Модул 3

МОТИВАЦИЯ

Доброволчеството е средство за бежанците и лицата, търсещи убежище, да опознаят новата си среда и да се срещнат с нови хора.

 

Този модул е за мотивация и социална подкрепа за жените мигранти, както и начин за подобряване на техните знания и по-добра адаптация в приемаща страна.

 

Ролята на социалната подкрепа е ключов компонент за уреждането и интеграцията на бежанците.

Модулът е насочен към проектиране и организиране на обучителен курс за лица, които биха могли да работят като доброволци за оказване на подкрепа или "медиатори по опит" в рамките на доброволния и законоустановения сектор на социалните и здравните грижи.

 

Основните цели за доброволците са:

 • Да предлагат социална подкрепа, чрез даване на насоки и съвети;
 • Да оказват помощ на други бежанци;
 • Да участват в планирането и развитието на специфични услуги за лица, със специални нужди, които са претърпели социални или психически затруднения;
 • Медиаторите могат да работят като наставници в малки групи;
 • Участниците се учат как да слушат и оказват помощ на други лица, нуждаещи се от подкрепа.

Време за изчитане на курса – 2 часа.

 

Време за обучение на медиаторите – практически обучителни стажове в продължение на четири седмици, които включват седмични семинари за научаване на умения, свързани с информационните и комуникационните технологии и много други.

 

Няма конкретни изисквания.

 

Не е нужно обучаемите да притежават специални знания или умения.

 

Компютър с интернет връзка, бележник и писалка/молив.

 

Препоръчително е обучаемите да разгледат препратките и да се запознаят подробно с предоставената информация.

Съдържание

ЦЕЛИ НА МОДУЛА

Модулът е насочен към проектиране и организиране на обучителен курс за лица, които биха могли да работят като лица за подкрепа или "медиатори по опит" в рамките на доброволния и законоустановения сектор на социалните и здравните грижи. Медиаторът е лице, което посредничи за правата на различни хора, включително тези на бежанците и имигрантите, и местните власти. Медиаторите предлагат и социална подкрепа, като ръководят други бежанци чрез социални и психически услуги, предоставяни от съответната община.

Те могат също така да допринесат за планирането и развитието на конкретни услуги за лица, със специални нужди, които са претърпели социални или психически затруднения. На последно място, медиаторите могат да работят като наставници в малки групи. Използвайки житейския си опит, те служат за мост между бежанците, търсещите убежище и местните власти.

По време на курса участниците ще се научат как да изслушват и ръководят други лица, нуждаещи се от подкрепа. Няколко експерти, включително съветници от социалния и здравния сектор, ще бъдат поканени да бъдат гост-лектори по време на курса.

Участието на бежанците в проектирането на курса за обучение и като сертифицирани медиатори по опит може да спомогне за адаптирането на курса към специфичните им нужди, стиловете на обучение и бариерите, които те виждат.

Този курс е подходящ за организации, които помагат на жени мигранти и тяхното адаптиране в приемащата страна като:

- НПО;

- Общини;

- Организации от обществения и частния сектор.

Някои от основните причини за доброволческа дейност и подпомагане включват:

 • Помагане на другите.
 • Наличие на интерес към работата или дейността.
 • Желаещи да учат и да придобият опит.
 • Свободно лично време на разположение.
 • Да бъдеш посветен на каузата.
 • Познаване на някой друг, който е участвал.

 

Разбира се, в допълнение към тези основни мотивации, хората, които доброволно намират други ползи, включително следното ("Въпрос на оцеляване: доброволчество", Фондация "Точки на светлината"):

 • Придобиване на нови умения.
 • По-високо самочувствие.
 • Нови контакти и връзки.
 • Възможност за нова работа.

Доброволческата работа допринася за засилено социално взаимодействие с приемащите общности. Тя спомага за развиването на знания за местната общност; разширява достъпа до информация и по този начин автономията; помага за натрупването на социални контакти; и може да даде възможност на търсещите убежище и бежанците да участват повече в живота на пребиваване.

 

Доброволчеството може също да допринесе за подобряване на психичното здраве.  То е средство за бежанците и лицата, търсещи убежище да опознаят новата си среда и да се срещнат с нови хора.

 

1. ФУНКЦИОНАЛНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ МОТИВАЦИИ:

 • Ценности – когато доброволецът разглежда участието като възможност да служи смислено на другите;
 • Кариера – участникът разглежда възможността като улесняване напредъка и работата в мрежата на дадената индустрия или сфера на работа;
 • Социални – в което участникът получава критерий за приемане и признание от другите в общността;
 • Разбиране – доброволецът придобива самопознания и знания, които трудно биха могли да се научат по друг начин;
 • Защитни мотиви – това, че сте участник, гарантира, че ще бъдете в емоционално подкрепяща среда;
 • Подобрение – доброволчеството насърчава развитието на лидерството и възприемането на властта.

 

2. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ЖЕНИТЕ БЕЖАНЦИ

Жените мигранти трябва да се считат за конкретна целева група поради уязвимостта си по време на изгнание и при пристигането си в европейските общества. Положението на младите момичета и жените, пристигащи в Европа, показва голямо разнообразие. Някои идват сами, други с партньорите и децата си. Трети са самотни майки с деца. В някои случаи пристигат млади непридружени малолетни момичета бежанци.

 

 • Много от тях е трябвало да се изправят пред крайно насилие, понякога в родната си страна, през повечето време по маршрута на изгнание и често в лагерите при пристигането си в Европа.
 • В зависимост от положението им и нивото на защита, младите момичета и жените често имат ограничен достъп до социалните си права. В определени случаи и особено когато идват с членове на семейството или общността, на момичетата не се разрешава да участват в социални дейности и са ограничавани от социално приобщаване.
 • От друга страна младите жени често се сблъскват с повече трудности, отколкото мъжете, при достъпа до пазара на труда. Това зависи и от предишното им ниво на образование и достъпа им до информация за правата им.

 

Качества на идеалния наставник/ментор за жени мигранти

 • Да бъде жена;
 • Да има опит в наставничеството;
 • Уверена, грижовна и състрадателна;
 • Добри комуникативни способности;
 • Отдадена на работата;
 • Да е част от общността;
 • Да има добри познания в областта;
 • Да е запозната с правата на жените и равенството между половете.

Идеята за необходимостта от кампания за социална осведоменост е да се подкрепи развитието на умения и да се позволи на тези жени да споделят резултати и цели, постигнати в рамките на техните общности, Това би произвело ефект на доминото, който ще доведе до експоненциален растеж на разбирането и осведомеността.

 • Споделяне на положителни истории от други жени мигранти;
 • Създаване на женски пространства;
 • Създаване на стимули за присъствие;
 • Поддържане на безопасна и продуктивна среда;
 • Самооценка и грижа за себе си;
 • Изграждане на доверие;
 • Мотивация;
 • Съпричастие.

Самооценка

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_support
 • https://www.refworld.org/pdfid/537afd9e4.pdf
 • https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_770311.pdf
 • http://www.nonprofitinclusiveness.org/motivations-and-barriers-volunteeringhelping

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein