Our Partners

Information about the partners

Нашите партньори

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Poland

Фондация „Институт за социална реинтеграция“ е създадена през 2016 г. Нейната основна цел е да разпространи и предостави културно-художествено образование на деца, юноши и възрастни, главно в неформална среда. Институтът създава международни консорциуми, благодарение на които задълбочава европейското сближаване и насърчава про-европейското гражданство. Фондацията подкрепя всички млади творчески хора, които искат да задълбочат знанията си, да обявят публично своите убеждения и да подобрят света. Нашата организация адресира много дейности към групи в неравностойно положение.

Go-Woman! Alliance Community Interest Company, UK

Go-Woman Alliance CIC (GOAL) е създадена през 2011 г. като социално предприятие, което е насочено  към преодоляване на  социалното изключване и прилагане на  иновациите сред етническите общности на малцинствата. Нашата специализация е в работата с общности в неравностойно положение, включително мигранти, търсещи убежище, бежанци, жени и млади хора. GOAL се превърна разпознаваема организация за подкрепа на лица от етнически произход. В по-голямата част на Бирмингам ние подкрепяме малцинствата – включително мигрантите и бежанците – да преминат към постоянна заетост или самостоятелна заетост и да се интегрират в обществото. GOAL също така използва опита си в областта на социалните иновации и предприемачеството, за да помогне на организациите да развият своите стратегически и оперативни възможности, прилагайки стандарт за качество, който ще подпомогне организациите да постигнат целите си .

Основната ни специалност е работата с общности в неравностойно положение, включително жени и млади хора, предимно от общността в Южна Азия. Нашата работа в тази област включва управление, разработване и предоставяне на иновативни програми за преодоляване на езиковите и културни проблеми, пред които са изправени тези малцинствени групи, и създаването на иновативни социални бизнес модели за осигуряване на възможности за заетост и доходи.

NIKANOR LTD, Bulgaria

Никанор ООД е създадена през 2002 г. като частна организация, работеща в областта на набирането на персонал, обучението на възрастни и управлението и развитието на човешките ресурси. През 2003 г. е лицензиран от НАПОО, като център за професионално обучение на възрастни. През 2012 г. Никанор ООД е лицензиран център от  NAVET като Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО). Също така е сертифициран по системата за управление на качеството ISO 9001: 2000.

От 2019 г. сме член на EfVET. EfVET е една от водещите професионални асоциации в цяла Европа, създадена от доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО).

Никанор ООД работи на територията на цяла Европа, в зависимост от проектите, които изпълнява. Фирмата предлага професионални обучения за 25 професии и 32 специалности, езикови курсове и обучения по ключови компетенции.

Ние непрекъснато актуализираме нашите програми и разработваме нови обучителни модули. Нашият фокус е не само върху съдържанието на курса, но и върху подобряването на методологията и включването на съвременни педагогически инструменти и методи. Ние предлагаме обучения в класната стая, онлайн обучения, както и от смесен тип.

Целта ни е да насърчим младежкото участие в социални проекти и програми на местно ниво (културна интеграция, доброволчество, предприемачество …). Всички наши проекти и инициативи имат за цел да включат преподаватели, учители, преподаватели, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които насърчават коучинг, наставничество, учене през целия живот и комуникация, лидерството и професионалните умения.

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Romania

BUCOVINA институт е неправителствена организация, основана през 2011 г., разположена в Сучава, Румъния и нейната мисия е да подпомага устойчивото развитие на общностите в Североизточната част на Румъния, Югозападната част на Украйна и цялата Република Молдова, чрез установяване на партньорства за учене, организиране и провеждане на програми за обучение и насърчаване на непрекъснато обучение за възрастни.

Основните цели на института са следните:

  • Създаване на програми за улесняване на между културното обучение, трансграничното сътрудничество и обмен на опит в областта на социалната икономика и пригодността за заетост на уязвими хора на пазара на труда;
  • Подкрепа на млади хора и възрастни от селските райони, мигранти, малцинства и хора с увреждания, за да се осигури достъп до всички форми на обучение, достъп до пазара на труда и организиране на програми за стартиране на бизнес;
  • Насърчаване на регионалното и общностно развитие чрез провеждане на курсове за квалификация, преквалификация, обучение, специализация, чиракуване и създаване на програми за оценка на уменията и сертифициране с недискриминационен достъп за всички социални категории;
  • Организиране на доброволчески дейности за развиване на работни умения и тематични обучения за предотвратяване на трафика на хора, тормоза и сегрегацията на ромски деца и деца с увреждания в училищата;
  • Предоставяне на акредитирани услуги за социална подкрепа за социално включване на хора в риск от бедност.

DOMSPAIN CONSULTING SL, Spain

DomSpain е обучителен център за възрастни, специализиран в предоставянето на тренинги, професионални обучения, езикови и обучения в сферата на новите технологии.

DomSpain има за цел да подобри качеството на образованието и обучението на възрастни, като насърчава и улеснява достъпа, както на учители, така и на учащи, до нови технологии и иновативни инструменти за обучение. Те са активни на национално и международно ниво и предлагат разнообразни услуги на публичния и частния сектор, като участват активно в международни проекти чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина.

Техният екип от обучители разработва образователни програми; курсове и семинари за възрастни учащи, ПОО обучения за преподаватели, фокусирани върху подобряване на чуждоезиковите компетенции, използване на дигитални инструменти и нови методи на преподаване и др.

DomSpain има богат опит в разписването, управлението, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани от ЕС. Те разработват онлайн платформи и интерфейси за образователни цели и ръководят информационни и технологични дейности за много проекти на ЕС. Те са акредитирани от Службата за заетост на Каталуния като център за консултации, набиране и обучение за координиране на местни, национални и международни мобилности и стажове на студенти в ПОО. Също така е член на Международната мрежа LET HER IN, efVET и CEFEC.

Фондация STREFA „Зона на вдъхновение и развитие“

TREFA организация с нестопанска цел. Работи на местно, регионално, национално и международно ниво. Основната цел на организация е образование (т.е. подкрепа, насърчаване и развитие на образователния път на децата и младежите), култура, изкуство, насърчаване на здравето и спорта. Фондацията подкрепяме новите реформи в неформалното образование, формират проевропейски граждански нагласи, популяризират идеята за европейска интеграция и прилагат правилата на демокрацията.

Чрез нашите проекти фондацията иска да предостави нови решения в различни области на социалния живот, особено за защита на човешките права и свободи и да насърчи хората да се отнасят еднакво към всеки гражданин, независимо от тяхната религия, вярвания и произход или история, но също така искат да утвърдят някои универсални ценности, като предприемачество, както и да работят с тях за усъвършенстването на  умения или способности, полезни в живота на възрастните, например: творчество, въображение, критично мислене, работа в екип, независимост, решаване на проблеми, решителност и др.

Фондацията работи с уязвими групи или такива, изложени на социално изключване, например: младежи с увреждания или със специални нужди, възрастни хора, мигранти или бежанци. Фондацията си сътрудничи с различни организации, организира публични презентации, дебати и конференции, насочени към предприемачеството, уважението към гражданите на ЕС и социалното включване.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein