Moduł 4

SZKOLENIE WOLONTARIUSZY

JAK PRZEKAZYWAĆ UMIEJĘTNOŚCI INNYM? SZKOLENIE WOLONTARIUSZY.

W rozwoju kobiet migrujących nie chodzi tylko o rozwój osobisty. Jest to również zdolność do przekazywania własnych doświadczeń innym, aby wspierać kobiety, które są w podobnej sytuacji lub tym, które właśnie zaczynają życie w nowym kraju.

 

W tym module dowiesz się, jak ważne jest odpowiednie , zwłaszcza gdy idzie za tym odpowiednia diagnoza potrzeb i oczekiwań migrujących kobiet. Ten moduł jest również o sposobach przekazywania wiedzy I umiejętności podopiecznym. Ta część pokaże jasny obraz szkolenia wolontariuszy, przybliżając w ten sposób migrantkom tę koncepcję i zachęcając je do poszukiwania wszelkich możliwości szkolenia.

 • Zaznajomienie sie z możliwościami szkoleń, które moga być oferowane kobietom migrującym I ich rodzinom przez instytucje.

 • Pełne zrozumienie tego, jak przekazywać wiedzę I umiejętności podopiecznym.

 • Rozpoznanie własnych potrzeb i oczekiwań w zakresie poszukiwania wszelkich możliwości kształcenia.

 • Zrozumienie, czym charakteryzuje się szkolenie wolontariuszy

Przybliżony czas czytania modułu, bez uwzględnienia sugerowanych zasobów i dalszej lektury, wynosi około 3 godzin.

 

Osoby uczące się nie muszą od razu posiadać konkretnej wiedzy lub umiejętności, będą za to potrzebować komputera z połączeniem internetowym oraz kartkę papieru i długopis do tworzenia notatek.

 

Wskazane jest, aby uczący się mieli wgląd w materiały źródłowe i zagłębiali się w zawarte w nich informacje.

 

Treść

Poprzez szkolenie, wolontariusze nabywają pewności siebie, ponieważ s ą w stanie uwierzyć w siebie I ich zdolnoś ć do osiągnięcia sukcesu w swojej misji wolontariackiej. Pewnoś ć siebie, która jest rezultatem szkolenia, odgrywa duż ą rolę w zwiększaniu satysfakcji z pracy, która została wykonana, a następnie prowadzi do rozwoju I sukcesu każdej organizacji.

Szkolenie dla wolontariuszy daje im możliwoś ć by zostali ocenieni pod kątem tego, jak dobrze radzą sobie w swoich misjach i jak osiągają cele, które zostały im postawione podczas procesu szkolenia . Uczestnictwo wolontariuszy w sesji szkoleniowej daje im poczucie warto ści, poniewa ż to doświadczenie pozwala im dzielić się użytecznymi. Dostarcza uczucie samospe łnienia, a w konsekwencji, potencjalny wolontariusz wkłada więcej wysiłku I zaanga żowania w swoją role w wolontariacie.

Szkolenie wolontariuszy buduje środowisko, które umożliwia wolontariuszom zdobycie wiedzy m.in. o kulturze w kraju pobytu, o tym, co kochają ludzie oraz jak być cierpliwym wobec nich. Kiedy już się z tym zapoznaj ą, społeczno ści staj ą się bardziej otwarte na tych, którzy s ą wśród nich wolontariuszami. Ponadto, poczucie harmonii między wolontariuszami a mieszkańcami ułatwia doś ć skomplikowa ny proces integracji rodzin migrantów ze społeczeństwem.

Pośród rodzin ze środowisk migracyjnych moga byc wolontariusze wyróżniaj ący się w zakresie wsparcia rówie śniczego, które propaguje dumę, satysfakcję I poczucie więzi z inna osobą. Prowadzone przez kobiety-migrantki działania typu “rówiesnik dla rówieśnika ” mog ą promować prawa, wolno ści i godnoś ć migrantek, uchodźców lub kobiet i dziewcz ąt z mniejszości etnicznych w Europie. Takie działania oferują osobom znajdującym się w trudnej sytuacji możliwoś ć oddania się swojej społeczno ści, rozwini ęcia poczucia celu i większego poczucia tożsamości.

Możliwo ści szkolenia

Kobiety rozpatrywane s ą przede wszystkim pod kątem ich podatno ści na zagro żenia, mimo że wysoko wykwalifikowane kobiety maj ą w rzeczywistości wyższe wskaźniki migracji niż zarówno nisko wykwalifikowane kobiety, jak i wysoko wykwalifikowani mężczyźni. Stereotypy w pa ństwach cz łonkowskich sprowadzaj ą migrantki do roli "biernej żony" lub "matki" i powoduj ą, że inicjatywy integracyjne dla kobiet koncentrują się wokół prowadzenia rodziny.

 

Praktyki w tym zakresie dowodz ą, że podej ście dostosowane do potrzeb może obejmować zapewnienie bezpłatnej opieki nad dziećmi podczas zajęć językowych lub mentorow anie przez inne migrantki. Wiele inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych jest prowadzonych przez kobiety o pochodzeniu migracyjnym. 

 

Oto kilka przykładów proponowanych szkole ń:

Szkolenie tematyczne zazwyczaj trwa około 2 miesięcy i gromadzi 10 uczestników w kazdej grupie. Każde szkolenie niesie za sobą pozytywne rezultaty:

 • Rozwój umiejętności technicznych I zawodowych (w zalezności od dziedziny profesji);
 • Większe zrozumienie I dostosowanie do danej kultury;

 • Znaczna poprawa warunków finansowych;

 • Bardziej specjalistyczna opieka w domu i wyższa jakość życia osób starszych.

 

W rezultacie, jeśli dana kobieta jest chętna I gotowa, by utworzyć grupy wsparcia rówieśniczego, mogą one przekazac wiedze I umiejętności nabyte w trakcie danego szkolenia.

 

Przekazywanie umiejętności i wiedzy

Przekazywanie wiedzy I umiejętności nie jest prostym zadaniem. Jest wiele wykształconych ludzi, którzy nie potrafią przekazać swojej wiedzy innym w prosty I efektywny sposób.

 

Przede wszystkim misja ta wymaga pełnego zaangażowania lidera/trenera zespołu, pewnych specyficznych umiejętności ściśle związanych z odpowiednimi cechami osobowości, w tym pewnej siły przebicia, oraz odpowiedniego podejścia do podopiecznych lub uczestników szkolenia.

 

Aby zrobić to dobrze I zachęcająco, oto kilka istotnych wskazówek:

1.Spisz I przeczytaj – Zapisanie tego, co chcesz powiedzieć, jest tutaj kluczowym elementem. Zapisywanie słów pozbywa sie z głowy stażystów i pomaga uporządkować. Ci to, co masz na myśli. Pozwala to również na przegląd i dopracowanie materiału.

2. Upewnij się, że jesteś ekspertem – Obecnie, może nie ekspertem, ale przynajmniej dobrze oczytanym lub tak postrzeganym, przynajmniej na poziomie podstawowym. Nie wygłaszaj przemówienia do grupy, na temat, który Cie nie interesuje. To sprawi, że stracisz na wiarygodności, a stażyści odłączą się od grupy.

3. Spróbuj! – Rzucaj pomysły i szybkie cytaty, które wcześniej analizowałeś lub czytałeś, aby zobaczyć reakcję uczestników szkolenia. Czasami warto unikać dużego zakłopotania przed tysiącami osób, właśnie dzieki próbowaniu nowych rzeczy. Wszystko, so znajduje się na stole podczas Twojego szkolenia, powinno wcześniej przejść przez wiele rąk, Wszystko, co znajduje ponieważ zawsze może znaleźć się coś, co możemy poprawić.

4. Rozciąganie = wzrost - Wiele osób martwi się o rozciąganie ludzi, ale ludzie prawdopodobnie mają więcej czasu na rękach niż myślisz. Ty jako lider i liderzy Twojego zespołu jako zwolennicy powinni przeprowadzić szkolenie przynajmniej raz w tygodniu, zwłaszcza gdy myślimy o społecznościach zamkniętych i wsparciu rówieśniczym. Wlewaj wiedzę do głów uczestników szkolenia, a Twoi obserwatorzy jako Ambasadorzy programu "Rówieśnik dla rówieśnika" mogą to z kolei robić dla swoich społeczności. W tym kontekście rozciąganie oznacza wtedy wzrost.

 

Dodatkowo, powienieneś zwrócić uwage na:

 

✔ KULTURA

Zestawy umiejętności mogą być szkolone, ale kultura musi być wychwycona, a nie nauczona. Jeśli ktoś jest oddany kulturze, wiesz wtedy, że wierzy w to, co robi. Ktoś, kto ma autentyczną wiarę w to, co robi, potrafi zainspirować zespół w krytycznym momencie i pozostawia trochę miejsca na kreatywność.

 

Zadaj sobie pytanie: Czy Twoja kultura jest zdrowa? Cy ludzie potrafia

 

✔ KONSEKWENCJA

podsumować Twoją culture jednym zdaniem?

 

Konsekwencja musi być budowana I zauważona na przestrzeni czasu bardzo wyraźnie. Ktoś konsekwentny, aspirujący do bycia Twoim naśladowcą, będzie dla Ciebie kotwicą. Świadomość, że możesz dać im zadanie z terminem i że je wykonają, to ogromna ulga. Jeśli Twój zespół nie będzie konsekwentny, nie martw się I spróbuj pokazac stażystom, czego oczeujesz I jak to robić. Jeśli Twój zespół nie jest konsekwentny, nie martw się, pokaż stażystom, czego oczekujesz I jak to robić.

 

✔ ZAPEWNIJ STAŻYSTOM SAMODZIELNOŚĆ DZIAŁANIA

Mikrozarządzanieprawienigdy nie jestdobrympomysłem.Zazwyczajtłamsito kreatywne umysły I sprawia, że atmosfera jest napięta. Zamiast tego podaj jasne warunki, czego się oczekuje. Jeśli jest im to dane, znają wizję I kierunek działań. Daj im przestrzeń, aby odejść od planu. Zespół z Twoją kulturą będzie wiedział, że może wyrazić swoje zdanie, jeśli oznacza to jeszcze lepszy pomysł.

 

✔ ROZPOZNANIE WŁASNYCH POTRZEB I OCZEKIWAŃ CO DO POSZUKIWANIA ODPOWIEDNICH SZKOLEŃ

Kiedy kobiety migrujące zamieszkają w obcym kraju I zamierzają zostać tam na dłużej, powinny określić swoje potrzeby szkoleniowe I rozwojowe, które mieszą się w jednej z trzech kategorii:

 • Poszerzenie wiedzy o języku I kulturze kraju, który /podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • Szeroko rozumiane potrzeby związane z pracą, Rozwój osobisty.

 

Dodatkowo, powinny dostrzec luki (dotyczące ich własnych umiejętności lub wiedzy)

 

I postawić sobie cele, nawet te w dłuższej perspektywie, co zdecydowanie pozwoli im podążać za określonym harmonogramem rozwoju.

 

Diagnoza potrzeb szkoleniowych pomaga w określeniu rozbieżności pomiędzy wiedzą posiadanąprzezpotencjalnychuczestnikówszkoleniaawiedzą,którajestpożądanazjakichś konkretnych powodów, określonych przez samych uczestników szkolenia. Analiza potrzeb szkoleniowych jest próbą określenia, kto i w jakim zakresie powinien zostać przeszkolony, aby osiągnąć pożądany poziom wiedzy, umiejętności i sposobów działania, dlatego jest tak istotna dla dalszego rozwoju kompetencji i bardziej zintegrowanego istnienia w danej społeczności.

Zachęcnie wolontariuszy do dołączenia do Twojej organizacji lub pomaganie migrującym kobietomstacsiewolontariuszkamimożebyćwyzwaniem,alejestwartepoświęceniaczasu I wysiłku. Kluczem do sukcesu po zaangażowaniu wolontariusza jest zapewnienie mu szkoleń, które pozwolą mu odnieść sukces. Szkolenie daje wolontariuszowi uczucie bycia mile widzanym, pewność siebie I umiejętności, których potrzebują, by być skutecznym członkiem Twojego zesołu lub społeczności.

 

Czego nauczysz wolontariuszy?

Podejmując decyzję o materiale, pomocne jest rozpoczęcie od tych pytań:

 • Jaki jest cel szkolenia wolontariuszy?

 • Co będą wiedzieć/Co będą w stanie zrobić wolontariusze, gdy zakończą szkolenie ?

 • Co Twoi wolontariusze chcą wiedzieć/Czego oczekują się nauczyć?

 

Efektywny program szkolenia powienien być korzystny zarówno dla Twojej organizacji,
jak I dla Twoich wolontariuszy, więc opracuj go tak, aby spełniał cele Twojej organizacji, jak również cele samych wolontariuszy. Kompletne i użyteczne programy szkoleniowe powinny obejmować co najmniej cztery następujące aspekty:

 1. Co robić? – Czego wymagasz od swoich wolontariuszy i jakie będą ich obowiązki?

 2. Jak to robić? - Nie wystarczy dać wolontariuszom jedynie krótkiej listy ich obowiązków, ale należy także zadbać o szczegółowe wyjaśnienie i instrukcję krok po kroku, jakwykonaćposzczególnezadania.Jeśliichkonkretneobowiązkiniesąjasnookreślone, nie będą w stanie wykonywać swoich obowiązków dobrze, a co gorsza, mogą nieumyślnie stworzyć problemy.

 3. Czego nie robić?- Określ jasno, jakich zadań nie mogą wykonywać wolontariusze. Upewnienie się, że wolontariusze mają jasność co do ograniczeń i granic, które istnieją w organizacji, może zapobiec problemom w przyszłości.

 4. Co robić w nagłych wypadkach? - Ważne jest, aby wolontariusze wiedzieli,
  gdzie znajdują się apteczki, co powinni zrobić w przypadku pożaru i kogo wezwać,
  jeśli potrzebna jest pomoc. Nawet jeśli jest to wolontariat wsparcia rówieśniczego, wszelkie zgromadzenia odbywają się w większości w zamkniętych pomieszczeniach, więc taka wiedza jest niezbędna.

 

Może być wiele innych elementów, które należy uwzględnić w programie szkolenia - a różne poziomy szkolenia mogą być wymagane dla różnych poziomów i potrzeb/oczekiwań wolontariuszy - ale te cztery podstawowe obszary powinny być uwzględnione w każdym szkoleniu dla wolontariuszy.

 

Jak będziesz uczył wolontariuszy?

Tak jak w przypadku decyzji o tym, czego będziesz uczyć wolontariuszy, tak i w przypadku decyzji o tym, jak będziesz uczyć wolontariuszy, zależy to w dużej mierze od Twojej organizacji i poziomu umiejętności wymaganych w danej roli wolontariusza. Ponieżej zostały przedstawione dwie sugestie, jedna dla mniejszych ogranizacji, a druga dla wiekszych organizacji.

 

1. Opcje dla mniejszych organizacji

Dla organizacji i programów mniejszych rozmiarów, które nie mają środków na wprowadzenie pełnego programu szkoleniowego, korzystne będzie utrzymanie prostych metod szkolenia wolontariuszy. Dwie możliwości to m.in.

 • Korzystanie z system koleżeńskiego lub “Shadowing’u” (pracy z “cieniem”) – Nowi wolontariusze są początkowo szkoleni poprzez pracę z osoba doświadczoną. Osoba doświadczona może pokazać im, jak to robić, odpowiedzieć na ich pytania lub dać sugestie I wskazówki.

 • Orientacja – Szczegółowa orientacja dla wolontariuszy powinna obejmować: *opis historii i celu Twojej organizacji
  * wyjaśnienie polityki I procedur związanych z wolontariatem
  * wszelkie szczegóły związane z rolą wolontariusza

  Są to również dobre możliwości, jeśli zadania, za które będą odpowiedzialni wolontariusze są proste.

 

2. Opcje dla większych organizacji

Dla większych grup I organizacji, z większymi środkami, w której praca wolontariuszy jest bardziej angażująca I wymagająca, niezbędny będzie obszerny plan szkoleniowy. To, czy szkolenie można przeprowadzić w ciągu kilku godzin, czy też trzeba je przeprowadzić w dłuższym okresie czasu, zależy od ilości materiału, który należy objąć, oraz od zasobów, którymi dysponujesz, aby przeprowadzić szkolenie. Jeśli macie dyrektora

ds. wolontariatu lub kierownika ds. wolontariatu, osoba ta często zajmuje się całym szkoleniem lub jest zaangażowana w jakiś jego aspekt.

 

Wolontariat w ramach wsparcia rówieśniczego vs. integracja kobiet migrujących

 

 • Utwórz grupę

Zbierz grupę przynajmniej 5 kobiet pochodzenia migracyjnego lub z mniejszości etnicznych, które są zainteresowane wolontariatem. Połączenie grupy zainteresowanych wolontariuszy z umiejętnością przekazania informacji o tym, jak wolontariat wpłynie na Twoją organizację, będzie stanowić silny punkt sprzedaży, zwiększając Twoje szanse na uzyskanie akceptacji dla programu wolontariatu w Twojej organizacji, nawet w dalekiej przyszłości.

 

 • Zaprezentuj aktualne pomysły

Omów program wolontariuszy dla kobiet migrujących I zorganizuj spotkanie na żywo, aby wysłuchać inicjatorów, którzy przedstawią swoje pomysły na to, jakie działania mogliby prowadzić. Staraj sie być pomocny I rozpoznaj potrzeby I oczekiwania grupy wsparcia rówiesniczego. Pomóż wolontariuszom oraz Ambasadorom świadomości “Rówieśnik dla rówieśnika” w usługach związanych z marketingiem I zaangażowaniem większej ilości migrujących kobiet w programy wolontariatu. Zaprezentuj im korzyści płynące z tego rodzaju programu.

 

 • Wprowadź przejrzysty system

Wprowadzenie odpowiedniego systemu to sposób na pozostanie zorganizowanym, a także gwarancja na to, że wszystko przebiega sprawnie. Spisz wszystkie obowiązki, zadania I zobowiązania Twojej organizacji oraz grupy wsparcia rówiesniczego.

 

 • Pozyskaj i zaangażuj wolontariuszy wsparcia rówieśniczego

Staraj się zapewnić różnorodne środki, które pozwolą Twojej organizacji wspierać wolontariuszy wsparcia rówieśniczego. Wymyślaj atrakcyjne rozwiązania, które zachęcą migrantki lub młode dziewczyny do stania się wolontariuszkami, mp. Wykorzystując swoje talent lub umiejętności. Dzięki temu będą miały silne poczucie przydatności oraz przynależności do wspólnoty wolontariuszy. Pozostań w stałym kontakcie z reprezentantamigrup,informujichoróżnychwydarzeniach. Możesztworzyćbiuletyny, szablony informacji prasowych, plakaty, ulotki, Odznaki Wolontariatu i wszystko to, co będzie wyzwalać aktywność wolontariacką migrantek, co niewątpliwie wpływa na całościowy proces ich integracji ze społeczeństwem.

 

W tym module omówiliśmy potencjalne możliwości szkoleniowe dla migrantów oraz to, w jaki sposób powinno zostać przeprowadzone kompleksowe szkolenie wolontariuszy, także w odniesieniu do grup wsparcia rówieśniczego wspieranych przez dedykowane organizacje. Zwrócilismy uwagę na cechy charakterystyczne dla skutecznego przekazywania wiedzy I umiejętności.

 

Zalecamy, abyś zapoznał się z informacjami zawartymi w tym module, ponieważ będą one istotne dla Twojego szkolenia w tym temacie, lub zachowaj ten przewodnik jako źródło informacji dla innych działań lub Twojej osobistej inspiracji.

Po zakońzceniu tegomodułu, będziesz:

 • Znał tematy szkoleń, najczęściej proponowanych migrantkom, uchodźcom oraz ludziom z mniejszości etnicznych,
 • Potrafił skutecznie przekazywać wiedzę I umiejętności,
 • Potrafił określić własne cele, potrzeby i oczekiwania w zakresie możliwości kształcenia,

 • Swiadomy tego, jak i czego uczeni są wolontariusze,

 • Rozumiał, w jaki sposób organizacja może wspierać grupy wsparcia rówieśniczego, a tym samym ułatwiać proces integracji.

Samoocena

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein