Модул 5

ОБРЕТЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

КАК ДА СТАНЕТЕ НЕЗАВИСИМИ В ПРИЕМАЩАТА СТРАНА.

Този модул се занимава с образоването на жените мигранти в това да бъдат независими в приемащата ги страна, както и урежда някои прости начини за справяне с културните и езиковите бариери в нея. В Приложение 1 от модула са описани изискванията за кандидатстване за гражданство.

 • Начини на адресиране на културни и езикови бариери, 
 • Как да кандидатствате за гражданство.

Време за четене на курса – 2 часа.

Обучаемите няма нужда да притежават специфични знания или умения. Те ще се нуждаят от компютър с интернет връзка и лист хартия и химикалка, за да си вземат бележки. 

Препоръчително е да се консултират с допълнителните материали и по този начин да задълбочат предоставената информация.

Съдържание

Защо човек би искал да напусне страната си на произход? Някои причини имигрантите да изберат да напуснат родните си страни включват икономически и политически въпроси, събиране на семейството или природни бедствия. Икономическите причини включват търсене на по-високи заплати, възможности за заетост с по-висок стандарт на живот, както и образователни възможности. Жените мигрират по разнообразни причини: от заминаване заради бедност, конфликти и бедствия, свързани с климата, до бягство от дълбоко засилените неравенства между половете, включително от основано на пола насилие и липсата на достъп до препитание и ресурси.

Включването на жените бежанци в икономиките на приемащите ги страни е признато за ефективен начин за повишаване на тяхната независимост, за стимулиране на икономическото здраве на местните общности и за възстановяване на достойнството на насилствено разселените лица, които са загубили повечето (и може би всички) от своите притежания и препитание.

 

 • Възстановяване на живота: Чрез безопасна работна среда хората, принудени да бягат, могат да отговорят на основните нужди на своите семейства, да запазят достойнството си, да подобрят възможността да разчитат на собствените си сили  и устойчивост и да допринесат за обществото.
 • Безопасност: Безопасната заетост също така дава на бежанците средства, за да отговорят на собствените си нужди, без да прибягват до отрицателни механизми за справяне.
 • Икономически растеж: Много проучвания показват, че бежанците могат да дадат тласък на икономиката на страните, които са домакини за тях, дори в страни с ниски до средни доходи.

 

Жените мигранти показват значителна свобода на избор. Те допринасят за икономическото развитие на страната на местопребиваване чрез своите компетенции и умения и за държавата си на произход чрез своите парични преводи и увеличения си опит, когато се върнат в тези страни. Често жените мигранти помагат на други членове на семейството да мигрират, като плащат разходите по преместването. Като мигранти, жените са източници на парични преводи, които могат да бъдат използвани за подобряване на благосъстоянието на други членове на семейството и за насърчаване на икономическия растеж. В страните на пребиваване жените мигранти работят, за да подобрят собствения си стандарт и стандарта на живот на семейството си и често настояват за промяна в отношенията между половете. В много страни те също създават и участват в неправителствени организации, които лобират за равенство между половете. След завръщането си в страните на произход, жените мигранти могат да разпространят значението на правата и възможностите за жените.

 

Опитните жени мигранти, които вече са добре установени в дадена общност, могат да играят роля, например като ментори, наставници или модели за подражание.

Основните характеристики са:

 • увеличен капацитет да взаимодействат и да се чувстват спокойни в социалната си среда и  отчасти емпатия към социалния и политическия живот на местно равнище;
 • подобрена подготовка за навлизане на пазара на труда и активно социално участие;
 • подобрена независимост и самочувствие;
 • по-добро ниво на познаване на правата на жените, повишаване на самоувереността на жените мигранти, отваряне на хоризонти на участващите жени за това как виждат ролята си в обществото;
 • по-добро разбиране от страна на специалистите и длъжностни лица, работещи с жени мигранти за техните специфични нужди и въпроси, свързани с пола.
 • Всеобща декларация за правата на човека;
 • Международни конвенции на ООН;
 • Защита на правата на всички работници мигранти и членове на техните семейства;
 • Премахване на всички форми на дискриминация срещу жените (CEDAW);
 • Премахване на всички форми на расова дискриминация (CERD);
 • Права на детето (CRC);
 • Споразумения за икономически, социални и културни права (ESCR) и граждански и политически права (CPR);
 • Протоколи за предотвратяване, потискане и наказване на трафика на хора, особено жени и деца (2000).
 • Конвенции N:97 и N:143 относно работниците мигранти;  Декларация относно основните принципи и права на работното място и последващите действия по нея.

Културните и езиковите бариери са предизвикателства пред междукултурната комуникация в рамките на дадена организация. Когато хора от различни култури, които биха могли да говорят различни езици, имат различни културни вярвания или използват различни жестове и символи, за да общуват, техните културни различия могат да се превърнат в пречки пред успеха на работното място. Това се случва поради липса на осведоменост, знания и комуникация.

Как да преодолеем езиковите бариери:

 • Използвайте обикновен език. 
 • Намерете надеждни преводачески услуги. 
 • Направете списък с преводачите.
 • Осигурете езикови класове. 
 • Използвайте визуални методи за комуникация.
 • Използвайте повторения. 
 • Бъдете почтителни.

 

Как да преодолеем културните бариери и да прегърнем културната разлика:

 • Осигурете ясна и учтива комуникация.

Това може да включва:

 • използване на прости думи;
 • използване на визуални методи за комуникация;
 • избягване на жаргонни думи и фрази
 • Изучете различните култури.
 • Работете за посрещане на културните различия.
 • Споделяйте знания.
 • Използвайте разнообразно обучение.

Разнообразието може потенциално да увеличи приобщаващата работна култура, да насърчи работата в екип и лидерството, да създаде нови възможности и по този начин да се изгради положителна работна култура. Това обучение ще помогне на служителите да разберат и прегърнат културните различия на своите колеги, а самите колеги да се приемат един друг.

Моля, вижте Приложение 1.

В тази глава представяме значителна информация за значението на икономическото приобщаване на жените мигранти на пазара на труда, както и на международните инструменти за подпомагане на жени мигранти.  Посочваме и основните начини за преодоляване на културните и езиковите бариери.

 • Как да се преодолеят езиковите и културните бариери;
 • Изисквания към мигрантите за кандидатстване за гражданство.

Самооценка

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein