Модул 1

Какво представлява социалната подкрепа?

Социалната подкрепа има много приложения и ползи за жените. Това е форма, която ги обединява, като им дава силата да променят положението си и им помага в процеса на интеграция.

Този модул предоставя информация какво представлява социалната подкрепа и как жените мигранти могат да се възползват от този вид подкрепа. Този модул ще допринесе и за разбирането важността на социалната и икономическа интеграция на жените мигранти, за да се улесни гладкото и безпроблемно функциониране в дадената общност.

Целта ни е организациите, работещи с жени мигранти, да се доближат до тази концепция и да предоставят полезни препратки.

 • Да се запознаят с понятието социална подкрепа.
 • Разширяване на познанията, свързани с ползите от програмите за взаимопомощ.
 • По-голяма способност за координация на социалните и икономическите фактори относно функционирането на жените мигранти в общността.
 • По-задълбочено разбиране значението на интеграцията на жените мигранти и техните семейства в обществото.

Обучаемите не е нужно да притежават специфични знания или умения. Те ще се нуждаят от компютър с интернет връзка и лист хартия и химикалка, за да си вземат бележки.

Препоръчително е обучаемите да разгледат препратките и да се запознаят подробно с предоставената информация.

Съдържание

Социалната подкрепа може да засили личното развитие и да предостави определена информация, която не може да бъде получена по друг начин. Тя също така предоставя начин за решаване на лични и сложни проблеми. Изключително ефективна за достигане, образоване и подкрепа на най-уязвимите групи хора. Социалната взаимопомощ работи чрез развитието на смислени, двупосочни взаимоотношения. Хората могат да се чувстват по-малко самотни, ако говорят за опита си и споделят различни стратегии, които работят за тях. Правейки това, участниците си помагат и научават как най-добре да управляват трудните за тях чувства и преживявания. Тя може да повиши самочувствието, да насърчи удовлетворението и чувството за общност с други хора. Партньорските дейности предлагат на уязвимите хора възможността да завърнат към своята общност, да развият чувство за цел и по-голямо чувство за идентичност. И накрая, дейностите за социална подкрепа също спомагат за организациите и общността. Обществеността може да формира по-положителен образ на жените мигранти, живеещи самостоятелно, и да увеличи взаимодействието им с тях. Интеграцията не е едностранно начинание. Подходите към нея варират според това, къде политиката на интеграция на дадена държава се крие между полюсите на асимилацията и мултикултурализма. Освен това компонентите на политиките за интеграция и социално сближаване също се различават в зависимост от вида, продължителността или целта на миграцията. Общият знаменател е, че интеграцията е процес, който допринася за стабилни и приобщаващи общества. Независимо дали за целите на временната миграция или за постоянно уреждане, рисковете и разходите от дезинтегриране далеч надхвърлят първоначалната инвестиция, необходима за подпомагане на самата интеграция. Разработването на ефективни мерки за интеграция изисква достатъчно политически, социални и финансови инвестиции за постигане на осезаеми дългосрочни ползи за всички. Този модул има за цел да определи какво всъщност е социалната подкрепа, да опише ползите от всяка партньорска програма и да подпомогне процеса на интеграция на мигрантите в обществото.

Социалната подкрепа се случва, когато хора, които имат подобен опит в дадени трудности, се събират, за да се подкрепят взаимно. За целите на този модул става дума за преживявания на жени мигранти, техните индивидуални истории и всякакви случаи на емоционални проблеми, през които са преминали. Въпреки това, хората, участващи в тези групи, могат да имат и други общи характеристики, опит и интереси. От решаващо значение е, че участващите хора играят активна роля в създаването на безопасна среда един за друг. В това пространство хората могат да използват споделените си преживявания, за да дават и получават подкрепа един на друг. Те избират каква част от личните си преживявания да разкажат, да търсят и предлагат подкрепа за други хора.

Социалната взаимопомощ е много гъвкава. Тя може да бъде съобразена както с хората, които са част от дадената група, така и с местната общност, където се провежда. Съществуват три широки подхода за социална подкрепа:

 • групова социална подкрепа (group peer support)

Това включва трима или повече хора, които се събират, за да се подкрепят взаимно. Има много начини за това - от групи, които разпределят редица официални роли и ръководят структурирани дейности, до различни неформални събирания.

 • партньорска подкрепа "лице в лице" (one-to-one peer support)

Това включва двама души, които се подкрепят. Може да е в много неформален контекст, например двама приятели, които се събират, за да говорят за определен проблем. В някои случаи на по-официално организирана социална подкрепа "лице в лице" един човек може да е преминал през известно обучение, например за наставнически умения или да е по-напред по своето „пътешествие към психично здраве“. Това означава, че едното лице може да окаже по-голяма подкрепа за другото в определени моменти.

 • онлайн социална подкрепа (online peer support)

Хората могат да получат достъп онлайн, често през различни уеб сайтове, които са предназначени специално за улесняване на социалната подкрепа. Участниците също могат да използват общо достъпни форуми в социалните мрежи, които са отворени за всеки. Онлайн формите за социална подкрепа се различават от подходите лице в лице, защото те обикновено могат да помогнат по всяко време, включително в средата на нощта, и за колкото време е необходимо. Те също така позволяват на хората да останат анонимни, ако пожелаят.

Въпреки това практическите съвети, повдигнати в този модул, ще се прилагат по-лесно за групите "лице в лице", отколкото онлайн, тъй като жените мигранти се нуждаят от контакт на живо в процеса на установяване на взаимно разбирателство и добри взаимоотношения.

Информираността идва от концепцията за обучение, дефинирана като „преподаване или споделяне на информация относно здравето, ценностите и поведението от членове със сходна възраст и с подобен социален статус“, отнасяща се до концепцията за комуникация между хора с еднаква възраст, както и между хора, принадлежащи към един и същ статус.

Чувствайки някакъв вид приобщеност с друг човек или споделяното на сходни проблеми или преживявания, превръщат този човек в надежден събеседник, на който може да се вярва и това увеличава вероятността начинът ни на мислене и поведението ни да бъдат повлиян от него.

Данните от националните анализи показват, че влиянието на партньорската социална подкрепа е много силно в случая на общностите мигранти, живеещи в Европа и особено при жените.

ПРЕДИМСТВА НА СОЦИАЛНАТА ПОДКРЕПА:

 • използване на връзката за взаимно и непрекъснато влияние, което се проявява в рамките на партньорска група, за да се създадат споделени знания;
 • сътрудничество и споделяне на знания и компетентности между физически лица, които се идентифицират като сходни по възраст, възпитание, предишен опит и т.н., като по този начин се задейства социалното взаимодействие;
 • експлоатация на динамиката, съществуваща в рамките на дадена група, за да може да достигне, по пряк начин и използвайки езика, типичен за самата група, възможно до най-голям брой хора, за да се генерира реална промяна;
 • задействане на отражението в поведението на физическите лица и при придобиването на знания;
 • повишаване на самоувереността в рамките на отделните лица;
 • повишени умения за комуникация, както в рамките на групата, така и извън нея;
 • по-голяма способност за интегриране на знанията, уменията и личните преживявания;
 • по-голяма гъвкавост и приспособимост към бързи промени в дадена среда/общество;
 • повишена информираност за ползите от такива програми във всяка област;
 • превръщане в осъзнати посланици чрез насърчаване на членовете на общността да споделят дадени знания и опит с другите участници.

От психологическа гледна точка е доказано, че партньорската група играе съществена роля в изграждането на индивида и неговия растеж като член на общността. Партньорската група всъщност се разглежда като огледало, чрез което участващите препрочитат опита си и по този начин, от една страна, придобиват различен вид знания и умения, а от друга променят поведението и нагласите си. Този процес се стимулира от обмена на идеи и споделянето на опит, след анализа на индивидуални и/или общи проблеми и търсенето на възможни решения.

Интеграцията се определя като двупосочен процес на взаимна адаптация между мигрантите и приемащите общества, в който мигрантите са включени в социалния, икономическия, културния и политическия живот на приемащата общност. Като такава интеграцията предполага набор от съвместни отговорности за мигрантите и приемащите общности, а това широко разбиране включва и други свързани представи като социалното приобщаване и сближаване. Интеграцията е междусекторен въпрос, който се отнася до области на политиката, които разглеждат икономическата, социалната, правната, културната и гражданската сфера и оказват въздействие върху всички аспекти на живота на мигрантите и техните общности.

Социалното приобщаване означава улесняване на достъпа до здравеопазване, образование, пазар на труда и финансови услуги. То също така означава гражданско и политическо участие. Социалното сближаване е силно приобщаваща представа, като се позовава на нагласи на антидискриминацията, противодейства на ксенофобията и насърчава взаимното разбирателство.

Социалното приобщаване включва:

 • социално включване;
 • социален капитал;
 • социална справедливост;
 • компенсации;
 • преразпределение на земята;
 • пространствена трансформация;
 • гражданство и участие;
 • изцеление и помирение;

Фиг. 1 Сътрудници в социалното сближаване

Пътищата на жените и мъжете към интеграция може да преминават пред различни пречки поради обществени очаквания и предразсъдъци по отношение на възприеманите от тях роли в обществото, както в страната на произход, така и в тази на пребиваване. В допълнение, дискриминацията в публичните институции, както и ксенофобските нагласи и злоупотребите от страна на местните общности е пречка за успешната интеграция.

Хората са склонни да подценяват нивата на имиграция в своите страни, като често смятат, че мигрантите и бежанците са тежест, а не са допринасящи за икономиките им. Подобни погрешни възприятия хранят ксенофобски настроения, като същевременно възпрепятстват интеграцията и възможностите на мигрантите и бежанците да допринесат за обществата на приемащите ги страни.

Стъпки, които трябва да се предприемат за интегриране на жените мигранти в обществото

 • Програмите за ориентация преди заминаването и след пристигането са предназначени да подготвят мигрантите, включително жените мигранти и техните деца, за пристигането им и да улеснят интеграцията им в приемащите общности, като се предоставя информация за техните права и отговорности, културата и обичаите на страната, както и информация за образованието, здравеопазването и заетостта. Тези дейности спомагат за снабдяване на жените мигранти със знанията, уменията и нагласите, необходими за преодоляване на предизвикателствата на една нова култура.
 • Ангажираност с частния сектор за улесняване на достъпа до пазара на труда. Частният сектор може да служи не само като потенциален работодател за мигранти, но и като ангажиран партньор при формулирането на професионално и езиково обучение за своята работна сила. Също така да предостави знания на националните и местните пазари на труда за оценка на нуждите на пазара на труда и определяне на ключови области за заетостта на жени мигранти. Компаниите и фирмите, които признават стойността на многообразието, като го интегрират в своята работна сила и институционална култура, могат да бъдат влиятелни участници в оформянето на възприятията за мигранти.
 • Ангажираността с приемащите общности и местните органи има за цел да образова и да даде възможност на всички членове на обществото в процеса на интеграция. Програмите за изграждане на капацитет за местните общности се състоят от обучения и информационни сесии по теми като културни профили на мигранти, включително жените мигранти и техните семейства, както и информация, събрана чрез проучвания за оценка на нуждите, проведени на етапа преди заминаването.
 • Ангажираността с медиите и други участници за подчертаване на положителния принос на мигрантите се състои от иновативни партньорства между междуправителствени организации, правителства и свързващите лица, които благоприятстват балансираното и основано на факти решаване на различни мигрантски теми. Кампаниите, които имат за цел да се справят с отрицателните възприятия от приемащите общества, могат да бъдат разработени съвместно от правителствата, медиите и НПО. Други въздействащи инициативи се състоят от кампании, които предлагат платформа или помощ на мигрантите, за да:
 • разкажат собствените си истории, като им помагат да развиват умения като създаване на филми и цифрово разказване на истории (споделяне на техните истории/преживявания публично и по този начин създаване на чувства в обществото),
 • създадат свои собствени предприятия, с които е възможно жените мигранти да се грижат за децата си,
 • инициират доброволчески програми за подпомагане на бременни жени и техните кърмачета (жените и кърмачетата представляват мнозинството от мигрантите и бременността може да направи жените по-уязвими),
 • наемат/ изпращат устни преводачи или детегледачки по време на интервюта за работа на жени мигранти и др.

Източници за вдъхновяващи истории:

 • Даване на права на жените бежанци в Индонезия чрез сестринство: https://www.youtube.com/watch?v=8IHTWQlLYHo
 • Какво е SisterWorks: https://www.youtube.com/watch?v=7WenWkATFOY
 • Мултикултурно подпомагане за професионалисти @ CFN: https://www.youtube.com/watch?v=_-0IlthN8t4
 • Вдъхновяващи истории - Милия Симиили, Ментор: https://www.youtube.com/watch?v=zAvDSwcbgfQ

В този модул определяме понятието за социална подкрепа. Доближаваме потенциалните читатели до ползите от всякакви програми за социална подкрепа. Също така подчертаваме колко важни са социалните и икономическите фактори, така че да се интегрират жените мигранти в приемащата ги страна.

Препоръчваме Ви да се консултирате с информацията, включена в този модул, тъй като тя ще бъде от значение за Вашето обучение по тази тема, или да запазите това ръководство като ресурс за други дейности или за Вашето лично вдъхновение.

До края на този модул ще можете да:

 • определите какво представлява социалната подкрепа;
 • разберете какви са ползите от програмите за взаимопомощ;
 • се осведомите за ролята на социалните посланици;
 • да разберете колко важни са социалните и икономическите фактори, за да се интегрират напълно жените мигранти в обществото.

Самооценка

 • Side by Side Research Consortium (2017) Developing peer support in the community: a toolkit. London: Mind.

https://www.mind.org.uk/media-a/4247/peer-support-toolkit-final.pdf

 • Peer-to-peer Approaches for Migrant Women

https://medlitproject.eu/wp-content/uploads/2020/02/IO3_EN_V2.pdf

 • Integration and Social Cohesion: Key Elements for Reaping the Benefits of Migration; International Organization for Migration

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Integration-and-Social-Cohesion.pdf

 • InfoMigrants

https://www.infomigrants.net/en/post/34536/helping-migrant-mothers-to-give-their-babies-a-healthy-start

 • McKinsey Global Institute, People on the move: Global migration’s impact and opportunity (2016) Available from: http://www.mckinsey.com/global-themes/employment-and-growth/global-migrations-impact-and-opportunity

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein