Модул 4

КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ ГРУПИ ЗА СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

Създаването на групи за социална подкрепа включва обмисляне на различни методи и начини за подкрепа, от които хората в дадената общност се нуждаят. За да се случи това, се изисква да се обърне особено внимание на нуждите и тенденциите в самата организация, целевата група, която ще се обслужва и развитието на самите медиатори.

Това включва двама души, които се подкрепят. Може да е в много неформален контекст, например двама приятели, които се събират, за да говорят за определен проблем. В някои случаи на по-официално организирана социална подкрепа "лице в лице" един човек може да е преминал през известно обучение,  занапример наставнически умения и да е по-напред в своето „пътешествие към психично здраве“. Това означава, че едното лице може да окаже по-голяма подкрепа за друго в определени моменти.

Основните цели на този модул са:

 • Да се разберат ключовите точки, при организирането на социалната подкрепа;
 • Какво да се прави и какво да не се прави в партньорската програма за подкрепа;
 • Да се разбере необходимостта от създаване на групи за социална подкрепа;
 • Да се разбере на кого ще служи партньорската група.

Приблизително време за четене за модула. Необходимо е допълнително време за по-нататъшно четене е около 3 часа.

Работни листове за дейностите.

Съдържание

Като организация, която се опитва да създаде групи за социална подкрепа, е жизненоважно да се разберат ключовите цели на самата група. Това ще помогне за ръководството на структурата и качеството на групата. Стартирането на програма за социална подкрепа включва обмисляне на видовете подкрепа, от които хората се нуждаят, и как Вашата програма може да се справи с тези нужди. Това изисква внимателна преценка на силните и слабите страни на Вашата организация, целевото население, на което имате за цел да служите, какви идеи имате за това как би изглеждала социалната подкрепа във Вашата среда.

Започването или развитието на програма за социална подкрепа често преминава през четири фази:

 • Общностна и организационна готовност (Community & Organisational Readiness) - оценка на нуждите, получаване на подкрепа от страна на заинтересованите страни и осигуряване на ресурси.
 • Програмно развитие (Programme development) - планиране на интервенции за социална подкрепа, разработване на политика и процедури, както и набиране и обучение на партньорски поддръжници.
 • Изпълнение на програмата (Programme implementation) - достигане и ангажиране на участниците в програмата, и наблюдение и подкрепа на партньорските поддръжници.
 • Оценка (Evaluation) - документиране на процеса, идентифициране и оценка на резултатите/въздействието.

Няма единична съставка, която да се изисква или да гарантира успех, но следните елементи ще помогнат да се преодолеят някои от общите бариери:

Получаване на подкрепа

Идентифицирането на ключови хора в общността/организацията, които могат да подкрепят превръщането на идеите в реалност, в крайна сметка ще реши успеха или провала на Вашата програма. 

Членство в група

Решете каква ще бъде главната цел на групата за социална подкрепа. Работен лист 1 ще Ви помогне да определите за кого е групата Ви и какво общо бихте искали членовете й да имат. Как можете да направите околната среда безопасна и подходяща за потребителите на услугата.

Например: Социалната подкрепа за жени, които са преживели малтретиране от мъже, която се провежда в женски център, където не се допускат мъже, или достъпа е ограничен, би било важно съображение при създаването на такава група.

Картографиране на мястото на провеждане

Планирайте мястото на провеждане. Дали е практически подходящо за Вашата група? Работен лист 2 ще Ви помогне да разгледате някои общи въпроси, които да обмислите, за да гарантирате, че мястото на провеждане ще бъде достъпно и подходящо за Вашата целева група.

Всяко едно лице трябва да има право на избор и контрол върху това кога и къде желае да получи достъп до група за социална подкрепа.

Групово споразумение

За хората от групата ще бъде полезно и по-спокойно, ако сключат заедно споразумение. Попитайте всеки от членовете на групата какво трябва да се направи, за да се чувства в безопасност и удобно в групата. Помолете членовете на групата да направят предложения и да изготвят споразумението в сътрудничество с цялата група. 

 

Примерното споразумение може да включва:

 • Конфиденциалност: каквото и да се споделя в тази стая, остава в тази стая.
 • Бъдете не осъждащи и уважителни един към друг.
 • Изключете мобилните телефони.

Бариери и ограничения

Идентифицирайте бариерите, които могат да ограничат достъпа на физическите лица до партньорската група и какви са възможните решения. Работете с всички членове от групата, за да намерите колективни решения.

Например:

 • Проблем: твърде много хора в стаята
 • Решение: разделете хората на по-малки групи

Лидерство (Leadership)

Проучете необходимостта от лидерство в групата. Социалната подкрепа може да приеме много различни форми. На практика протичането на всяка сесия може да варира значително в зависимост от проекта и условията.

 

Разглеждате ли определената ръководна роля или ръководните отговорности сред групата могат да бъдат споделени?

 

Доброволчеството позволява на хората да предложат свободното си време, но и да се възползват от опита. Увеличаването на достъпа до доброволческа дейност дава възможност на повече хора да дадат своето време и експертен опит. Това е още по-важно за хората с увреждания, като осигуряването на достъп следва да бъде универсална цел в цялата Ви доброволческа програма.

 

Има фактори за успех при проектирането и управлението на програмите за социална подкрепа:

 • Поддържайте ги прости - Не забравяйте, че социалната подкрепа има за цел да "подпомага" лица с идентифицирани проблеми.
 • Избягвайте твърде много подробности за обучението - Въпреки че обучението е от съществено значение за създаване на доброволци, не забравяйте, че ключът е в познанието, изслушването и да бъдете на разположение.
 • Текуща подкрепа – Обучението е двустранно и оказването на помощ и подкрепа е изключително важно за всяка страна.
 • По-щастлива и здравословна среда.
 • По-дългосрочно ангажиране на персонала, което води до намалени разходи за набиране и обучение на нови служители.
 • По-малко отпуск по болест, медицински обезщетения и административни разходи.
 • Начин на служителите да разберат какви ресурси за подкрепа има на разположение за тях и техните семейства.
 • По-голямо удовлетворение от работата.

Групите за социална взаимопомощ се развиват постоянно. Поради тази причина е важно да се прави обзор на самата група за социална подкрепа, като се получава обратна връзка от потребителите. Това може да стане по различни начини, включващи прости въпросници за оценка или получаване на обратна връзка чрез общ разговор в края на всяка сесия.

До края на този модул ще можете да:

 • Планирате и създадете група за социална подкрепа.
 • Идентифицирайте какво трябва и не трябва да се прави в групи за социална подкрепа.

Самооценка

 • Developing peer support in the community toolkit: https://www.mind.org.uk/media-a/4247/peer-support-toolkit-final.pdf
 • The Health Foundation Q Improvement Labs are looking at ways to make peer support available to all: www.health.org.uk/blog/q-lab-exploring-waysmake-peer-support-available-all
 • The Inspiring Impact project provides helpful guides and example questionnaires to help small organisations measure their impact: www.inspiringimpact.org
 • NCVO has shared almost 400 how-to guides which provide step-by-step guidance on a wide range of topics, including influencing local funders and commissioners. Their resources are free and you can even edit them, if you have a better idea to share: https://knowhow.ncvo.org.uk/
 • Developing peer support in the community toolkit: https://www.mind.org.uk/media-a/4247/peer-support-toolkit-final.pdf

 1. Членство (Membership): Помислете какво общо трябва да има Вашата партньорска група.
 2. Не е подходяща за (Not appropriate for): Помислете за хора, които няма да бъдат подходящи за Вашата партньорска група, например съпруг/съпруга в група за домашно насилие.
 3. Важно съображение (Important consideration): Обсъдете характеристики, които не са от съществено значение, за присъединяване към самата група, но са важни за осмисляне. Можете да използвате тази информация за да проучите бариерите, които биха попречили на хората да вземат участие.

Мястото подходящо ли е за вашата аудитория? Обмислете го добре. Добавете други, които биха били подходящи за Вашата група.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein