Moduł 3

MOTYWACJA

Wolontariat jest dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl sposobem na poznanie ich nowego środowiska/otoczenia i nowych ludzi.

 

Moduł ten ma na celu zapewnienie motywacji i wsparcia rówieśniczego dla kobiet-migrantek oraz jest sposobem na zwiększenie ich wiedzy i lepszą adaptację w kraju przyjmującym.

 

Rola wsparcia rówieśniczego jest kluczowym elementem (ponownego)osiedlenia i integracji uchodźców.

Moduł ten ma na celu zaprojektowanie i zorganizowanie szkolenia dla osób, które mogłyby pracować jako osoby wspierające lub "mediatorzy z doświadczeniem" w ramach dobrowolnych i ustawowych sektorów opieki społecznej i zdrowotnej.

 

Głównymi celami wolontariuszy są:

 • oferowanie wsparcia rówieśniczego poprzez prowadzenie innych uchodźców;
 • udział w planowaniu i rozwoju usług przeznaczonych dla osób, których dotyczą problemy społeczne i psychiczne;
 • mediatorzy mogą pracować jako koordynatorzy w małych grupach;
 • uczestnicy uczą się jak słuchać i prowadzić inne osoby potrzebujące wsparcia.

Czas na zapoznanie się z kursem – 2 godziny.

 

Czas szkolenia mediatorów – 4 tygodniowe staże, które obejmują cotygodniowe warsztaty dla mediatorów, mające na celu naukę nowych umiejętności twardych i miękkich, umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz wiele innych.

 

Nie ma żadnych konkretnych wymagań. Uczniowie nie muszą posiadać szczególnej wiedzy ani umiejętności. Wystarczy połączenie z Internetem, notatnik i długopis/ołówek. Wskazane jest, aby uczący się sięgali po materiały źródłowe i w ten sposób pogłębiali przekazywane informacje.

Treść

CELE MODUŁU

Moduł ma na celu opracowanie i zorganizowanie szkolenia dla osób, które mogłyby pracować jako osoby wspierające lub „mediatorzy z doświadczeniem” w ramach dobrowolnych i ustawowych sektorów opieki społecznej i zdrowotnej. Mediator z doświadczeniem to osoba, która pośredniczy w przekazywaniu doświadczeń innych osób, w tym uchodźców i imigrantów, do władz lokalnych. Mediatorzy oferują również wsparcie rówieśnicze, prowadząc innych uchodźców przez usługi społeczne / zdrowia psychicznego świadczone przez gminę/miasto.

 

Mediatorzy z doświadczeniem mogą również brać udział w planowaniu i rozwoju specjalnych usług dla osób, których dotyczą problemy społeczne i psychiczne. Mogą oni także pracować jako facylitatorzy w małych grupach. Wykorzystując swoje doświadczenia życiowe, mediatorzy z doświadczeniem pełnią rolę pośrednika między uchodźcami, osobami ubiegającymi się o azyl a władzami lokalnymi.

 

Podczas kursu uczestnicy nauczą się jak wysłuchiwać innych osób potrzebujących wsparcia i jakim pomagać. Do wygłoszenia wykładów gościnnych podczas kursu zostanie zaproszonych kilku ekspertów, w tym doradców z sektora społecznego i zdrowotnego.

 

Udział uchodźców w projektowaniu szkolenia oraz jako certyfikowanych mediatorów z doświadczeniem, może pomóc w dostosowaniu kursu do ich potrzeb oraz stylów uczenia się i występujących barier.

 

Kurs ten jest odpowiedni dla organizacji, które pomagają kobietom-migrantkom w ich adaptacji w kraju przyjmującym, takich jak:

 • Organizacje pozarządowe;
 • Gminy / miasta;
 • Organizacje sektora publicznego i prywatnego.

Do niektórych z podstawowych powodów do podjęcia wolontariatu należą:

 • Pomaganie innym.
 • Zainteresowanie pracą lub działalnością.
 • Chęć nauki i zdobycia doświadczenia.
 • Dysponowanie wolnym czasem.
 • Bycie oddanym jakiejś sprawie.
 • Znajomość kogoś, kto brał udział w wolontariacie.

 

Oczywiście, oprócz tych podstawowych motywacji, można wymienić inne korzyści, w tym następujące ("Matter of Survival: Volunteering", Fundacja Points of Light):

 • Nabywanie nowych umiejętności.
 • Wyższe poczucie własnej wartości.
 • Nowe kontakty i sieci.
 • Możliwość podjęcia nowej pracy.

Wolontariat przyczynia się do zwiększania interakcji ze społecznościami przyjmującymi, a także do rozwoju wiedzy o społeczności lokalnej; poszerza dostęp do informacji, a tym samym autonomii; pomaga budować sieci społeczne; oraz może umożliwić osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom szersze uczestnictwo w życiu ich kraju schronienia.

 

Wolontariat może również przyczynić się do poprawy zdrowia psychicznego. Jest on dla uchodźców i osób ubiegających się o azyl sposobem na poznanie ich nowego środowiska/otoczenia oraz nowych ludzi.

 

1. FUNKCJONALNE MOTYWACJE WOLONTARIUSZY:

 • Wartości – gdzie wolontariusz postrzega uczestnictwo w wolontariacie jako okazję do znaczącego służenia/pomagania innym;
 • Kariera – uczestnik postrzega tę możliwość jako ułatwiającą rozwój i tworzenie sieci kontaktów w swojej branży lub obszarze pracy;
 • Społeczne – w których uczestnik otrzymuje miarę akceptacji i uznania ze strony rówieśników;
 • Zrozumienie – wolontariusz zyskuje wiedzę lub wgląd w doświadczenie, które byłoby trudne do zdobycia w inny sposób;
 • Motywy ochronne – bycie uczestnikiem zapewnia im przebywanie w otoczeniach wspierających emocjonalnie;
 • Wzmocnienie – wolontariat sprzyja rozwojowi przywództwa i ich postrzeganiu władzy.

 

2. JAK ZAANGAŻOWAĆ KOBIETY-UCHODŹCZYNIE

Kobiety-migrantki należy uznać za szczególną grupę docelową ze względu na ich bezbronność podczas wygnania i po przybyciu do społeczeństw europejskich. Oczywiście, sytuacja młodych dziewcząt i kobiet przybywających do Europy jest bardzo zróżnicowana. Niektóre przybywają same, inne ze swoimi partnerami/mężami i dziećmi. Inne znów są samotnymi matkami z dziećmi. Ponadto w niektórych przypadkach, na europejską ziemię przybywają młode, nieletnie uchodźczynie bez opieki.

 • Wiele z nich musiało zmierzyć się ze skrajną przemocą, czasem w ojczyźnie, najczęściej na szlaku emigracyjnym, a często już w obozach, po przybyciu do Europy.
 • W zależności od ich sytuacji i poziomu ochrony, młode dziewczęta i kobiety często mają ograniczony dostęp do swoich praw społecznych. W niektórych przypadkach, a zwłaszcza gdy przybywają z rodziną lub członkami społeczności, dziewczęta nie mogą uczestniczyć w działaniach/zajęciach związanych z pracą z młodzieżą, a tym samym są powstrzymywane od właściwego włączenia społecznego.
 • Młode kobiety często napotykają również większe trudności w dostępie do rynku pracy niż mężczyźni. Zależy to od ich wcześniejszego poziomu wykształcenia i dostępu do informacji o swoich prawach.

 

Idealny koordynator/mentor

Ideą stojącą za potrzebą kampanii uświadamiającej peer-to-peer jest wspieranie grupy docelowej w rozwijaniu swoich umiejętności i umożliwienie kobietom znajdującym się w tej grupie, dzielenia się wynikami i kamieniami milowymi osiągniętymi w ich społecznościach, wywołując efekt domina, który prowadzi do wykładniczego wzrostu zrozumienia i świadomości.

 • Wysłuchanie pozytywnych historii od innych migrantek;
 • Tworzenie przestrzeni dla kobiet;
 • Tworzenie zachęt do uczestnictwa w zajęciach;
 • Utrzymanie bezpiecznego i produktywnego środowiska/otoczenia;
 • Poczucie własnej wartości i dbanie o własne zdrowie;
 • Budowanie zaufania;
 • Motywacja;

Self-assessment

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein