności. Wystarczy połączenie z Internetem, notatnik i długopis/ołówek. Wskazane jest, aby uczący się sięgali po materiały źródłowe i w ten sposób pogłębiali przekazywane informacje.

Treść

CELE MODUŁU

Moduł ma na celu opracowanie i zorganizowanie szkolenia dla osób, które mogłyby pracować jako osoby wspierające lub „mediatorzy z doświadczeniem” w ramach dobrowolnych i ustawowych sektorów opieki społecznej i zdrowotnej. Mediator z doświadczeniem to osoba, która pośredniczy w przekazywaniu doświadczeń innych osób, w tym uchodźców i imigrantów, do władz lokalnych. Mediatorzy oferują również wsparcie rówieśnicze, prowadząc innych uchodźców przez usługi społeczne / zdrowia psychicznego świadczone przez gminę/miasto.

 

Mediatorzy z doświadczeniem mogą również brać udział w planowaniu i rozwoju specjalnych usług dla osób, których dotyczą problemy społeczne i psychiczne. Mogą oni także pracować jako facylitatorzy w małych grupach. Wykorzystując swoje doświadczenia życiowe, mediatorzy z doświadczeniem pełnią rolę pośrednika między uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl a władzami lokalnymi.

 

Podczas kursu uczestnicy nauczą się jak wysłuchiwać innych osób potrzebujących wsparcia i jakim pomagać. Do wygłoszenia wykładów gościnnych podczas kursu zostanie zaproszonych kilku ekspertów, w tym doradców z sektora społecznego i zdrowotnego.

 

Udział uchodźców w projektowaniu szkolenia oraz jako certyfikowanych mediatorów z doświadczeniem, może pomóc w dostosowaniu kursu do ich potrzeb oraz stylów uczenia się i występujących barier.

 

Kurs ten jest odpowiedni dla organizacji, które pomagają kobietom-migrantkom w ich adaptacji w kraju przyjmującym, takich jak:

 • Organizacje pozarządowe;
 • Gminy / miasta;
 • Organizacje sektora publicznego i prywatnego.

Do niektórych z podstawowych powodów do podjęcia wolontariatu należą:

 • Pomaganie innym.
 • Zainteresowanie pracą lub działalnością.
 • Chęć nauki i zdobycia doświadczenia.
 • Dysponowanie wolnym czasem.
 • Bycie oddanym jakiejś sprawie.
 • Znajomość kogoś, kto brał udział w wolontariacie.

 

Oczywiście, oprócz tych podstawowych motywacji, można wymienić inne korzyści, w tym następujące ("Matter of Survival: Volunteering", Fundacja Points of Light):

 • Nabywanie nowych umiejętności.
 • Wyższe poczucie własnej wartości.
 • Nowe kontakty i sieci.
 • Możliwość podjęcia nowej pracy.

Wolontariat przyczynia się do zwiększania interakcji ze społecznościami przyjmującymi, a także do rozwoju wiedzy o społeczności lokalnej; poszerza dostęp do informacji, a tym samym autonomii; pomaga budować sieci społeczne; oraz może umożliwić osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom szersze uczestnictwo w życiu ich kraju schronienia.

 

Wolontariat może również przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego. Jest on dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl sposobem na poznanie ich nowego środowiska/otoczenia oraz nowych ludzi.

 

1. FUNKCJONALNE MOTYWACJE WOLONTARIUSZY:

 • Wartości – gdzie wolontariusz postrzega uczestnictwo w wolontariacie jako okazję do znaczącego służenia/pomagania innym;
 • Kariera – uczestnik postrzega tę możliwość jako ułatwiającą rozwój i tworzenie sieci kontaktów w swojej branży lub obszarze pracy;
 • Społeczne – w których uczestnik otrzymuje miarę akceptacji i uznania ze strony rówieśników;
 • Zrozumienie – wolontariusz zyskuje wiedzę lub wgląd w doświadczenie, które byłoby trudne do zdobycia w inny sposób;
 • Motywy ochronne – bycie uczestnikiem zapewnia im przebywanie w otoczeniach wspierających emocjonalnie;
 • Wzmocnienie – wolontariat sprzyja rozwojowi przywództwa i ich postrzeganiu władzy.

 

2. JAK ZAANGAŻOWAĆ KOBIETY-UCHODŹCZYNIE

Kobiety-migrantki należy uznać za szczególną grupę docelową ze względu na ich bezbronność podczas wygnania i po przybyciu do społeczeństw europejskich. Oczywiście, sytuacja młodych dziewcząt i kobiet przybywających do Europy jest bardzo zróżnicowana. Niektóre przybywają same, inne ze swoimi partnerami/mężami i dziećmi. Inne znów są samotnymi matkami z dziećmi. Ponadto w niektórych przypadkach, na europejską ziemię przybywają młode, nieletnie uchodźczynie bez opieki.

 • Wiele z nich musiało zmierzyć się ze skrajną przemocą, czasem w ojczyźnie, najczęściej na szlaku emigracyjnym, a często już w obozach, po przybyciu do Europy.
 • W zależności od ich sytuacji i poziomu ochrony, młode dziewczęta i kobiety często mają ograniczony dostęp do swoich praw społecznych. W niektórych przypadkach, a zwłaszcza gdy przybywają z rodziną lub członkami społeczności, dziewczęta nie mogą uczestniczyć w działaniach/zajęciach związanych z pracą z młodzieżą, a tym samym są powstrzymywane od właściwego włączenia społecznego.
 • Młode kobiety często napotykają również większe trudności w dostępie do rynku pracy niż mężczyźni. Zależy to od ich wcześniejszego poziomu wykształcenia i dostępu do informacji o swoich prawach.

 

Idealny koordynator/mentor

Ideą stojącą za potrzebą kampanii uświadamiającej peer-to-peer jest wspieranie grupy docelowej w rozwijaniu swoich umiejętności i umożliwienie kobietom znajdującym się w tej grupie, dzielenia się wynikami i kamieniami milowymi osiągniętymi w ich społecznościach, wywołując efekt domina, który prowadzi do wykładniczego wzrostu zrozumienia i świadomości.

 • Wysłuchanie pozytywnych historii od innych migrantek;
 • Tworzenie przestrzeni dla kobiet;
 • Tworzenie zachęt do uczestnictwa w zajęciach;
 • Utrzymanie bezpiecznego i produktywnego środowiska/otoczenia;
 • Poczucie własnej wartości i dbanie o własne zdrowie;
 • Budowanie zaufania;
 • Motywacja;

Self-assessment