Модул 6

Супервизия

Жените мигранти са изложени на изключително голям риск, когато вземат решение да мигрират в различна държава и трябва да се изправят пред нови процеси на интеграция.

Поради тази причина подкрепата на формалните и институционалните мрежи, както и програмите за социална подкрепа са необходими, за да се помогне на тези жени в процеса им на интеграция.

Този модул предоставя информация какво представлява надзорът и как наставниците могат да се възползват от това. Описва се как ефективно и качествено да се провежда наблюдение и супервизия, и подготовката на наставници за тях. Този модул ще допринесе и за това да се разпознава дали социалната подкрепа е успешна.

Целта ни е да помогнем на организациите и наставниците да подкрепят и насърчават жените мигранти да доставят допълнителна социална подкрепа. Този модул ще бъде много полезен за организации, работещи с жени мигранти и би им помогнал да изградят мрежа за подкрепа в рамките на общността.

 • Да се запознаят с дейностите по планиране на супервизията и наздора,
 • Да се разширят познанията за ползите от супервизия,
 • Да се разбере ролята на надзорните органи, менторите/ръководителите и жените мигранти,
 • Да се даде определение в общ план как работи наблюдението,
 • Възможност за определяне дали социалната подкрепа е успешна,
 • Задълбочени познания за важността на супервизията.
 •  

Приблизителното време за изчитане за модула, без да се вземат предвид допълнителните източници, е около 2 часа.

Обучаемите не е нужно вече да притежават особени знания или умения. Те ще се нуждаят от компютър с интернет връзка и лист хартия и химикалка, за да си вземат бележки.

Препоръчително е обучаемите да разгледат препратките  и да се запознаят подробно с предоставената информация.

Съдържание

Осигурен е надзор за наставниците – служители на организацията, която обслужват професионалното им развитие и спомагат да подобрят резултатите от работата си. Усърдно провежданият надзор, помага за обективната оценка дейностите на човека, както и да погледне отстрани собственото си поведение от разстояние и да си отговори на въпросите:

g

Този обективен поглед от своя страна помага за откриването на причинно-следствени връзки и грешки, които трябва да бъдат коригирани, за да стане „ефективен помощник“ – наставникът или менторът. Супервизията служи и на лицето, управляващо организацията – помага за поддържането на стремежа на менторите към целите на организацията, спомага за спазването на разпоредбите, спомага за поддържането на професионални стандарти и норми, и поддържа добри отношения между служителите. Това означава, че ролята му е огромна.

Супервизията е специален, многостранен начин за наблюдение на нечия работа, направляващ го едновременно, насочен към решаване на трудности и подобряване на механизмите, свързани с изпълнението на дадена задача. Това е процес, който помага за повишаване на осведомеността, за разкриване на умения, постигане на по-добри резултати, действия чрез честна оценка, обсъждане на проблеми, целенасочена практика и обратна връзка. Условието за успеха на надзора е съгласието на участниците в него да споделят своя опит в работата с жени мигранти и да го анализират.

Разграничаваме:

 • индивидуален надзор – провежда се с едно лице въз основа на нейния/неговия опит,
 • групов надзор – насочен към екип, група, в която се комбинират преживяванията на всички хора и членовете на групата обменят своите наблюдения.

Каква е целта на надзора?

Целта на надзора е да се подобри качеството на работата на хората, а по този начин и на организациите, работещи с жени мигранти и изпълняващи програми за социална подкрепа, да се повиши ефективността на работа с жените мигранти и програмите за социална подкрепа. Това ще допринесе за подобряване благосъстоянието им, за качеството на програмите за социална подкрепа и да се повиши удовлетворението от работата.

Всеки надзор – независимо от това дали ще бъде индивидуален или групов – е част от обучението и професионалното развитие на менторите. В този смисъл целта му е да актуализират знанията и професионалните умения на ментора, да се преодолеят професионалните проблеми и да се спомогне за преодоляването на психологическите бариери на работното място.

Освен това надзорът повишава ефективността на организацията и помага да се координира работата на наставниците, а също и да се постигнат целите на организацията. Тя въвежда и поддържа добри стандарти за работа, осигурява организационна ефективност, координира дейността на служителите и сътрудничеството им с други центрове, неправителствени организации и всякакъв вид институции, и преди всичко с получателите на дейности.

Какво дава надзора на менторите? Какви са ползите от него?

Менторите могат да се възползват от надзора по много начини. Което е и по-важно е, че той не е само от полза за менторите, но и за организациите, за които работят и самите жени мигранти.

Супервизията  е:

 • възможност за професионален анализ на работната практика на менторите;
 • възможност за подобрение качеството на изпълняваната работа;
 • възможност за професионално развитие;
 • възможност за подобряване връзките и комуникацията между работници и клиенти.

Благодарение на оценката на нечия работа може хората да осъзнаят източниците на проблемите и да въведат промени.

Основни ползи от супервизията за наставниците са:

 • Анализ на личната работа на наставника с жени мигранти – поотделно с надзорен орган (индивидуален надзор) или в група други специалисти/наставници (групов надзор),
 • Разработване на организиран план за работа с жени мигранти, като се използва опитът от надзора или други участници в сесията,
 • По-широк поглед върху собствените, свързани с работата емоции, преживявания, отражения и тяхното конструктивно използване в по-нататъшна социална подкрепа,
 • Подкрепа от наблюдаващия или група специалисти/наставници, изпълняващи подобни задачи, работещи в подобна среда и с подобна група получатели, заинтересовани от личностно развитие,
 • Изучаване на нови решения, методи, добри практики, положителни модели на работа с жени мигранти,
 • Говорене и споделяне на лични преживявания, които възникват в работата с жени мигранти,
 • Съсредоточаване върху целевата група, нейните проблеми, нужди, подкрепа и решения.

За организациите по-специално надзорът може да бъде инструмент за представяне на приоритетните задачи на дадена организация и контролиране изпълнението на законоустановените цели на организацията. Той може да се използва за проверка на съответствието на действията с приложимите процедури и разпоредби. Освен това, може да бъде полезен за посочване на пропуски в знанията, липса на обучение, липса на редовни срещи на персонала, но и организационни недостатъци.

Какво може да обезсърчи менторите да участват?

Има много ограничения, които биха могли да обезкуражат менторите да участват в процеса на надзор. Тяхната готовност, откритост и желание за работа зависят от начина, по който процесът им се представя и организира.

Основни трудности, свързани с участието в надзора:

 

 • Незнание какво представлява надзорът и как работи, и по този начин ниска готовност да се говори за проблеми;
 • Тревожност, свързана с прегледа и оценката на работата от страна на надзора и други наставници и участващи;
 • Страх от оценка (критична, негативна), а оттам и представяне на ситуацията в най-добра светлина от менторите;
 • Страх от влияние върху работата на другите и по този начин прикриване на реални проблеми;
 • Страх от промени в работата с клиенти, за които не всеки е готов;
 • Срам от ниски компетенции или липса на определени умения или опит;
 • Страх от по-дълбоко вникване в собствените емоции;
 • Лош минал опит.

 

От самата организация зависи правилно да подготви своите служители и ментори за процеса на надзор. По-долу ще разкажем повече за някои възможности за организиране на процеса задоволително.

 

Съвети за организиране на процеса

Всички общи принципи на супервизията трябва да бъдат адаптирани към контекста на организацията, която възнамерява да я използва в работата си. В началото си струва да се обсъдят принципите и да се намери съгласие за нуждите и целите на надзора на ментора.

Жените мигранти са изложени на по-голям риск, когато вземат решение да мигрират в съвсем различна държава и трябва да се изправят пред нов процес на интеграция. Поради тази причина подкрепата на официалните и институционалните мрежи, както и програмите за социална подкрепа са необходими, за да се помогне на тези жени в процеса им на интеграция.

След като дейността за социална подкрепа бъде организирана и се изпълнява, не е сигурно, че нещата ще вървят така, както са били планирани. Успешната социална подкрепа изисква добро управление и продължително наблюдение и анализ. Фокусира се върху наставниците и анализа на надзора и решаването на проблеми. Ще им бъдат дадени предложения, съвети и инструменти за управление на тяхната работа и социалната подкрепа, насочена за жените мигранти. Правилно проектираният и системно прилаган надзор може да спомогне за укрепването и поддържането на дейностите за социална подкрепа. Въпреки че, ключът е непрестанно да променяте или ревизирате текущи подходи въз основа на нуждите на жените мигранти и характеристиките на техните организационни среди.  За всички програми за социална подкрепа и всички ангажирани ръководства се прилага непрекъснато наблюдение.

Какви елементи и дейности трябва да има добрата програма за взаимопомощ?

Няма единен фактор, който да гарантира, че социалната подкрепа е или ще бъде успешна, но някои елементи често определят успеха в такива програми. Това са:

 • Да се имат предвид личните, социалните, икономическите и културните характеристики и нужди на жените мигранти,
 • Създаване на безопасна и поддържаща среда,
 • Създаване на пространство за използване на споделения опит на жените мигранти,
 • Поддържане на чести контакти с жени мигранти (дългосрочна и текуща подкрепа),
 • Провеждане на анализ на индивидуални и общи проблеми и търсене на възможни решения,
 • Установяване на взаимна подкрепа и добри взаимоотношения,
 • Достигане и ангажираност на участниците в програмата ,
 • Задържане и дългосрочни ангажименти на жени мигранти, както и на ментори,
 • Да се имат предвид индивидуалните права, неприкосновеността на личния живот на жените мигранти и границите на ролята на наставник.

Освен това съществуват някои дейности, които добрата програма за социална подкрепа следва да трябва да спомага и развива потенциала на жените мигранти:

 • Повишаване на самоувереността на жените мигранти и повишаване на комуникационните умения,
 • Развитие на умения за решаване на проблеми и вземане на решения,
 • Развитие на гъвкавост и приспособимост към промените в обществото и пазара на труда,
 • Сътрудничество и споделяне на знания и компетентности между самите жени мигранти и ментори,
 • Даване на възможност да се разбере как се предоставя социалната подкрепа и какво е въздействието на програмата,
 • Развитие на по-голямо придобиване на знания и саморефлексия,
 • Повишаване на осведомеността относно социалната подкрепа и на ползите от участието в програмите.

В зависимост от основните цели на дадената дейност за социална подкрепа, факторите и елементите, които определят дали социалната подкрепа е или ще бъде успешна, могат да варират. Наставниците могат да прилагат различни методи за справяне с ежедневните предизвикателства на жените мигранти, а също и да оценяват тези компоненти с различен мащаб.

Менторите следва да използват динамичните промени, съществуващи в рамките на групите за социална подкрепа, и по този начин да могат да достигнат възможно най-голям брой жени мигранти, за да генерират реална промяна. Ако социалната подкрепа се осъществява добре, жените мигранти могат да станат посланици на осведомеността в дадената тема чрез насърчаване на членовете на общността да осъзнаят колко е важно да се споделя знания и опит. Това ще позволи на мигрантите да бъдат включени в социалния, икономическия, културния и политическия живот на приемащата ги общност.

Как да оценим социалната подкрепа?

Текущият мониторинг, надзорът и оценката са основни компоненти на програмите за социална подкрепа. Оценяването на социалната подкрепа е важно за проектирането на програми за социална подкрепа, разбирането как изглежда социалната подкрепа и доказването на въздействието от програмата . Да знаем "кога, как и какво да оценим" е много важно. В много случаи отговорите на тези въпроси могат да бъдат критични за устойчивостта на програмите.

Като цяло оценката на програмата започва с планирането. Така се отговаря не само на въпроса "върши ли работа социалната подкрепа", но и "как е работила".  Като цяло е от решаващо значение да се определят надеждни мерки, показатели и инструменти, които са от значение за общите програмни цели, мисии и дейности.

Планирането на оценка може да бъде направено с RE-AIM Модела. Тази рамка за оценка (описана по-долу) включва и излиза извън рамките на едноличен акцент върху въпроса "дали работи?", за да спомогне за разширяването на разбирането ни за превеждането на ефективна социална подкрепа.

Според RE-AIM оценките следва да изследват пет измерения:

 • Достигане до целевите групи
 • Ефективност или ефикасност на интервенцията/програмата
 • Приемане от целевите групи, общности или организации
 • Последователност в изпълнението на доставката на интервенция/програма
 • Поддържане на интервенционни/програмни ефекти за отделните лица и общности във времето.

Този инструмент може да се използва за оценка на социалната подкрепа и за определяне дали социалната подкрепа е успешна.

КЛЮЧОВИ ВЪПРОСИ

ОТОГОВОРИ И ПОСЛЕДВАЩИ ВЪПРОСИ

ДОСТИГАНЕ

Измерение или издаване: Кой ще вземе участие?

Към кого ще бъде адресирана инициативата? (Крайни потребители)

До кого планирате да достигнете в инициативата си?

...............................................................................................................

Определяне на предвидените бенефициенти (целева(и) група(и).

...............................................................................................................

Как и къде ще стигнете до тях?

Как ще рекламирате и популяризирате програмата?

...............................................................................................................

Кой трябва да одобри тези методи?

.......................................................... .....................................................

Как ще разбере дали сте достигнали до тях и кой е участвал?

...............................................................................................................

Как ще разберете дали тези, които са участвали, са представителни за предвидената целева група?

Какви методи ще използвате, за да привлечете недостатъчно обслужвани групи и да се съсредоточите върху неравнопоставеността?

.................................................................................. .............................

Каква информация е налична, за да се определи, че извадката е представителна за целевата аудитория?

...............................................................................................................

ЕФЕКТИВНОСТ

Ниво на аналитичност или проблем: Какви резултати?

Кои са най-важните резултати, които очаквате да видите? (например, повече социална дейност, по-добро/подобрено качество на живот, по-малко изключване и т.н.)

Каква е целевата промяна на индивидуално ниво?

...................................................................... .........................................

Как ще измерите тези промени?

...............................................................................................................

За кого ще имат значение резултатите?

................................ ...............................................................................

Как ще споделите тези резултати?

...............................................................................................................

Колко вероятно е Вашата инициатива да постигне ключовите си резултати?

Кои са най-големите заплахи за желаните резултати?

...............................................................................................................

Ще бъде ли ефективна вашата програма за най-нуждаещите се?

Как ще е необходимо вашата програма да бъде адаптирана, за да бъде от полза за тези лица?

............. ..................................................................................................

Какви нежелани последици или резултати може да има?

Какво се е объркало в други подобни инициативи?

...............................................................................................................

ВЪЗПРИЕМАНЕ

Определяне на темата: Къде ще се провежда инициативата?

Към какви критерии или организационни типове насочвате (напр., училища, работни места, групи от общността или организации)?

Какви са ключовите характеристики на групите, които искате да включите?

................................................................ ...............................................

Кой може да се интересува от тази инициатива и защо?

...............................................................................................................

Как ще разберат потенциалните участници за това?

......... ......................................................................................................

Какви бяха характеристиките на групите, които не участваха (напр., местоположение, съоръжения, финанси, персонал)?

....................................... ........................................................................

Колко от тези групи и организации (или отделни хора) оценявате, че ще използват програмата?

Какви външни или екологични пречки или заплахи има?

...............................................................................................................

Как ще разберете дали организациите/лицата са използвали инициативата?
.............. .................................................................................................

Кой може да помогне за събирането на информация за това?

...............................................................................................................

Кой ще изпълни програмата (в действителност да свърши работата) и има ли уменията и времето?

Какви са експертните познания или характеристики на тези (напр. персонал, доброволци), на които искате да доставите интервенцията/програмата?

.................................. .............................................................................

Колко от тези лица (персонал или доброволци) оценявате, че ще използват програмата?

Какви характеристики могат да се различават от поканените служители и тези, които участват (напр. образование, време на позиция, обучение, капацитет)?

...............................................................................................................

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Определяне на темата: Колко последователно ще доставите програмата?

Как ще бъде изпълнена инициативата, включително корекции и промени?

Кои са ключовите елементи на инициативата, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде успешна?

...............................................................................................................

До каква степен ключовите аспекти на програмата ще бъдат направени по предназначение?

Как ще оцените доставката на програми (самоотчет, одит, контролни списъци)?

........................................................................................................ .......

Опишете осъществимостта на тези методи.

...............................................................................................................

Какви адаптации или модификации според Вас ще бъдат необходими, за да се помогне за изпълнението на инициативата, за да се поберат на различните критерий?

Какви са вероятните предизвикателства пред изпълнението, които ще трябва да преодолеете?

...............................................................................................................

Как ще знаете какви адаптации или модификации са направени по време на програмата?

Кой може да Ви помогне да следите направените модификации или корекции ?

...............................................................................................................

Кои са някои от възможните пречки пред последователното изпълнение?

Има ли конкурентни проекти или програми за разглеждане?

...............................................................................................................

Какви разходи и ресурси (включително време и натоварване, а не само пари) трябва да бъдат разгледани?

Тези разходи и ресурси налични ли са и разумни, за да поискат (достатъчно висок приоритет?)

.......................................................................... .....................................

Поддържане/Устойчивост

Определяне на темата: Кога ще е необходимо инициативата Ви да бъде подновена?

Какво ще се случи в дългосрочен план?

Помислете както за отделните бенефициенти, така и за "общества

Какви са вероятните предизвикателства пред изпълнението, които ще трябва да преодолеете?

...............................................................................................................

Могат ли организациите да поддържат инициативата с течение на времето и има ли планове за оставяне на обучение персонал на място?

Какви инфраструктурни помощи ще са необходими за поддържане на инициативата?

................................................................................. ..............................

Има ли инфраструктура и финансиране, които ще останат?

...............................................................................................................

Как тази инициатива ще се приведе в съответствие с настоящите и бъдещи политики и възстановяване на разходи; потоци от приходи?...............................................................................................................

Колко вероятно е инициативата Ви да произвежда трайни ефекти за отделните участници?

Как до лицата ще бъдат доставени ключови програмни компоненти с течение на времето? Ще останат ли в контакт?

......................................................................... ......................................

Как ще можете да следвате инициативата си за продължителен период от време?

Как ще продължите да проследявате успеха и да предоставяте текуща обратна връзка? "Как върви?"

........................................ .......................................................................

Как ще разгласите за вашия продукт и научените уроци??

Какви лесни за разбиране материали можете да подготвите, за да разкажете на другите за извлечените поуки?

...............................................................................................................

Какви са вероятните модификации или адаптации, които ще трябва да бъдат направени, за да се поддържа инициативата във времето (напр.  намалена интензивност, различен персонал, различни групи)?

Как можете да проследите основните промени, направени с течение на времето?

.................................................................................... ...........................

 

В този модул предоставяме известна информация как да се планира успешен процес на супервизия за наставниците и как да се определи дали социалната подкрепа е успешна. Тя дава общ преглед на значението на надзора и ползите от прилагането му. В рамките на модула ще се разбере ролята на надзорните органи и наблюдаващите, и ще се определи в общ план как работи надзорът. Освен това се развива по-голяма способност за определяне дали социалната подкрепа е успешна и участниците се запознават с планирането на активите за супервизия, за да могат да я оценят систематично. Този модул ще бъде много полезен за организациите, работещи с жени мигранти и помагащи им да изградят мрежа за подкрепа в рамките на общността.

До края на този модул ще можете да:

 • Планирате процес на наблюдение;
 • Обясните какви са ползите от него;
 • Дефинирате в общ план начина на работа на менторите;
 • Познавате ролята на надзорните органи, менторите/надзорните органи и жените мигранти;
 • Да определите дали социалната подкрепа е успешна;
 • Разберете важността на надзора.

Самооценка

 • Kieran O’Donoghue, Restorying Social Work Supervision (https://www.academia.edu/16048958/Restorying_Social_Work_Supervision)
 • Kieran O'Donoghue, Lambert Engelbrecht, The Routledge International Handbook of Social Work Supervision
 • Carter McNamara, What is Supervision? How Do I Supervise? (https://managementhelp.org/supervision/index.htm)
 • https://edukacjaustawicznadoroslych.eu/images/2017/4/14_4_2017.pdf
 • http://www.poradnictwo.org.pl/superwizja-pracy-socjalnej/
 • https://pomocspoleczna24.pl/nr-5-kwiecien-2018/superwizja-niezbedny-element-poprawy-jakosci-pracy-pracownika-socjalnego-132.html
 • https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/superwizja-uczestniczaca-nadzor-czy-wsparcie-rozwoju?fbclid=IwAR1cXaERssPvWkZkQX48paVEtH0Ll_uECsLcwI0LMt3Z_07Af3lvxJqou7U
 • http://peersforprogress.org/take-action/evaluate-peer-support/
 • https://re-aim.org/

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein