Модул 6

ИЩЕТ РАБОТУ

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ ЗА РАБОТА? РАБОТНО МЯСТО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ УМЕНИЯ. ЛИДЕРСТВО. САМОСТОЯТЕЛНО И ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ. ПИСАНЕ НА СИЛНА АВТОБИОГРАФИЯ

Решението да живееш извън родната страна е предизвикателство. Жените мигранти изпитват всички трудности, пред които са изправени жените на пазара на труда. Те обаче носят и тежестта на миграцията.

 

Жените мигранти се сблъскват с трудностите при приспособяването, получаването на работа, разбирането на правните и административните сложности, адаптирането към социално-културните различия, преодоляването на езиковата бариера, изграждането на мрежа от контакти и установяването на взаимоотношения.

 

Този модул предоставя информация за това как жените мигранти да станат по-уверени на пазара на труда

 

Практическото съдържание ще бъде полезно при изграждането на добри компетенции за жените мигранти като потенциални служители.

 

Препоръчително е да се консултират с допълнителните материали и по този начин да задълбочат предоставената информация.

 • да се инструктират жените мигранти как да кандидатстват ефективно за работа,
 • да се разбере значението на компетентности като: работно място и предприемачески умения, лидерство, самостоятелно и публично представяне,
 • да се определят най-важните елементи на силна и представителна автобиография.

Приблизителното време за изчитане на модула, без да се вземат предвид предложените ресурси за по-нататъшно четене, е около 3 часа.

 

Обучаемите няма нужда да притежават специфични знания или умения. Те ще се нуждаят от компютър с интернет връзка и лист хартия и химикалка, за да си вземат бележки. 

 

Препоръчително е да се консултират с допълнителните материали и по този начин да задълбочат предоставената информация.

Съдържание

Във всички страни от ЕС делът на жените на пазара на труда е по-нисък от този на мъжете. Жените са склонни да работят по-малко часове в по-ниско платени сектори и на по-ниски позиции от мъжете. Последствието е разликата от заплащането при жените и мъжете, както е споменато в модул 5.

Жените мигранти изпитват повече проблеми на пазара на труда. Вземането на решение за живеене в чужда страна е предизвикателство. Те са изправени пред някои трудности, свързани с адаптирането, получаването на работа, правни и административни проблеми, адаптирането към социално-културните различия, преодоляването на езикови бариери и изграждането на мрежа от контакти и установяването на нови взаимоотношения. Много жени мигранти и бежанци заемат нискоквалифицирани работни места.

Трудностите на пазара на труда включват:

Жените мигранти полагат огромни усилия за развитието си. Професионалният им успех означава преодоляване на много бариери:

вътрешен (липса на самоувереност, липса на вяра в собствените езикови умения и способности), социална (традиционна роля на жените, патриархален семеен модел), психологична (стереотипични мнения за функционирането на жените).

Всяка жена мигрант, която иска да работи законно, трябва да се запознае с необходимите изисквания в детайли. Всяка страна има различни правни разпоредби, които трябва да се спазват. Струва си да се търсят институции, които ръководят информационни и неправителствени организации, които прилагат различни програми, подпомагащи мигрантите.

 

Присъединяването към мрежа за подпомагане на жени мигранти може да улесни справянето с първите трудности на езиково и административно равнище (легализация на престоя, разрешение за работа, признаване на дипломите). Също така може да им помогне да намерят детски заведения.

 

Регулираното правно и административно положение благоприятства кандидатстването за работа и по-нататъшното развитие на работното място.

 

Недостатъчното владеене на езика и непознаването на социално-икономическата реалност в страната, в която пребивават жените, често е свързано със спад в самочувствието им. Въпреки това, с правилната подкрепа и решителност, могат да помогнат за възстановяването на вярата в собствените им способности. Понякога извършването на дори нискоквалифицирана работа може да помогне за овладяване на езикови умения и запознаване с реалността на "новата" страна. Също така помага изправянето пред нови предизвикателства.

 

Струва си да изградите имиджа си като отговорен служител от самото начало.

 

Етап от важните стъпки за успешно започване на процеса на набиране на персонал е проверка на собствените социални медии чрез модифициране на настройките за поверителност – трябва да се вижда само неутрална и добре възприемана информация. Също така, потенциалните служители трябва да избягват лични страници, които биха могли да ги дискредитират.

 

Ето няколко важни съвета:

 • Търсете на работа във Вашата област. Интернет Ви дава широка гама от възможности за търсене на работа - можете да търсите оферти през уебсайтовете на компаниите, за които планирате да кандидатствате или през всякакви уебсайтове, които публикуват реклами за работа.
 • Анализирайте фирмата, на която искате да изпратите кандидатурата си - ще намерите цялата подходяща информация на уебсайта на компанията. Също така си струва да потърсите информация и статии с помощта на интернет.
 • Следващата стъпка е да подадете Вашата автобиография (обикновено онлайн). Това е официален документ, даден на потенциален работодател, който обобщава Вашето действително образование и опит. Струва си да обърнете внимание на актуализирането на Вашата автобиография по отношение на работата, за която кандидатствате. Важно е да добавите най-новото образование, опит и умения.
 • В процеса на набиране може да се изисква мотивационно писмо, но то не винаги се очаква. Ако решите да изпратите мотивационно писмо, погрижете се за качеството му, адаптирайте го към описанието на фирмата и позицията. Мотивационното писмо допълва автобиографията и може да даде интересна информация на получателя. Не забравяйте да подчертаете силните си страни.

 

Най-често, след като подготвите Вашата автобиография и евентуално мотивационно писмо, трябва да ги изпратите, като попълните онлайн формуляр. Струва си да го направите внимателно. Отговорете на всеки въпрос и адаптирайте отговора си към нуждите на компанията.

 

Ако искате да проверите дали Вашата автобиография е доставена или на какъв етап е процесът за набиране на персонал, можете да се свържете с компанията. Струва си обаче да изчакате около 2 седмици след изпращането и да не бъдете прекалено настоятелни.

 • Следващият етап вероятно ще бъде интервю за работа, за което трябва да сте подготвени правилно. Първата стъпка, ако не сте го направили на етапа на писане на автобиография, е да разберете дейността на компанията - нейните цели, с какво точно се занимава, какви продукти или услуги предоставя и колко служители има. Също така си струва да потърсите информация за човека, който ще Ви интервюира. Следвайте кариерния път и интереси. Колкото повече информация получавате, толкова по-уверени ще се чувствате по време на интервюто си.
 • Потърсете най-често срещаните въпроси за набиране на персонал за дадена позиция. Много разговори се основават на въпросите за ключови компетентности. Човекът, който се занимава с набирането на персонал избира най-важните квалификации за проверка, например групова работа, ориентация на резултатите, справяне с грешки, а по време на интервюто кандидатът трябва да докаже, че има дадена компетентност или умение, като дава реални примери от собствения си опит.

 

Най-важното нещо, докато се подготвяте за интервю за работа, е да знаете съдържанието на Вашата автобиография. Запомнете! Опитайте се да бъдете честни, надеждни и спокойни. Не си струва да изопачаването на фактите.

Предприемаческите умения могат да бъдат приложени към голямо разнообразие от работни места и области. Те се състоят от широк спектър от компетентности: технически умения, лидерски умения и умения за управление на бизнеса, творческо мислене и комуникационни похвати.

 

Лидерството е изкуството да се мотивира група хора да работят за постигането на обща цел. Елементите на лидерството са умения и подготовка, за да се вдъхновят другите. Ефективното ръководство се основава на работата с хората, така че да ги насърчи да действат в съответствие с очакванията на лидера. Лидерът тласка другите да действат, като в същото време ги ръководи.

 

Лидерските качества се разглеждат като природни способности, обаче, всеки може да се опита да развие лидерските си умения чрез общо подобряване на тези способности. Лидерството далеч надхвърля ръководните отговорности.

 

Как да работим върху развиването на предприемачески и лидерски умения?

 • Тематични курсове;
 • Творчески работилници и фестивали;
 • Използване опита на менторите;
 • Търсене на опции за лидерство – например доброволчество.

 

Има много различни методи, които можете да използвате, за да развиете предприемаческите и лидерските си умения:

Кандидатите с добри презентационни умения са ценни в много професии. Това е умение, което често се използва при работа в екип и помага по време на интервю за работа, но преди всичко, след като започнете работа.

 

Това е гладко, междуличностно умение, което съчетава много аспекти на комуникационните умения - включително осъществяване на контакт със събеседници. Тази компетентност е важна от гледна точка на работодателя, защото презентациите, обученията и речите са доста често срещани на много позиции.

 

Подчертаването на Вашите презентационни умения по време на интервю за работа трябва да покаже в кои аспекти на изказванията сте добри, като давате конкретни примери, например ако сте направили публични презентации или вътрешни презентации на предишната си работа.

 

Важни елементи от публичното говорене са:

 • Изчистване на артикулацията
 • Стил на представяне (интонация на гласа, език на тялото, изражение на лицето)
 • Оценка на нуждите на получателите - коригиране на стила на реч към получателите
 • Познаване на полезен софтуер за презентации например: PowerPoint, Prezi, Canva и др.
 • Поток на речта и литераторски умения (вкл. издръжливост, харизматичност, увереност, съпричастност, комуникация)
 • Други умения за обществено говорене: контролиране на тона, привличане на вниманието на публиката с интересно въведение, поддържане на контакт с очи с аудиторията, събиране на обратна връзка и изготвяне на заключения за следващите Ви изказвания.

 

Ако не сте сигурни за възможностите за презентация, можете да работите върху развиването на тези умения:

 • Практикувайте пред приятелите, семейството и колегите. Помолете ги за обратна връзка.
 • Практикувайте през огледалото.
 • Запишете презентацията си, изгледайте видеото и водете записки.
 • Гледайте филми с интересни публични оратори.
 • Запишете се на класове/курсове за публично говорене.

Създаването на автобиография няма за цел да опише Вашата житейска история. Когато я създавате, съсредоточете се върху факта, че това е форма на маркетингова оферта, която обобщава Вашия опит, умения и образование. Опитайте се да убедите получателя/потенциалния си работодател, че Вие сте най-добрият кандидат за избраната позиция.

 

Както написахме по-горе, приспособете автобиографията си към изискванията на работата, за която кандидатствате: добавете най-новото образование, опит и умения. Във всеки раздел най-скорошното образование и опит трябва да бъдат описани в хронологичен ред.

 

АВТОБИОГРАФИЯТА не трябва да бъде обширна – не по-дълга от 2 страници. Ако искате да напишете повече за себе си, можете да използвате мотивационното писмо, което Ви дава повече възможности да представите силните си страни.

 

Можете да използвате много безплатни програми за създаване на автобиография - те ще помогнат за поддържането на ясна и естетическа структура на документа. Обърнете специално внимание на проверката на грешки. Лесно е да се проверят правописни и/или граматически грешки. Ако не сте сигурни дали е правилно - помолете доверен човек да прочете документа, преди да го изпратите. Също така, не забравяйте внимателно да проверите данните си за контакт. Да бъдеш точен на този етап може да бъде много важно.

 

Моля, прочетете описанието на длъжността, за което искате да кандидатствате внимателно. Не забравяйте за ключовите думи от офертата за работа - включете ги във Вашата автобиография, ако съответстват на Вашите умения. Когато създавате Вашата автобиография, не забравяйте, че не е нужно да сте 100% подходящи за позицията. Ако има области, в които не сте толкова силни, подчертайте всички други умения, които са желани на този пост.

 

Интересите са от съществено значение и във Вашата автобиография. Не си струва да ги игнорирате. Избягвайте да сте неясни - съсредоточете се върху тези интереси, които могат да се вместят в корпоративната култура на компанията.

 

Ако имате пропуски в автобиографията си, можете да ги завършите с доброволческа работа, ако е възможно. Това ще докаже, че сте се придвижили напред и сте направили опити да развиете различни умения.

В тази глава представяме основна информация за проблемите на жените мигранти на пазара на труда, кандидатстване за работа, компетенции, които са ценни на пазара на труда и създаване на интересна автобиография. Също така предоставяме практически съвети, които могат да помогнат на жените мигранти да се развиват. Събраната информация може да бъде отправна точка за по-нататъшно търсене на възможности за саморазвитие.

До края на този модул ще можете да:

 • планирате свои собствени стъпки, за да кандидатствате за работа,
 • знаете значението на определенията за работно място, предприемачески и лидерски умения,
 • развиете способността за самостоятелно и публично представяне,
 • създадете своя собствена и ценна АВТОБИОГРАФИЯ.

Самооценка

 • How to Apply for a Job in 6 Easy and Effective Steps; 

https://www.indeed.com/career-advice/finding-a-job/applying-for-a-job 

 • WORKEEN - A Game for EU Labour Markets Integration

https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.sirius.workeen&hl=pl&gl=US

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein