Инструмент за оценка

за организациите, работещи с жени от мигрантски произход

Моля, оценете нивото си на познание по отношение на следващите въпроси. Използвайте скалата от 1 до 6, като 1 е най-ниската оценка, а 6 е най-високата. Пример:

1=Без познания 2=С минимални познания, 3=С основни познания, 4=Със задоволителни познания, 5=С напреднали познания 6=С отлични познания.

Модул 1 - Ползи

Модул 2 - Възможности

Модул 3 - Мотивация

Модул 4 - Организация

Модул 5 - Политики

Модул 6 - Супервизия