Moduł 3

SKUTECZNE WSPARCIE RÓWIEŚNICZE

Jak zaplanować i przeprowadzić udane działania w zakresie wsparcia rówieśniczego? Rozwój sieci w społeczności.

Kobiety migrujące są wystawione na większe ryzyko, kiedy podejmują decyzję o migrowaniu do całkowicie innego kraju, ponadto muszą zmierzyć się z procesem integracji.

 

Z tego powodu, wsparcie sieci formalnych i instytucjonalnych jest niezbędne, aby pomóc tym kobietom w procesie integracji.

 

Ten moduł zawiera informacje o tym, jak zaplanować udane działania w zakresie wsparcia dla kobiet migrujących. Moduł ten będzie bardzo przydatny w pomaganiu kobietom w budowaniu sieci wsparcia w społeczności.

 

Nszym celem jest pomoc we wzmocnieniu tego konceptu oraz zapewnienie użytecznych odniesień.

 • Zaznajomienie się z planowaniem działań “rówieśnik dla rówieśnika”

 • Poznać części, na jakie podzielone jest planowanie

 • Poznać rolę mentorów, użytkowników i partnerstwa.

 • Zdefiniować, jak działa e-learning (nauczanie za pomocą przy użyciu technologii informatycznych)

Przybliżony czas czytania modułu, bez uwzględnienia sugerowanych zasobów i dalszej lektury, wynosi około 3 godzin.

 

Osoby uczące się nie muszą od razu posiadać konkretnej wiedzy lub umiejętności, będą za to potrzebować komputera z połączeniem internetowym oraz kartkę papieru i długopis do tworzenia notatek.

 

Zaleca się, aby uczący się sięgali po materiały źródłowe i w ten sposób pogłębiali podane informacje.

Treść

Program ten został opracowany w celu zapewnienia potencjalnych ram planowania działań w zakresie wsparcia rówieśniczego. Szkolenie w zakresie planowania działań pomaga proaktywnie identyfikować i rozwiązywać potencjalne przeszkody, rozwijać strategie radzenia sobie, poznawać techniki wdrażania lub wzmacniania działań oraz rozumieć ogólne korzyści płynące z udanego programu. Projektowanie działań wsparcia rówieśniczego obejmuje rekrutację, szkolenie, planowanie i nadzorowanie grupy osób, których główną rolą jest wspieranie innych indywidualnie lub w grupie.

Według Komisji Zdrowia Psychicznego Kanady (2016), wsparcie rówieśnicze to wspierająca relacja między osobami, które mają wspólne doświadczenia życiowe. Połączenie z inną osobą, która żyła z podobnymi problemami, a być może nadal to robi, może być istotnym ogniwem dla osoby zmagającej się z własną sytuacją.

 

Wsparcie rówieśnicze polega na wzajemnej, indywidualnej relacji między osobami bardziej i mniej doświadczonymi w celu rozwoju osobistego i zawodowego. Nie każdy posiada cechy wymagane do bycia mentorem. Dobry mentor wykazuje empatię, słucha i komunikuje się, jest bezpośredni, uczciwy, etyczny i godny zaufania.

                                    Rysunek 1: Posiadanie mentora wsparcia rówieśniczego ma wiele zalet

 

Wsparcie rówieśników może wzmocnić rozwój osobisty i dostarczyć istotnych informacji, których nie można uzyskać w inny sposób. Mentorzy często udzielają informacji o lokalnych systemach wsparcia. Wsparcie rówieśnicze stanowi także sposób na rozwiązanie osobistych i złożonych problemów. Jest skuteczne w docieraniu, edukowaniu i wspieraniu osób najbardziej zagrożonych.

 

Wsparcie rówieśnicze może promować dumę, satysfakcję i ciągłość w mentoringu. Działania typu "rówieśnik dla rówieśnika" dają osobom w trudnej sytuacji możliwość oddania się swojej społeczności, rozwinięcia poczucia celu i większego poczucia tożsamości.

 

Wreszcie, działania w zakresie wsparcia rówieśniczego przynoszą także korzyści organizacjom i społeczności. Społeczeństwo może wyrobić sobie bardziej pozytywny obraz kobiet migrantek żyjących niezależnie i zwiększyć liczbę interakcji z nimi.

 

Istnieje wiele rodzajów programów, oto kilka z nich:

 • Przestrzenie typu drop-in: Przestrzeń drop-in to swobodny, niewymagający zaangażowania sposób na zaangażowanie się w różnorodne doświadczenia, które pozwalają znaleźć połączenie i wsparcie poprzez przetwarzanie myśli i uczuć, uzyskanie porady i informacji zwrotnej od rówieśników.

 • Grupy wsparcia rówieśniczego: Regularne spotkania, podczas których osoby dzielą się wzajemnie doświadczeniami życiowymi, trudnościami I wyzwaniami. Grupa spotyka się regularnie I zazwyczaj takie interakcje są nadzorowane przez wyszkolonego animatora wsparcia rówieśniczego.

 • Programy rozwijające umiejętności: Programy rozwijające umiejętności mają na celu dostrzeżenie luk w umiejętnościach jednostek. Zapewniając im odpowiednie wskazówki i trening umiejętności (możliwych do przeniesienia do ich codziennego życia i kontekstu), jednostki są zachęcane do poprawy swojego życia i/lub realizacji swoich ambicji.

 

W tym module rozważyliśmy wsparcie internetowe. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ technologia jest używana do łączenia uczestników. Może oferować wsparcie anonimowo i bezstronnie, może być publiczne (otwarte dla wszystkich użytkowników) lub prywatne, może być oferowane poprzez forum dyskusyjne, czat, e-mail lub spotkania na żywo.

Rysunek 2: Grafika zaczerpnięta z zestawu narzędzi” Rozwijanie wsparcia ró▪ieśniczego w społeczności lokalnej”1.

 

Planując działania typu “rówieśnik dla rówieśnika”, należy najpierw zapewnić wskazówki dotyczące wsparcia online, aby użytkownicy odnieśli sukces i otrzymali z tego modelu to, czego potrzebują. Wybierz platformę, która jest łatwo dostępna. Ze względów bezpieczeństwa warto rozważyć wprowadzenie moderatora monitorującego korzystanie z platformy. Oferuj stałe wsparcie techniczne. Rozważ możliwości korzystania z więcej niż jednej platformy, aby zapewnić łączność. Ustal wytyczne, które pomogą użytkownikom zapewniać wsparcie online. Przeprowadź szkolenie i daj wskazówki osobom udzielający wsparcia online.

Rysunek 3: Przykłąd grupy internetowego wsparcia rówieśniczego2

 

Skuteczny program wsparcia rówieśniczego to taki, który z czasem ewoluuje, by sprostać społecznym i emocjonalnym potrzebom użytkowników. Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy program przynosi korzyści i zaspokaja potrzeby podopiecznych, jest jego regularna ocena.

 

Niezależnie od tego, czy planuje się stworzenie programu wsparcia rówieśniczego od podstaw, czy też zaadaptowanie istniejącego programu, skuteczny i trwały program wymaga starannych umiejętności organizacyjnych, jasno opisanych protokołów, odpowiedniego procesu rekrutacji i selekcji osób wspierających, a także odpowiedniego szkolenia przed rozpoczęciem pracy.

Podczas realizacji programu wsparcia rówieśniczego, pomyśl jakiego rodzaju wsparcia potrzebują ludzie, I jak taki program może zaspokoić te potrzeby. Wymaga to uwzględnienia potrzeb i mocnych stron organizacji, grupy docelowej, do której chcemy się zwrócić, osób wspierających rówieśników i ich potrzeb w zakresie wsparcia oraz pomysłów na to, jak wsparcie rówieśnicze może wyglądać w danym miejscu.

 

Wdrażanie lub wzmacnianie działań z zakresu wsparcia rówieśniczego przechodzi zwykle pr zez cztery fazy, do których należą:

 1. Przygotowanie zespołowe i organizacyjne - np. ocena potrzeb, uzyskanie zgody interesariuszy, zabezpieczenie zasobów.

 2. Rozwój działań - planowanie działań w zakresie wsparcia rówieśniczego, opracowanie protokołów oraz rekrutacja i szkolenie osób wspierających rówieśników.

 3. Realizacja działań - dotarcie i zaangażowanie uczestników programu oraz nadzór i wsparcie osób wspierających rówieśników.

 4. Ocena działań - dokumentowanie procesu oraz określenie wskaźników i narzędzi do oceny wyników I wpływu.

                                                 Rysunek 4: Cztrey fazy rozwoju I zarządzania programem

 

Po rozpoczęciu działalności w zakresie wsparcia rówieśniczego nierzadko zdarza się, że sprawy nie idą zgodnie z planem. Udane działania wymagają dobrego zarządzania I ciągłego rozwiązywania istniejących problemów. Ta część skupia się na rozwiązywaniu problemów związanych z osobami wspierającymi I uczestnikami. Otrzymasz wskazówki I narzędzia, aby zarządzać utrzymaniem i rotacją osób wspierających, przyjąć konstruktywne podejście do mentoringu oraz dotrzeć do uczestników programu i ich zaangażować.

