Moduł 3

SKUTECZNE WSPARCIE RÓWIEŚNICZE

Jak zaplanować i przeprowadzić udane działania w zakresie wsparcia rówieśniczego? Rozwój sieci w społeczności.

Kobiety migrujące są wystawione na większe ryzyko, kiedy podejmują decyzję o migrowaniu do całkowicie innego kraju, ponadto muszą zmierzyć się z procesem integracji.

 

Z tego powodu, wsparcie sieci formalnych i instytucjonalnych jest niezbędne, aby pomóc tym kobietom w procesie integracji.

 

Ten moduł zawiera informacje o tym, jak zaplanować udane działania w zakresie wsparcia dla kobiet migrujących. Moduł ten będzie bardzo przydatny w pomaganiu kobietom w budowaniu sieci wsparcia w społeczności.

 

Nszym celem jest pomoc we wzmocnieniu tego konceptu oraz zapewnienie użytecznych odniesień.

 • Zaznajomienie się z planowaniem działań “rówieśnik dla rówieśnika”

 • Poznać części, na jakie podzielone jest planowanie

 • Poznać rolę mentorów, użytkowników i partnerstwa.

 • Zdefiniować, jak działa e-learning (nauczanie za pomocą przy użyciu technologii informatycznych)

Przybliżony czas czytania modułu, bez uwzględnienia sugerowanych zasobów i dalszej lektury, wynosi około 3 godzin.

 

Osoby uczące się nie muszą od razu posiadać konkretnej wiedzy lub umiejętności, będą za to potrzebować komputera z połączeniem internetowym oraz kartkę papieru i długopis do tworzenia notatek.

 

Zaleca się, aby uczący się sięgali po materiały źródłowe i w ten sposób pogłębiali podane informacje.

Treść

Program ten został opracowany w celu zapewnienia potencjalnych ram planowania działań w zakresie wsparcia rówieśniczego. Szkolenie w zakresie planowania działań pomaga proaktywnie identyfikować i rozwiązywać potencjalne przeszkody, rozwijać strategie radzenia sobie, poznawać techniki wdrażania lub wzmacniania działań oraz rozumieć ogólne korzyści płynące z udanego programu. Projektowanie działań wsparcia rówieśniczego obejmuje rekrutację, szkolenie, planowanie i nadzorowanie grupy osób, których główną rolą jest wspieranie innych indywidualnie lub w grupie.

Według Komisji Zdrowia Psychicznego Kanady (2016), wsparcie rówieśnicze to wspierająca relacja między osobami, które mają wspólne doświadczenia życiowe. Połączenie z inną osobą, która żyła z podobnymi problemami, a być może nadal to robi, może być istotnym ogniwem dla osoby zmagającej się z własną sytuacją.

 

Wsparcie rówieśnicze polega na wzajemnej, indywidualnej relacji między osobami bardziej i mniej doświadczonymi w celu rozwoju osobistego i zawodowego. Nie każdy posiada cechy wymagane do bycia mentorem. Dobry mentor wykazuje empatię, słucha i komunikuje się, jest bezpośredni, uczciwy, etyczny i godny zaufania.

                                    Rysunek 1: Posiadanie mentora wsparcia rówieśniczego ma wiele zalet

 

Wsparcie rówieśników może wzmocnić rozwój osobisty i dostarczyć istotnych informacji, których nie można uzyskać w inny sposób. Mentorzy często udzielają informacji o lokalnych systemach wsparcia. Wsparcie rówieśnicze stanowi także sposób na rozwiązanie osobistych i złożonych problemów. Jest skuteczne w docieraniu, edukowaniu i wspieraniu osób najbardziej zagrożonych.

 

Wsparcie rówieśnicze może promować dumę, satysfakcję i ciągłość w mentoringu. Działania typu "rówieśnik dla rówieśnika" dają osobom w trudnej sytuacji możliwość oddania się swojej społeczności, rozwinięcia poczucia celu i większego poczucia tożsamości.

 

Wreszcie, działania w zakresie wsparcia rówieśniczego przynoszą także korzyści organizacjom i społeczności. Społeczeństwo może wyrobić sobie bardziej pozytywny obraz kobiet migrantek żyjących niezależnie i zwiększyć liczbę interakcji z nimi.

 

Istnieje wiele rodzajów programów, oto kilka z nich:

 • Przestrzenie typu drop-in: Przestrzeń drop-in to swobodny, niewymagający zaangażowania sposób na zaangażowanie się w różnorodne doświadczenia, które pozwalają znaleźć połączenie i wsparcie poprzez przetwarzanie myśli i uczuć, uzyskanie porady i informacji zwrotnej od rówieśników.

