Инструмент за оценка

за жени мигранти

Моля, оценете нивото си на познание по отношение на следващите въпроси. Използвайте скалата от 1 до 6, като 1 е най-ниската оценка, а 6 е най-високата. Пример:

1=Без познания 2=С минимални познания, 3=С основни познания, 4=Със задоволителни познания, 5=С напреднали познания 6=С отлични познания.

Модул 1 - Ползи

Модул 2 - Бариери

Модул 3 - Създаване на мрежи

Модул 4 - Обучение

Модул 5 - Независимост

Модул 6 - Лидерство