Модул 2

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ и ВИДОВЕ ДОБРОВОЛЧЕСКА РАБОТА

Защо доброволчеството е важно? Лични ползи от доброволчеството и партньорската подкрепа

Добре известно е, че организациите, които включват доброволци в дейността си, стават успешни. Доброволците играят ключова роля в дейностите и услугите, предоставяни от различни организации или институции, и с участието на доброволци от различни категории, включително мигранти, се гарантира по-широк обхват в рамките на общността.

 

Този модул предоставя информация за видовете доброволческа работа, ползите от участието на доброволци и възможностите за доброволческа дейност.

Целта ни е да помогнем за подсилването на тази концепция и да предоставим полезни препратки.

 • Да се установи какво означават понятията доброволци, доброволческа дейност и доброволни доставчици;
 • Да се подчертаят основните стъпки на подготовка на организация за доброволческа дейност, както и ползите за доставчиците;
 • Да запознаят читателите относно видовете и възможностите за доброволческа дейност.

Приблизителното време за четене за модула, без да се вземат предвид предложените ресурси за по-нататъшното четене, е около 2 часа.

 

Обучаемите не трябва да притежават особени знания или умения. Те ще се нуждаят от компютър с интернет връзка, за да разгледат предложените ресурси.

 

Препоръчително е обучаемите да разгледат препратките  и да се запознаят подробно с предоставената информация.

Съдържание

Доброволчеството е важна част от процъфтяващото гражданско общество, допринасящо за неговото развитие и просперитет. Достъпът до възможности за доброволчество следва да представлява право, а не привилегия. Всеки има право да бъде доброволец навсякъде по света и за да се насърчи култура на участие, личностно и отговорно развитие, доброволците трябва да получат достъп, както и насърчаване да се включват в доброволчески дейности.

Определение за доброволец

Доброволец е човек, който извършва дейности, които са от полза за обществото, по свободна воля. Тези дейности се предприемат за кауза с нестопанска цел, облагодетелствайки личното развитие на доброволеца, който ангажира времето и енергията си за общото благо без финансова награда.

 

Определение за доброволческа дейност

Доброволчеството представлява дейността, която се предприема за кауза с нестопанска цел и не замества платения персонал. Дейността може да се извърши в рамките на доброволчески доставчици или чрез собствена инициатива.

 

Определение за доставчици на доброволческа дейност

Доставчиците са организации с нестопанска цел и групи, които са независими и самоуправлявани, както и други субекти с нестопанска цел, като например публични органи. Те са активни в публичното пространство и дейността им трябва да бъде насочена, поне отчасти, към принос за доброто на обществото.

 

Европейската харта за правата и отговорностите на доброволците представя правата и отговорностите на доброволците, както и тези на доставчиците.

Доброволците играят ключова роля в дейностите и услугите, предоставяни от всяка организация или институция, а ключът към успеха при привличането и задържането на правилните доброволци е да подготви организацията за участие на такива. Този процес можа да предотврати появата на сериозни проблеми по време на доброволческите програми. Сред тях можем да споменем: несигурност, задачи, които не се изпълняват правилно и навреме, противоречиви взаимоотношения между доброволците и служителите на организацията. Доброволците трябва да бъдат оценени, да имат успех в работата си, да работят в приятна среда, но през повечето време тези неща не се случват естествено.

 

Подготовката на организацията за участие на доброволци може да бъде дълъг и труден процес, включващ промени в документите на организацията и в организационната култура.

 

 Основните стъпки в този процес могат да включват:

 • обявяване на доброволчеството като ценност на организацията;
 • анализ на нуждите на организацията по отношение на участието на доброволци;
 • изработване на набор от политики/процедури;
 • назначаване на доброволчески координатор;
 • изготвяне на необходимите документи;
 • разпределяне на бюджет за участие на доброволци.

 

Освен това доброволците трябва да разберат своята роля и място в организацията, както по отношение на дейностите, които ще извършват, така и във връзка с мисията на организацията. Хората са доброволци за кауза, а не за самата организация. Затова те трябва да разберат връзката между работата, която вършат, и каузата на организацията.

 

Доставчиците следва да знаят, че съществуват многобройни предимства на програмите, освен дългия и труден процес на подготовка на организация за участие на доброволци, като могат да се споменат и следните:

 • Многообразието, тъй като доброволците могат да идват от различен произход (студенти, пенсионери, от различни социални категории, от различни етноси или култури), което води до разнообразни виждания и повече идеи, които могат да повишат качеството на услугите;
 • Различни и необходими умения, защото като цяло доброволците се набират именно за конкретни умения като: преводач, дизайнер и др.;
 • По-лесен достъп до общността, защото доброволците идват от различни социални среди;
 • Доброволците могат да станат бъдещи служители на организациите.

 

Не можем да пренебрегваме икономическата стойност на доброволчеството. В някои европейски държави икономическият му принос е събран и изчислен на около 5 % от вътрешното производство. С всички материални и нематериални аспекти доброволчеството може да се разглежда като важен агент в развитието на обществото.

Има два вида доброволческа дейност и те имат различен статут:

 • Доброволци, които участват в различни дейности на организации;
 • Доброволци, активни в службите за спешна помощ, за които регламентите са по-строги - пропорционално нивото на риска е по-високо, съответно нивото на необходимия професионализъм е по-високо.

 

Ако при първия вид се отнасяме към общо приемане на доброволчеството, което може да включва всяка социално-професионална категория, в случая на втората, фокусът е върху определена регулирана конкретна област, в която доброволците се нуждаят от по-високо обучение за извършване на дейности.

По-долу са изброени най-важните и достъпни възможности на европейско равнище:

 

1. Социална работа. Сферата на социалната работа е обхваната от разнообразни асоциации, които посвещават своите ресурси и време с цел подобряване на живота на хората, както чрез предоставяне на услуги, така и чрез насърчаване на идеи, предназначени да помогнат на малцинствени или необлагодетелствани групи от населението. Доброволците могат да участват в предлагането на услуги като:

 • Консултиране и информационни услуги по различни теми;
 • Развлекателни дейности, художествени работилници, извършване на развлекателни дейности за институционализирани деца или за възрастни хора, малтретирани жени, деца от селски райони или бедни квартали;
 • Курсове по квалификация/преквалификация, домашна помощ за деца с различни проблеми, курсове по чужд език;
 • Организиране на развлекателни класове за деца и възрастни хора, живеещи в общността;
 • Записване на аудио материали за хора с увредено зрение;
 • Улични информационни кампании и осъзнаване на обществеността по различни социални въпроси;
 • Уроци за усвояване на житейски умения (готвене, писане на автобиография, управление на собствените финанси и т.н.), предназначени за институционализирани деца и пълнолетни младежи;
 • Изготвяне и разпространение на пакети за бенефициентите на организацията (напр.: храна, облекло и др.).

 

2. Околна среда и защита на животните. Тази област включва кампании за популяризиране и дейности, които са насочени към: опазване и контрол на замърсяването, опазване и защита на природните ресурси, защита и грижи за животните, както и създаването, поддръжката и защитата на националните паркове. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Почистване на някои паркове, детски площадки или зони за отдих, природни паркове, и туристическа осведоменост;
 • Действия за засаждане на разсад, подреждане на зелени площи в градовете, действия по повторно залесяване, рехабилитация на райони, засегнати от бедствия;
 • Действия за стерилизация на животни от общността, хранене на животни, събиране на храна;
 • Кампании за насърчаване на рециклирането и селективното събиране или за насърчаване на правата на животните, презентации в училища, събиране на различни рециклируеми материали;
 • Популяризиране на биологични продукти или екология /туризъм;
 • Организиране на събития - фото или животински изложби, гледане на филми по еко теми, публични презентации;
 • Производствени ателиета за различни обекти от рециклирани материали, търговски панаири за намаляване на консумацията.

   

3. Образование и изследвания. Тази област се отнася до онези неправителствени организации, които имат дейности, насочени към: предучилищно образование, основно и средно образование, гимназиално образование, университетско и следдипломно образование, професионални и технически училища, продължаващо образование (за възрастни), алтернативно образование, научни изследвания, изследвания в социалните науки, социални политики, медицински изследвания и др. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Насърчаване на шансовете на децата със специални способности, награждаване на събития за деца или хора със специални постижения;
 • Организиране на алтернативни образователни дейности за студенти в основно образование - литература, астрономия, клубове по екология, дебат и ораторски клубове, междукултурни знания, организиране на тематични лагери и др.;
 • Образование срещу употреба на наркотици/алкохол;
 • Обучения относно умения за самопредставяне, лидерство, предприемачество;
 • Кариерно ориентиране;
 • Компютърни уроци (за деца с увреждания, институционализирани деца и т.н., за хора в селските райони или за възрастни хора);
 • Организиране на различни състезания по училищни, спортни или извънкласни теми.

   

4. Изкуство и култура, спорт и отдих. Тази категория се състои от асоциации и фондации, които имат сфера на дейност, свързана с: визуални изкуства, архитектура, занаяти, сценично изкуство, история, литература, музеи, зоопаркове и аквариуми, организации и фондации, които организират спортни събития, свободно време, или туризъм. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Ръководство в различни музеи, исторически цели или тематични изложби;
 • Документация с цел извършване на конкретни публикации;
 • Кампании за популяризиране на институцията и услугите в рамките на общността;
 • Насърчаване на четенето, събиране на колекции с книги, публични сесии за четене;
 • Връзки с обществеността;
 • Организиране на събития - художествени предавания, филмови или музикални и танцови фестивали, изложби, творчески лагери и др.

   

5. Здраве. Дейности, включени в тази категория, са: болнично лечение, грижи, рехабилитация, психично здраве, кризисни интервенции, услуги за хронично болни, кампании и дейности за информиране на населението по теми като хигиена, превенция или методи за достъп до предлаганите услуги и др.

   

6. Общностно и социално развитие, граждански активизъм. Тази област включва: общностни/локални дейности и проекти за местно развитие, проекти в областта на икономическото развитие и инфраструктурата, проекти за социално развитие, тези, които се фокусират върху отслабване на социалните проблеми, жилищни проекти, но и дейности за обучение и помощ при търсене и намиране на работни места.

   

7. Човешки права. Тя е обширна област и включва асоциации и фондации, които работят в областта на индивидуалните права или гражданските права, гражданското образование, което активно насърчава участието на обществеността. Включени са и организации, които се фокусират върху защитата и промотирането на етническа солидарност и културна традиция, малцинства, тези, които се занимават с правна помощ и услуги, обществена сигурност, предотвратяване на престъпления или рехабилитация / реинтеграция на престъпници в обществото. Подкрепата на жертвите и защитата на потребителите са други примери за дейности в тази област.

   

8. Хуманитарна и/или филантропска помощ. Фондациите за финансиране са част от тази категория, както и тези, които имат дейности и проекти, които подпомагат и насърчават доброволчеството, но и тези, които участват в привличането на фондове. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Събиране на подписи или изпращане на петиции до различни органи в подкрепа на дадени инициативи;
 • Насърчаване на демократичните принципи и правата на човека в общността;
 • Помощ при достъпа до законодателство и различни съоръжения;
 • Насърчаване на филантропията чрез организиране на благотворителни панаири и т.н.;
 • Насърчаване на кръводаряването;
 • Неформални мрежи за мобилизация в аварийни ситуации;
 • Курсове за първа помощ;
 • Стимулиране на активното гражданство чрез различни средства.

   

9. Публична администрация. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Действия за разкрасяване на града, подреждане на зелени ъгли, засаждане на цветя или разпространение на семена и разсад;
 • Посочване на туристическите цели в града;
 • Облагородяване на квартали, почистване на стените на сгради;
 • Улично изкуство;
 • Алтернативни начини за прекарване на свободно време в града.

   

10. Международно сътрудничество. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Насърчаване на мира и всеобщите права на човека;
 • Набиране на средства и помощи за развиващите се страни;
 • Действия за повишаване на осведомеността и борба с трафика на хора;
 • Дебати за последиците от глобализацията;

 

Ако доброволците не се интересуват и привличат да работят директно с хора или бенефициенти на дадена организация, те винаги могат да се включат в офисни/административни дейности, като участват в някои от следните дейности:

 • Реализиране на рекламни материали за различни каузи;
 • PR услуги за различни каузи и НПО;
 • Провеждане на проучвания, изследвания или обработка на данни;
 • ИТ работа в мрежа и поддръжка, създаване на уеб страници, бази данни или интранет системи, поддръжка на оборудването;
 • Преводи, фотокопиране, текстообработка и др.;
 • Дейности по връзките с обществеността;
 • Организиране на събития и др.

В този модул разглеждаме какво представлява доброволчеството и какви са ползите от доброволното участие, както и даваме общ преглед на основните области на участие на доброволците в Румъния, както и какво може да направи един човек във всяка една от тях. Но главно става въпрос за възможности за доброволческа дейност и видове доброволческа работа.

До края на този модул ще можете да:

 • дадете определение за доброволчество;
 • идентифицирате стъпките на подготовка на организация за доброволческо участие;
 • обясните основните аспекти на ефикасна доброволческа програма;
 • се запознаете с различни видове доброволческа дейност и възможности из Европа.

Самооценка

 • Jennifer Mize Smith, Michael W. Kramer (2014), Case Studies of Nonprofit Organizations and Volunteers, Peter Lang, New York
 • Nancy Sakaduski (2013), Managing volunteers: How to Maximize Your Most Valuable Resource, ABC-CLIO LLC Publishing, California
 • Robert J. Rosenthal (2015), Volunteer Engagement 2.0: Ideas and Insights Changing the World, John Wiley & Sons Inc, New Jersey
 • Tracy D. Connors (2012), Volunteering Management Book, John Wiley & Sons Inc, New Jersey