 

Starannie opracowana I wdrożona ocena może pomóc wzmocnić I utrzymać działania w zakresie wsparcia rówieśniczego. W zalezności od Twoich celów, różne metody mogą pomóc sprostać codziennym wyzwaniom, zrozumieć, jak dostarczane jest wsparcie rówieśnicze oraz dowiedzieć się I przedstawić wpływ programu.

Rysunek 6: Przykład formularza oceny grupy wsparcia

 

Niektóre organizacje mają koordynatorów wolontariuszy, którzy mają różne obowiązki, m.in. są mentorami grup wsparcia rówieśniczego.

 

Koordynator programu Mentora Rowieśniczego ma wiele obowiązków, w tym rekrutację mentorów, szkolenie mentorów i odprawę mentorów. Koordynator jest odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie pracy mentorów podczas pracy z użytkownikami oraz przeprowadza ocenę programu, którą mentorzy wypełniają podczas pracy z ludźmi. Wreszcie, jest on odpowiedzialny za wspieranie i uznawanie mentorów i innych wolontariuszy.

Jestbardziejprawdopodobne, żedostosowanyprogramwsparciarówieśniczegoodniesiesukces, jeśli zachowuje ustalone ramy wsparcia rówieśniczego, a jednocześnie modyfikuje elementy programu, aby dopasować je do populacji docelowej, zwiększyć kompetencje kulturowe i odpowiedzieć na potrzeby społeczności. Ogólnie rzecz biorąc, różne wytyczne dotyczące adaptacji mają następujące wspólne kroki:

                                                                                    Rysunek 7:. Framework for Adaptation

 

Przy adaptacji istniejącego programu kluczem jest ciągłe zmienianie lub poprawianie podejścia w oparciu o potrzeby i cechy uczestników programu i środowiska. Ciągłe podnoszenie jakości (CQI) dotyczy wszystkich programów wsparcia rówieśniczego, zarówno tych budowanych od podstaw, jak i adaptujących istniejący model. Nie ma jednego Nie ma jednego konkretnego warunku, który byłby wymagany lub gwarantował sukces, ale te elementy często decydują o powodzeniu programów wsparcia rówieśniczego.

 

 • Podtrzymywanie częstego kontaktu (długoterminowe i stałe wsparcie).

 • Pomoc w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i radzenia sobie z nimi.

 • Uwzględnienie indywidualnych, społecznych i kulturowych potrzeb użytkownika.

 • Rozważenie praw jednostki, prywatności i granic roli osoby wspierającej.

W tym rozdziale przedstawiamy informacje i dajemy przegląd najbardziej roz powszechnionych idei dotyczących znaczenia wsparcia rówieśniczego i jego realizacji. Dotyczy on planowania działań z zakresu wsparcia rówieśniczego, ich rozwoju i późniejszej ewaluacji. Zalecamy zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami, ponieważ będą one istotne dla szkoleń na ten temat, lub zachowanie tego przewodnika jako zasobu dla innych działań.

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

 • Zaplanować działania “rówieśnik dla rówieśnika”

 • Rozpoznać różne części, na które dzieli sie planowanie

 • Interpretować role mentorów, użytkowników i partnerstwa

 • Przedstawic, jak działa e-learning

Samoocena

 • Donna Kruck, A., Whitaker Lee, P., Reed, A., Lynn Jones, D., & Hammond, M. (2011).“Tworzenieskutecznegoprogramuwsparciarówieśniczego”.Zaczerpniętez Microsoft Word - Podręcznik kursu wsparcia rówieśniczego_Maj 2011 _2_.doc (ilru.org) https://www.ilru.org/sites/default/files/Peer_Support.pdf
 • Rozpoczęcie programu wsparcia rówieśniczego. Rówiesnicy dla Postępu (n.d.). Zaczerpnięte z: http://peersforprogress.org/resource-guide/starting-a-peer-support-program/

 • Doull, M, O’Connor, A, Robinson, V, Tugwell, P & Wells, G 2005, "Strategie wsparcia rówieśniczego w zakresie poprawy zdrowia i samopoczucia osób z chorobami przewlekłymi”, Baza danych przeglądów systematycznych Cochrane, vol. 1.