 • Grupy wsparcia rówieśniczego: Regularne spotkania, podczas których osoby dzielą się wzajemnie doświadczeniami życiowymi, trudnościami I wyzwaniami. Grupa spotyka się regularnie I zazwyczaj takie interakcje są nadzorowane przez wyszkolonego animatora wsparcia rówieśniczego.

 • Programy rozwijające umiejętności: Programy rozwijające umiejętności mają na celu dostrzeżenie luk w umiejętnościach jednostek. Zapewniając im odpowiednie wskazówki i trening umiejętności (możliwych do przeniesienia do ich codziennego życia i kontekstu), jednostki są zachęcane do poprawy swojego życia i/lub realizacji swoich ambicji.

 

W tym module rozważyliśmy wsparcie internetowe. Jest to korzystne rozwiązanie, ponieważ technologia jest używana do łączenia uczestników. Może oferować wsparcie anonimowo i bezstronnie, może być publiczne (otwarte dla wszystkich użytkowników) lub prywatne, może być oferowane poprzez forum dyskusyjne, czat, e-mail lub spotkania na żywo.

Rysunek 2: Grafika zaczerpnięta z zestawu narzędzi” Rozwijanie wsparcia ró▪ieśniczego w społeczności lokalnej”1.

 

Planując działania typu “rówieśnik dla rówieśnika”, należy najpierw zapewnić wskazówki dotyczące wsparcia online, aby użytkownicy odnieśli sukces i otrzymali z tego modelu to, czego potrzebują. Wybierz platformę, która jest łatwo dostępna. Ze względów bezpieczeństwa warto rozważyć wprowadzenie moderatora monitorującego korzystanie z platformy. Oferuj stałe wsparcie techniczne. Rozważ możliwości korzystania z więcej niż jednej platformy, aby zapewnić łączność. Ustal wytyczne, które pomogą użytkownikom zapewniać wsparcie online. Przeprowadź szkolenie i daj wskazówki osobom udzielający wsparcia online.

Rysunek 3: Przykłąd grupy internetowego wsparcia rówieśniczego2

 

Skuteczny program wsparcia rówieśniczego to taki, który z czasem ewoluuje, by sprostać społecznym i emocjonalnym potrzebom użytkowników. Najlepszym sposobem sprawdzenia, czy program przynosi korzyści i zaspokaja potrzeby podopiecznych, jest jego regularna ocena.

 

Niezależnie od tego, czy planuje się stworzenie programu wsparcia rówieśniczego od podstaw, czy też zaadaptowanie istniejącego programu, skuteczny i trwały program wymaga starannych umiejętności organizacyjnych, jasno opisanych protokołów, odpowiedniego procesu rekrutacji i selekcji osób wspierających, a także odpowiedniego szkolenia przed rozpoczęciem pracy.

Podczas realizacji programu wsparcia rówieśniczego, pomyśl jakiego rodzaju wsparcia potrzebują ludzie, I jak taki program może zaspokoić te potrzeby. Wymaga to uwzględnienia potrzeb i mocnych stron organizacji, grupy docelowej, do której chcemy się zwrócić, osób wspierających rówieśników i ich potrzeb w zakresie wsparcia oraz pomysłów na to, jak wsparcie rówieśnicze może wyglądać w danym miejscu.

 

Wdrażanie lub wzmacnianie działań z zakresu wsparcia rówieśniczego przechodzi zwykle pr zez cztery fazy, do których należą:

 1. Przygotowanie zespołowe i organizacyjne - np. ocena potrzeb, uzyskanie zgody interesariuszy, zabezpieczenie zasobów.

 2. Rozwój działań - planowanie działań w zakresie wsparcia rówieśniczego, opracowanie protokołów oraz rekrutacja i szkolenie osób wspierających rówieśników.

 3. Realizacja działań - dotarcie i zaangażowanie uczestników programu oraz nadzór i wsparcie osób wspierających rówieśników.

 4. Ocena działań - dokumentowanie procesu oraz określenie wskaźników i narzędzi do oceny wyników I wpływu.

                                                 Rysunek 4: Cztrey fazy rozwoju I zarządzania programem

 

Po rozpoczęciu działalności w zakresie wsparcia rówieśniczego nierzadko zdarza się, że sprawy nie idą zgodnie z planem. Udane działania wymagają dobrego zarządzania I ciągłego rozwiązywania istniejących problemów. Ta część skupia się na rozwiązywaniu problemów związanych z osobami wspierającymi I uczestnikami. Otrzymasz wskazówki I narzędzia, aby zarządzać utrzymaniem i rotacją osób wspierających, przyjąć konstruktywne podejście do mentoringu oraz dotrzeć do uczestników programu i ich zaangażować.

 

Starannie opracowana I wdrożona ocena może pomóc wzmocnić I utrzymać działania w zakresie wsparcia rówieśniczego. W zalezności od Twoich celów, różne metody mogą pomóc sprostać codziennym wyzwaniom, zrozumieć, jak dostarczane jest wsparcie rówieśnicze oraz dowiedzieć się I przedstawić wpływ programu.

Rysunek 6: Przykład formularza oceny grupy wsparcia

 

Niektóre organizacje mają koordynatorów wolontariuszy, którzy mają różne obowiązki, m.in. są mentorami grup wsparcia rówieśniczego.

 

Koordynator programu Mentora Rowieśniczego ma wiele obowiązków, w tym rekrutację mentorów, szkolenie mentorów i odprawę mentorów. Koordynator jest odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie pracy mentorów podczas pracy z użytkownikami oraz przeprowadza ocenę programu, którą mentorzy wypełniają podczas pracy z ludźmi. Wreszcie, jest on odpowiedzialny za wspieranie i uznawanie mentorów i innych wolontariuszy.

Jestbardziejprawdopodobne, żedostosowanyprogramwsparciarówieśniczegoodniesiesukces, jeśli zachowuje ustalone ramy wsparcia rówieśniczego, a jednocześnie modyfikuje elementy programu, aby dopasować je do populacji docelowej, zwiększyć kompetencje kulturowe i odpowiedzieć na potrzeby społeczności. Ogólnie rzecz biorąc, różne wytyczne dotyczące adaptacji mają następujące wspólne kroki:

                                                                                    Rysunek 7:. Framework for Adaptation

 

Przy adaptacji istniejącego programu kluczem jest ciągłe zmienianie lub poprawianie podejścia w oparciu o potrzeby i cechy uczestników programu i środowiska. Ciągłe podnoszenie jakości (CQI) dotyczy wszystkich programów wsparcia rówieśniczego, zarówno tych budowanych od podstaw, jak i adaptujących istniejący model. Nie ma jednego Nie ma jednego konkretnego warunku, który byłby wymagany lub gwarantował sukces, ale te elementy często decydują o powodzeniu programów wsparcia rówieśniczego.

 

 • Podtrzymywanie częstego kontaktu (długoterminowe i stałe wsparcie).

 • Pomoc w rozwijaniu umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i radzenia sobie z nimi.

 • Uwzględnienie indywidualnych, społecznych i kulturowych potrzeb użytkownika.

 • Rozważenie praw jednostki, prywatności i granic roli osoby wspierającej.

W tym rozdziale przedstawiamy informacje i dajemy przegląd najbardziej roz powszechnionych idei dotyczących znaczenia wsparcia rówieśniczego i jego realizacji. Dotyczy on planowania działań z zakresu wsparcia rówieśniczego, ich rozwoju i późniejszej ewaluacji. Zalecamy zapoznanie się z zawartymi w nim informacjami, ponieważ będą one istotne dla szkoleń na ten temat, lub zachowanie tego przewodnika jako zasobu dla innych działań.

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

 • Zaplanować działania “rówieśnik dla rówieśnika”

 • Rozpoznać różne części, na które dzieli sie planowanie

 • Interpretować role mentorów, użytkowników i partnerstwa

 • Przedstawic, jak działa e-learning

Samoocena

 • Donna Kruck, A., Whitaker Lee, P., Reed, A., Lynn Jones, D., & Hammond, M. (2011).“Tworzenieskutecznegoprogramuwsparciarówieśniczego”.Zaczerpniętez Microsoft Word - Podręcznik kursu wsparcia rówieśniczego_Maj 2011 _2_.doc (ilru.org) https://www.ilru.org/sites/default/files/Peer_Support.pdf
 • Rozpoczęcie programu wsparcia rówieśniczego. Rówiesnicy dla Postępu (n.d.). Zaczerpnięte z: http://peersforprogress.org/resource-guide/starting-a-peer-support-program/

 • Doull, M, O’Connor, A, Robinson, V, Tugwell, P & Wells, G 2005, "Strategie wsparcia rówieśniczego w zakresie poprawy zdrowia i samopoczucia osób z chorobami przewlekłymi”, Baza danych przeglądów systematycznych Cochrane, vol. 1.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein