Инструмент за оценка

за жени мигранти

Моля, оценете нивото си на познание по отношение на следващите въпроси. Използвайте скалата от 1 до 6, като 1 е най-ниската оценка, а 6 е най-високата. Пример:

1=Без познания 2=С минимални познания, 3=С основни познания, 4=Със задоволителни познания, 5=С напреднали познания 6=С отлични познания.

Модул 1 - Ползи

Модул 2 - Бариери

Модул 3 - Създаване на мрежи

Модул 4 - Обучение

Модул 5 - Независимост

Модул 6 - Лидерство

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein