Модул 3

МОТИВАЦИЯ

Доброволчеството е средство за бежанците и лицата, търсещи убежище, да опознаят новата си среда и да се срещнат с нови хора.

 

Този модул е за мотивация и социална подкрепа за жените мигранти, както и начин за подобряване на техните знания и по-добра адаптация в приемаща страна.

 

Ролята на социалната подкрепа е ключов компонент за уреждането и интеграцията на бежанците.

Модулът е насочен към проектиране и организиране на обучителен курс за лица, които биха могли да работят като доброволци за оказване на подкрепа или "медиатори по опит" в рамките на доброволния и законоустановения сектор на социалните и здравните грижи.

 

Основните цели за доброволците са:

 • Да предлагат социална подкрепа, чрез даване на насоки и съвети;
 • Да оказват помощ на други бежанци;
 • Да участват в планирането и развитието на специфични услуги за лица, със специални нужди, които са претърпели социални или психически затруднения;
 • Медиаторите могат да работят като наставници в малки групи;
 • Участниците се учат как да слушат и оказват помощ на други лица, нуждаещи се от подкрепа.

Време за изчитане на курса – 2 часа.

 

Време за обучение на медиаторите – практически обучителни стажове в продължение на четири седмици, които включват седмични семинари за научаване на умения, свързани с информационните и комуникационните технологии и много други.

 

Няма конкретни изисквания.

 

Не е нужно обучаемите да притежават специални знания или умения.

 

Компютър с интернет връзка, бележник и писалка/молив.

 

Препоръчително е обучаемите да разгледат препратките и да се запознаят подробно с предоставената информация.

Съдържание

ЦЕЛИ НА МОДУЛА

Модулът е насочен към проектиране и организиране на обучителен курс за лица, които биха могли да работят като лица за подкрепа или "медиатори по опит" в рамките на доброволния и законоустановения сектор на социалните и здравните грижи. Медиаторът е лице, което посредничи за правата на различни хора, включително тези на бежанците и имигрантите, и местните власти. Медиаторите предлагат и социална подкрепа, като ръководят други бежанци чрез социални и психически услуги, предоставяни от съответната община.

Те могат също така да допринесат за планирането и развитието на конкретни услуги за лица, със специални нужди, които са претърпели социални или психически затруднения. На последно място, медиаторите могат да работят като наставници в малки групи. Използвайки житейския си опит, те служат за мост между бежанците, търсещите убежище и местните власти.

По време на курса участниците ще се научат как да изслушват и ръководят други лица, нуждаещи се от подкрепа. Няколко експерти, включително съветници от социалния и здравния сектор, ще бъдат поканени да бъдат гост-лектори по време на курса.

Участието на бежанците в проектирането на курса за обучение и като сертифицирани медиатори по опит може да спомогне за адаптирането на курса към специфичните им нужди, стиловете на обучение и бариерите, които те виждат.

Този курс е подходящ за организации, които помагат на жени мигранти и тяхното адаптиране в приемащата страна като:

- НПО;

- Общини;

- Организации от обществения и частния сектор.

Някои от основните причини за доброволческа дейност и подпомагане включват:

 • Помагане на другите.
 • Наличие на интерес към работата или дейността.
 • Желаещи да учат и да придобият опит.
 • Свободно лично време на разположение.
 • Да бъдеш посветен на каузата.
 • Познаване на някой друг, който е участвал.

 

Разбира се, в допълнение към тези основни мотивации, хората, които доброволно намират други ползи, включително следното ("Въпрос на оцеляване: доброволчество", Фондация "Точки на светлината"):

 • Придобиване на нови умения.
 • По-високо самочувствие.
 • Нови контакти и връзки.
 • Възможност за нова работа.

Доброволческата работа допринася за засилено социално взаимодействие с приемащите общности. Тя спомага за развиването на знания за местната общност; разширява достъпа до информация и по този начин автономията; помага за натрупването на социални контакти; и може да даде възможност на търсещите убежище и бежанците да участват повече в живота на пребиваване.

 

Доброволчеството може също да допринесе за подобряване на психичното здраве.  То е средство за бежанците и лицата, търсещи убежище да опознаят новата си среда и да се срещнат с нови хора.

 

1. ФУНКЦИОНАЛНИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ МОТИВАЦИИ:

 • Ценности – когато доброволецът разглежда участието като възможност да служи смислено на другите;
 • Кариера – участникът разглежда възможността като улесняване напредъка и работата в мрежата на дадената индустрия или сфера на работа;
 • Социални – в което участникът получава критерий за приемане и признание от другите в общността;
 • Разбиране – доброволецът придобива самопознания и знания, които трудно биха могли да се научат по друг начин;
 • Защитни мотиви – това, че сте участник, гарантира, че ще бъдете в емоционално подкрепяща среда;
 • Подобрение – доброволчеството насърчава развитието на лидерството и възприемането на властта.

 

2. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧАТ ЖЕНИТЕ БЕЖАНЦИ

Жените мигранти трябва да се считат за конкретна целева група поради уязвимостта си по време на изгнание и при пристигането си в европейските общества. Положението на младите момичета и жените, пристигащи в Европа, показва голямо разнообразие. Някои идват сами, други с партньорите и децата си. Трети са самотни майки с деца. В някои случаи пристигат млади непридружени малолетни момичета бежанци.

 

 • Много от тях е трябвало да се изправят пред крайно насилие, понякога в родната си страна, през повечето време по маршрута на изгнание и често в лагерите при пристигането си в Европа.
 • В зависимост от положението им и нивото на защита, младите момичета и жените често имат ограничен достъп до социалните си права. В определени случаи и особено когато идват с членове на семейството или общността, на момичетата не се разрешава да участват в социални дейности и са ограничавани от социално приобщаване.
 • От друга страна младите жени често се сблъскват с повече трудности, отколкото мъжете, при достъпа до пазара на труда. Това зависи и от предишното им ниво на образование и достъпа им до информация за правата им.

 

Качества на идеалния наставник/ментор за жени мигранти

 • Да бъде жена;
 • Да има опит в наставничеството;
 • Уверена, грижовна и състрадателна;
 • Добри комуникативни способности;
 • Отдадена на работата;
 • Да е част от общността;
 • Да има добри познания в областта;
 • Да е запозната с правата на жените и равенството между половете.

Идеята за необходимостта от кампания за социална осведоменост е да се подкрепи развитието на умения и да се позволи на тези жени да споделят резултати и цели, постигнати в рамките на техните общности, Това би произвело ефект на доминото, който ще доведе до експоненциален растеж на разбирането и осведомеността.

 • Споделяне на положителни истории от други жени мигранти;
 • Създаване на женски пространства;
 • Създаване на стимули за присъствие;
 • Поддържане на безопасна и продуктивна среда;
 • Самооценка и грижа за себе си;
 • Изграждане на доверие;
 • Мотивация;
 • Съпричастие.

Самооценка

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Peer_support
 • https://www.refworld.org/pdfid/537afd9e4.pdf
 • https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_770311.pdf
 • http://www.nonprofitinclusiveness.org/motivations-and-barriers-volunteeringhelping