Модул 2

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ и ВИДОВЕ ДОБРОВОЛЧЕСКА РАБОТА

Защо доброволчеството е важно? Лични ползи от доброволчеството и партньорската подкрепа

Добре известно е, че организациите, които включват доброволци в дейността си, стават успешни. Доброволците играят ключова роля в дейностите и услугите, предоставяни от различни организации или институции, и с участието на доброволци от различни категории, включително мигранти, се гарантира по-широк обхват в рамките на общността.

 

Този модул предоставя информация за видовете доброволческа работа, ползите от участието на доброволци и възможностите за доброволческа дейност.

Целта ни е да помогнем за подсилването на тази концепция и да предоставим полезни препратки.

 • Да се установи какво означават понятията доброволци, доброволческа дейност и доброволни доставчици;
 • Да се подчертаят основните стъпки на подготовка на организация за доброволческа дейност, както и ползите за доставчиците;
 • Да запознаят читателите относно видовете и възможностите за доброволческа дейност.

Приблизителното време за четене за модула, без да се вземат предвид предложените ресурси за по-нататъшното четене, е около 2 часа.

 

Обучаемите не трябва да притежават особени знания или умения. Те ще се нуждаят от компютър с интернет връзка, за да разгледат предложените ресурси.

 

Препоръчително е обучаемите да разгледат препратките  и да се запознаят подробно с предоставената информация.

Съдържание

Доброволчеството е важна част от процъфтяващото гражданско общество, допринасящо за неговото развитие и просперитет. Достъпът до възможности за доброволчество следва да представлява право, а не привилегия. Всеки има право да бъде доброволец навсякъде по света и за да се насърчи култура на участие, личностно и отговорно развитие, доброволците трябва да получат достъп, както и насърчаване да се включват в доброволчески дейности.

Определение за доброволец

Доброволец е човек, който извършва дейности, които са от полза за обществото, по свободна воля. Тези дейности се предприемат за кауза с нестопанска цел, облагодетелствайки личното развитие на доброволеца, който ангажира времето и енергията си за общото благо без финансова награда.

 

Определение за доброволческа дейност

Доброволчеството представлява дейността, която се предприема за кауза с нестопанска цел и не замества платения персонал. Дейността може да се извърши в рамките на доброволчески доставчици или чрез собствена инициатива.

 

Определение за доставчици на доброволческа дейност

Доставчиците са организации с нестопанска цел и групи, които са независими и самоуправлявани, както и други субекти с нестопанска цел, като например публични органи. Те са активни в публичното пространство и дейността им трябва да бъде насочена, поне отчасти, към принос за доброто на обществото.

 

Европейската харта за правата и отговорностите на доброволците представя правата и отговорностите на доброволците, както и тези на доставчиците.

Доброволците играят ключова роля в дейностите и услугите, предоставяни от всяка организация или институция, а ключът към успеха при привличането и задържането на правилните доброволци е да подготви организацията за участие на такива. Този процес можа да предотврати появата на сериозни проблеми по време на доброволческите програми. Сред тях можем да споменем: несигурност, задачи, които не се изпълняват правилно и навреме, противоречиви взаимоотношения между доброволците и служителите на организацията. Доброволците трябва да бъдат оценени, да имат успех в работата си, да работят в приятна среда, но през повечето време тези неща не се случват естествено.

 

Подготовката на организацията за участие на доброволци може да бъде дълъг и труден процес, включващ промени в документите на организацията и в организационната култура.

 

 Основните стъпки в този процес могат да включват:

 • обявяване на доброволчеството като ценност на организацията;
 • анализ на нуждите на организацията по отношение на участието на доброволци;
 • изработване на набор от политики/процедури;
 • назначаване на доброволчески координатор;
 • изготвяне на необходимите документи;
 • разпределяне на бюджет за участие на доброволци.

 

Освен това доброволците трябва да разберат своята роля и място в организацията, както по отношение на дейностите, които ще извършват, така и във връзка с мисията на организацията. Хората са доброволци за кауза, а не за самата организация. Затова те трябва да разберат връзката между работата, която вършат, и каузата на организацията.

 

Доставчиците следва да знаят, че съществуват многобройни предимства на програмите, освен дългия и труден процес на подготовка на организация за участие на доброволци, като могат да се споменат и следните:

 • Многообразието, тъй като доброволците могат да идват от различен произход (студенти, пенсионери, от различни социални категории, от различни етноси или култури), което води до разнообразни виждания и повече идеи, които могат да повишат качеството на услугите;
 • Различни и необходими умения, защото като цяло доброволците се набират именно за конкретни умения като: преводач, дизайнер и др.;
 • По-лесен достъп до общността, защото доброволците идват от различни социални среди;
 • Доброволците могат да станат бъдещи служители на организациите.

 

Не можем да пренебрегваме икономическата стойност на доброволчеството. В някои европейски държави икономическият му принос е събран и изчислен на около 5 % от вътрешното производство. С всички материални и нематериални аспекти доброволчеството може да се разглежда като важен агент в развитието на обществото.

Има два вида доброволческа дейност и те имат различен статут:

 • Доброволци, които участват в различни дейности на организации;
 • Доброволци, активни в службите за спешна помощ, за които регламентите са по-строги - пропорционално нивото на риска е по-високо, съответно нивото на необходимия професионализъм е по-високо.

 

Ако при първия вид се отнасяме към общо приемане на доброволчеството, което може да включва всяка социално-професионална категория, в случая на втората, фокусът е върху определена регулирана конкретна област, в която доброволците се нуждаят от по-високо обучение за извършване на дейности.

По-долу са изброени най-важните и достъпни възможности на европейско равнище:

 

1. Социална работа. Сферата на социалната работа е обхваната от разнообразни асоциации, които посвещават своите ресурси и време с цел подобряване на живота на хората, както чрез предоставяне на услуги, така и чрез насърчаване на идеи, предназначени да помогнат на малцинствени или необлагодетелствани групи от населението. Доброволците могат да участват в предлагането на услуги като:

 • Консултиране и информационни услуги по различни теми;
 • Развлекателни дейности, художествени работилници, извършване на развлекателни дейности за институционализирани деца или за възрастни хора, малтретирани жени, деца от селски райони или бедни квартали;
 • Курсове по квалификация/преквалификация, домашна помощ за деца с различни проблеми, курсове по чужд език;
 • Организиране на развлекателни класове за деца и възрастни хора, живеещи в общността;
 • Записване на аудио материали за хора с увредено зрение;
 • Улични информационни кампании и осъзнаване на обществеността по различни социални въпроси;
 • Уроци за усвояване на житейски умения (готвене, писане на автобиография, управление на собствените финанси и т.н.), предназначени за институционализирани деца и пълнолетни младежи;
 • Изготвяне и разпространение на пакети за бенефициентите на организацията (напр.: храна, облекло и др.).

 

2. Околна среда и защита на животните. Тази област включва кампании за популяризиране и дейности, които са насочени към: опазване и контрол на замърсяването, опазване и защита на природните ресурси, защита и грижи за животните, както и създаването, поддръжката и защитата на националните паркове. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Почистване на някои паркове, детски площадки или зони за отдих, природни паркове, и туристическа осведоменост;
 • Действия за засаждане на разсад, подреждане на зелени площи в градовете, действия по повторно залесяване, рехабилитация на райони, засегнати от бедствия;
 • Действия за стерилизация на животни от общността, хранене на животни, събиране на храна;
 • Кампании за насърчаване на рециклирането и селективното събиране или за насърчаване на правата на животните, презентации в училища, събиране на различни рециклируеми материали;
 • Популяризиране на биологични продукти или екология /туризъм;
 • Организиране на събития - фото или животински изложби, гледане на филми по еко теми, публични презентации;
 • Производствени ателиета за различни обекти от рециклирани материали, търговски панаири за намаляване на консумацията.

   

3. Образование и изследвания. Тази област се отнася до онези неправителствени организации, които имат дейности, насочени към: предучилищно образование, основно и средно образование, гимназиално образование, университетско и следдипломно образование, професионални и технически училища, продължаващо образование (за възрастни), алтернативно образование, научни изследвания, изследвания в социалните науки, социални политики, медицински изследвания и др. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Насърчаване на шансовете на децата със специални способности, награждаване на събития за деца или хора със специални постижения;
 • Организиране на алтернативни образователни дейности за студенти в основно образование - литература, астрономия, клубове по екология, дебат и ораторски клубове, междукултурни знания, организиране на тематични лагери и др.;
 • Образование срещу употреба на наркотици/алкохол;
 • Обучения относно умения за самопредставяне, лидерство, предприемачество;
 • Кариерно ориентиране;
 • Компютърни уроци (за деца с увреждания, институционализирани деца и т.н., за хора в селските райони или за възрастни хора);
 • Организиране на различни състезания по училищни, спортни или извънкласни теми.

   

4. Изкуство и култура, спорт и отдих. Тази категория се състои от асоциации и фондации, които имат сфера на дейност, свързана с: визуални изкуства, архитектура, занаяти, сценично изкуство, история, литература, музеи, зоопаркове и аквариуми, организации и фондации, които организират спортни събития, свободно време, или туризъм. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Ръководство в различни музеи, исторически цели или тематични изложби;
 • Документация с цел извършване на конкретни публикации;
 • Кампании за популяризиране на институцията и услугите в рамките на общността;
 • Насърчаване на четенето, събиране на колекции с книги, публични сесии за четене;
 • Връзки с обществеността;
 • Организиране на събития - художествени предавания, филмови или музикални и танцови фестивали, изложби, творчески лагери и др.

   

5. Здраве. Дейности, включени в тази категория, са: болнично лечение, грижи, рехабилитация, психично здраве, кризисни интервенции, услуги за хронично болни, кампании и дейности за информиране на населението по теми като хигиена, превенция или методи за достъп до предлаганите услуги и др.

   

6. Общностно и социално развитие, граждански активизъм. Тази област включва: общностни/локални дейности и проекти за местно развитие, проекти в областта на икономическото развитие и инфраструктурата, проекти за социално развитие, тези, които се фокусират върху отслабване на социалните проблеми, жилищни проекти, но и дейности за обучение и помощ при търсене и намиране на работни места.

   

7. Човешки права. Тя е обширна област и включва асоциации и фондации, които работят в областта на индивидуалните права или гражданските права, гражданското образование, което активно насърчава участието на обществеността. Включени са и организации, които се фокусират върху защитата и промотирането на етническа солидарност и културна традиция, малцинства, тези, които се занимават с правна помощ и услуги, обществена сигурност, предотвратяване на престъпления или рехабилитация / реинтеграция на престъпници в обществото. Подкрепата на жертвите и защитата на потребителите са други примери за дейности в тази област.

   

8. Хуманитарна и/или филантропска помощ. Фондациите за финансиране са част от тази категория, както и тези, които имат дейности и проекти, които подпомагат и насърчават доброволчеството, но и тези, които участват в привличането на фондове. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Събиране на подписи или изпращане на петиции до различни органи в подкрепа на дадени инициативи;
 • Насърчаване на демократичните принципи и правата на човека в общността;
 • Помощ при достъпа до законодателство и различни съоръжения;
 • Насърчаване на филантропията чрез организиране на благотворителни панаири и т.н.;
 • Насърчаване на кръводаряването;
 • Неформални мрежи за мобилизация в аварийни ситуации;
 • Курсове за първа помощ;
 • Стимулиране на активното гражданство чрез различни средства.

   

9. Публична администрация. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Действия за разкрасяване на града, подреждане на зелени ъгли, засаждане на цветя или разпространение на семена и разсад;
 • Посочване на туристическите цели в града;
 • Облагородяване на квартали, почистване на стените на сгради;
 • Улично изкуство;
 • Алтернативни начини за прекарване на свободно време в града.

   

10. Международно сътрудничество. Ето някои от услугите, които доброволците могат да предоставят в тази област:

 • Насърчаване на мира и всеобщите права на човека;
 • Набиране на средства и помощи за развиващите се страни;
 • Действия за повишаване на осведомеността и борба с трафика на хора;
 • Дебати за последиците от глобализацията;

 

Ако доброволците не се интересуват и привличат да работят директно с хора или бенефициенти на дадена организация, те винаги могат да се включат в офисни/административни дейности, като участват в някои от следните дейности:

 • Реализиране на рекламни материали за различни каузи;
 • PR услуги за различни каузи и НПО;
 • Провеждане на проучвания, изследвания или обработка на данни;
 • ИТ работа в мрежа и поддръжка, създаване на уеб страници, бази данни или интранет системи, поддръжка на оборудването;
 • Преводи, фотокопиране, текстообработка и др.;
 • Дейности по връзките с обществеността;
 • Организиране на събития и др.

В този модул разглеждаме какво представлява доброволчеството и какви са ползите от доброволното участие, както и даваме общ преглед на основните области на участие на доброволците в Румъния, както и какво може да направи един човек във всяка една от тях. Но главно става въпрос за възможности за доброволческа дейност и видове доброволческа работа.

До края на този модул ще можете да:

 • дадете определение за доброволчество;
 • идентифицирате стъпките на подготовка на организация за доброволческо участие;
 • обясните основните аспекти на ефикасна доброволческа програма;
 • се запознаете с различни видове доброволческа дейност и възможности из Европа.

Самооценка

 • Jennifer Mize Smith, Michael W. Kramer (2014), Case Studies of Nonprofit Organizations and Volunteers, Peter Lang, New York
 • Nancy Sakaduski (2013), Managing volunteers: How to Maximize Your Most Valuable Resource, ABC-CLIO LLC Publishing, California
 • Robert J. Rosenthal (2015), Volunteer Engagement 2.0: Ideas and Insights Changing the World, John Wiley & Sons Inc, New Jersey
 • Tracy D. Connors (2012), Volunteering Management Book, John Wiley & Sons Inc, New Jersey

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein