project results

We would Be Happy To Assist You

Резултати

В рамките на този проект разработихме ръководство за добри практики, което да се използва от практикуващи лица, подкрепящи жените мигранти, ръководства за партньорска подкрепа, които да се използват от самите жени мигранти в подкрепа на други жени“от жени мигранти за жени мигранти“ и сборник от учебни материали, достъпни през електронна платформа.

Ръководство за добри практики за практикуващи

Ръководството за добри практики е насочено към практикуващи, които биха могли да ангажират и подкрепят жените мигранти при подкрепата на други жени. Той предоставя изчерпателно описание на ползите от доброволчеството и подкрепата от връстници за жените мигранти, как да започне програма за доброволчество и съвети затова как да се подходи към важни въпроси, включително защита, обучение, документация, комуникация и измерване на въздействието.

.

От жени мигранти за жени мигранти

Ръководствата „От жени мигранти за жени мигранти“ информират и вдъхновяват да бъдат предоставяни качествени дейности за подкрепа, включително изучаване на езици, творчески дейности и умения на работното място.

Учебни материали

Обучение за жени мигранти, организации, които вече работят с тях, и организации, които искат да започнат работа с жени мигранти.

Видео за проекта, което ще бъде включено в този интелектуален продукт, ще помогне да се повиши осведомеността относно резултатите от проекта и как те могат да помогнат на жените мигранти и организациите, работещи с тях.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein