Moduł 1

korzyści wolontariat

Dlaczego wolontariat jest ważny? Osobiste korzyści z wolontariatu i wsparcie rówieśnicze.

Obecnie sprawa integracji i ograniczonych możliwości dla migrujących kobiet nie jest czymś nowym. Wolontariat jest dla nich istotnym narzędziem rozwoju nowych umiejętności i nabywania wiedzy, aby tworzyć sieci, przynoszące korzyści nie tylko na poziomie zawodowym, ale także osobistym.

 

Ten moduł dostarcza informacje o tym, czym jest wolontariat, o jego znaczeniu oraz jakie korz yści mogą czerpać kobiety migrujące będące wolontariuszkami.

 

Naszym celem jest pomoc w ugruntowaniu tej koncepcji i dostarczenie użytecznych odniesień.

 • Poznanie znaczenia wolontariatu, wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu

 • Zrozumienie znaczenia wolontariatu w aspekcie rozwoju jednostek, społeczności lub społeczeństwa

 • Zidentyfikowanie korzyści płynących z uczestnictwa w wolontariacie

 • Odkrycie, jak znaleźć odpowiednią okazję do wolontariatu

Przybliżony czas czytania modułu, bez uwzględnienia sugerowanych zasobów i dalszej lektury, wynosi około 2 godziny.

 

Osoby uczące się nie muszą od razu posiadać konkretnej wiedzy lub umiejętności, będą za to potrzebować komputera z połączeniem internetowym oraz kartkę papieru i długopis do tworzenia notatek.

 

Zaleca się, aby uczący się sięgali po materiały źródłowe i w ten sposób pogłębiali podane informacje.

Treść

Wolontariat jest ważnym elementem dobrze prosperującego społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniającym się do jego rozwoju oraz dostatku. Dostęp do wolontariatu powinien być prawem, a nie przywilejem. Każdy ma prawo do wolontariatu w każdym miejscu na świecie, aby wpierać kulturę uczestnictwa, rozwoju osobistego i odpowiedzialności. Wolontariusze powinni mieć dostęp, tak samo jak zachętę, żeby zaangażować się w działania wolontariatu.

 

Wolontariusz- definicja

Wolontariusz to osoba, która przeprowadza działania na rzecz społeczeństwa z własnej woli. Działania te są podejmowane w celach niezarobkowych, na rzecz rozwoju osobistego wolontariusza, który poświęca czas i energię dla dobra ogółu bez wynagrodzenia finansowego.

 

Aktywność wolontariacka- definicja

Wolontariat przedstawia działanie podejmowane w celach niezarobkowych oraz nie zastępuje płatnych pracowników. Takie działanie może zostać wykonane w ramach organizacji wolontariackiej lub z własnej inicjatywy wolontariusza.

 

Organizatorzy wolontariatu- definicja

Organizacje wolontariackie są grupami niezależnymi oraz samorządowymi organizacjami poż ytku publicznego, jak również inne podmioty użytku publicznego. Działają na arenie publicznej a ich aktywność musi mieć na celu, przynajmniej częściowo, przyczyniać się do dobra ogółu.

 

Europejska Karta Praw i Obowiązków Wolontariuszy przedstawia prawa i obowiązki nie tylko wolontariuszy, ale także organizacji wolontariackich.

Wartość wolontariatu można określić w dwóch głównych wymiarach: rozwój osobisty osób zaangażowanychwwolontariatorazrozwójspołecznościlokalnych icałegospołeczeństwa.

 

Wkład wolontariatu w rozwój jednostki przejawia się w zdobywaniu wiedzy, umiejętności

i zdolności możliwych do przeniesienia na rynek pracy, w potencjale wolontariatu jako możliwości uczenia się przez całe życie, w pielęgnowaniu umiejętności społecznych, takich jak pewność siebie, tolerancja, poczucie własnej wartości oraz szacunek dla różnorodności.

Wkład wolontariatu w rozwój społeczności lokalnych przejawia się w rozwiązywaniu lokalnych problemów poprzez wkład finansowy dzięki pracy wolontariuszy, ułatwianiu spójności społecznej poprzez łączenie ludzi dla wspólnego celu, ułatwianiu integracji społecznej i zwalczaniu ryzykawykluczenia społecznegosłabszychgrupspołecznych.

 

Wkład wolontariatu w rozwój całego społeczeństwa przejawia się w pielęgnowaniu zaufania międzyludzkiego i zwiększaniu poziomu kapitału społecznego, wcielaniu w życie europejskich wartości solidarności, tolerancji i spójności społecznej, będąc formą aktywnego sta rzenia się i aktywnego obywatelstwa.

 

Każde zaangażowanie w wolontariat wiąże się z pewną formą społecznego uczenia się, nawet jeśli często jest ono nieuświadomione. Zaangażowanie w działalność wolontariacką rozwija szereg umiejętności i kompetencji społecznych, takich jak: solidarność, tolerancja, zaufanie, duch obywatelski i odpowiedzialność społeczna.

 

Można wskazać wiele korzyści płynących z wolontariatu, ponieważ oznacza to więcej niż przeprowadzanie działań. Oznacza to nowe doświadczenia oraz okazje do wolontariatu, wywierające pozytywny wpływ na społeczności lokalne. Wolontariat pozwala ci połączyć się z twoją społecznością i uczynić ją lepszym miejscem.

 

 

1. Wolontariat oznacza nawiązywanie nowych kontaktów z ludźmi

Poświęcenie swojego czasu jako wolontariusz pomaga nawiązać nowe znajomości, poszerzyć sieć kontaktów i rozwinąć umiejętności społeczne. Innymi słowy, wolontariat to świetny sposób

 

na poznanie nowych ludzi, zwłaszcza jeśli jesteś nowy w danym regionie. Wzmacnia on Twoje więzi ze społecznością i poszerza sieć wsparcia, dając Ci dostęp do ludzi o wspólnych zainteresowaniach, zasobów sąsiedztwa oraz zabawnych i satysfakcjonujących zajęć. Ponadto, możliwości do rozwoju

 

i ćwiczenia swoich umiejętności komunikacyjnych i osobistych. Będziesz bardziej towarzyski, będziesz bardziej aktywny, spędzając czas w sposób przyjemny i pożyteczny, staniesz się częścią zespołu, bo wolontariat buduje mosty między ludźmi.

 

 

2. Wolontariat promuje dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne

Wolontariat może się przyczyniać do eliminowania skutków stresu, złości oraz niepokoju, promując dobre samopoczucie. Nic nie łagodzi stresu lepiej niż znacząca więź z innym człowiekiem, bądź grupą ludzi. Ponadto, wolontariat może zwalczać depresję. Wolontariat utrzymuje Cię w stałym kontakcie z innymi, pomagając w rozwoju solidnego systemu wsparcia.

 

Poprzez czynienie dobra innym oraz przyczynianie się do rozwoju wspólnoty, wolontariusze zyskują naturalne uczucie spełnienia a ich pewność siebie wzrasta. Pełnienie ważnej roli może również zapewnić wolontariuszowi poczucie dumy i tożsamości, lepsze samopoczucie, pozytywne spojrzenie

 

na swoje życie i przyszłe cele. Wolontariat daje poczucie celu, w szczególności ludziom pochodzącym z wrażliwych grup.

 

 

3. Wolontariat daje możliwości rozwoju zawodowego

Niezależnie od tego czy masz doświadczenie zawodowe, wolontariat daje Ci okazję, która wiąże się z praktyką najważniejszych, wymaganych umiejętności w miejscu pracy, tj.: praca w zespole, komunikacja, rozwiązywanie problemów, planowanie projektu, zarządzanie zadaniami, organizacja, zapewniając tym samych intensywne szkolenie wolontariuszom. Ponadto, przedstawia świetne metody na zdobywanie doświadczenia, które wniesie dużą wartość do Twojego CV.

 

 

4. Wolontariat w celu odkrywania zainteresowań i pasji

Wolontariat może być relaksującą, energetyzującą formą ucieczki od Twojej codziennej rutyny

 

w pracy, szkole, rodzinnych zobowiązaniach, dostarczając wolontariuszom kreatywności, motywacji oraz wizji.

 

Podczas gdy prawdą jest, że im więcej jesteś wolontariuszem, tym więcej zyskujesz, wolontariat

 

nie musi być długotrwałym zobowiązaniem oraz wcale nie musi zajmować dużo czasu w trakcie pracowitego dnia. Wolontariat ma niezwykłą wartość edukacyjną.

 

 

5. Cele I wartości związane z wolontariatem

 

Wzrost zaangażowania

a)  Daje ludziom możliwość wprowadzenia ich wartości w życie

b)  Umożliwia innym zobaczenie, przedyskutowanie i podjęcie działania

 

Zwiększenie empatii

a)  bezpośrednio łączy z potrzebami społeczności

b)  identyfikuje wolontariat jako wartość

 

Zwiększenie świadomości

a)  Uświadamia świat, ponieważ wszyscy razem wpływamy na nasz świat

b)  Bycie częścią czegoś większego od siebie

 

 

 

Jest wiele dostępnych okazji do wolontariatu, ale najbardziej istotnym aspektem jest odnalezienie obszaru lub pozycji, którą jesteś zainteresowany, którą lubisz, przeprowadzanie działań powinno Ciprzynosić radość. Możesz zadać sobie, przyszłemu wolontariuszowi, następujące pytania:

 

 • Chciałbyś pracować z dorosłymi, dziećmi, zwierzętami czy zdalnie z własnego domu?
 • Preferujesz pracę samemu czy w zespole?
 • Czy jesteś lepszy za kulisami, czy wolisz odgrywać bardziej widoczną rolę?
 • Jak wiele czasu jesteś w stanie przeznaczyć?

 • Jakie umiejętności możesz wnieść do pracy wolontariusza?

 • Jakie sprawy są dla Ciebie ważne

 • Rozważ swoje zainteresowania oraz cele

 

Twoje doświadczenie jako wolontariusz będzie bardziej znaczące, jeśli poświęcić trochę czasu

na zidentyfikowanie swoich zainteresowań i celów. Okazja będzie pożyteczna, przyjemna i będzie przynosiła spełnienie, jeśli twoje zainteresowania i cele będą pasowały do programu wolontariatu.

 

Gdzie znaleźć możliwości do wolontariatu:

 

 • Organizacje pozarządowe;

 • Teatry, muzea wspólnotowe;

 • Ośrodki dla dzieci lub osób starszych;

 • Domy dziecka;

 • Kościoły;

 • Nauczanie w szkołach;

 • Wydarzenia sportowe;

 • Projekty wzmacniające pozycję kobiet;

 • Schroniska dla bezdomnych;

 • Szpitale;

 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

 • Lokalne schroniska dla zwierząt, organizacje ratownicze lub ośrodki dla dzikich zwierząt;

 • Organizacje młodzieżowe, drużyny sportowe i programy pozaszkolne;

 • Parki narodowe i organizacje ochrony przyrody;

 • Wolontariat internetowy.

W tym module, przekazujemy ważne informacje dla kobiet migrujących o wolontariacie i jego znaczeniu, ale także o korzyściach płynących z bycia zaangażowanym jako wolontariusz, które mogą prowadzić do inspirowania motywacji do korzystania z możliwości wolontariatu w społecznościach, do których należą.

Po zakończeniu tego modułu, będziesz w stanie:

 • Zdefiniować czym jest wolontariat i podkreślić jego znaczenie
 • Przedstawić korzyści z uczestnictwa w programie wolontariackim
 • Znaleźć właściwą okazję do wolontariatu

Samoocena

 • Colin Rochester, Angela Ellis Payne & Steven Howlett (2010), “Volunteering in the 21st century”, Wydawnictwo “Palgrave MacMillan”, Wielka Brytania

 • Paul Dekker & Loek Halman (2003),”The Values of Volunteering: Cross-Cultural Perspectives”, Wydawnictwo “Plenum Publishers”, Nowy York

 • Susanne Strauß (2008), “Volunteering and social inclusion”, Wydawnictwo “VS Verlag für Sozialwissenschaften”, Niemcy

 • Karta Wolontariatu. Europejska karta praw i obowiązków wolontariuszy -.https://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
 • Wolontariat i jego zaskakujące korzyści, https://www.helpguide.org/articles/healthy- living/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm
 • ProVol, Promujemy wolontariat - Mapa wolontariatu w powiecie Suceava (Ang. Promotorzy wolontariatu - Mapa wolontariatu w powiecie Suceava) - wydrukowany przez Stowarzyszenie ACDC Romania.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein