Our Partners

Information about the partners

Нашите партньори

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Poland

Фондация „Институт за социална реинтеграция“ е създадена през 2016 г. Нейната основна цел е да разпространи и предостави културно-художествено образование на деца, юноши и възрастни, главно в неформална среда. Институтът създава международни консорциуми, благодарение на които задълбочава европейското сближаване и насърчава про-европейското гражданство. Фондацията подкрепя всички млади творчески хора, които искат да задълбочат знанията си, да обявят публично своите убеждения и да подобрят света. Нашата организация адресира много дейности към групи в неравностойно положение.

Go-Woman! Alliance Community Interest Company, UK

Go-Woman Alliance CIC (GOAL) е създадена през 2011 г. като социално предприятие, което е насочено  към преодоляване на  социалното изключване и прилагане на  иновациите сред етническите общности на малцинствата. Нашата специализация е в работата с общности в неравностойно положение, включително мигранти, търсещи убежище, бежанци, жени и млади хора. GOAL се превърна разпознаваема организация за подкрепа на лица от етнически произход. В по-голямата част на Бирмингам ние подкрепяме малцинствата – включително мигрантите и бежанците – да преминат към постоянна заетост или самостоятелна заетост и да се интегрират в обществото. GOAL също така използва опита си в областта на социалните иновации и предприемачеството, за да помогне на организациите да развият своите стратегически и оперативни възможности, прилагайки стандарт за качество, който ще подпомогне организациите да постигнат целите си .

Основната ни специалност е работата с общности в неравностойно положение, включително жени и млади хора, предимно от общността в Южна Азия. Нашата работа в тази област включва управление, разработване и предоставяне на иновативни програми за преодоляване на езиковите и културни проблеми, пред които са изправени тези малцинствени групи, и създаването на иновативни социални бизнес модели за осигуряване на възможности за заетост и доходи.

NIKANOR LTD, Bulgaria

Никанор ООД е създадена през 2002 г. като частна организация, работеща в областта на набирането на персонал, обучението на възрастни и управлението и развитието на човешките ресурси. През 2003 г. е лицензиран от НАПОО, като център за професионално обучение на възрастни. През 2012 г. Никанор ООД е лицензиран център от  NAVET като Център за информация и професионално ориентиране (ЦИПО). Също така е сертифициран по системата за управление на качеството ISO 9001: 2000.

От 2019 г. сме член на EfVET. EfVET е една от водещите професионални асоциации в цяла Европа, създадена от доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО).

Никанор ООД работи на територията на цяла Европа, в зависимост от проектите, които изпълнява. Фирмата предлага професионални обучения за 25 професии и 32 специалности, езикови курсове и обучения по ключови компетенции.

Ние непрекъснато актуализираме нашите програми и разработваме нови обучителни модули. Нашият фокус е не само върху съдържанието на курса, но и върху подобряването на методологията и включването на съвременни педагогически инструменти и методи. Ние предлагаме обучения в класната стая, онлайн обучения, както и от смесен тип.

Целта ни е да насърчим младежкото участие в социални проекти и програми на местно ниво (културна интеграция, доброволчество, предприемачество …). Всички наши проекти и инициативи имат за цел да включат преподаватели, учители, преподаватели, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които насърчават коучинг, наставничество, учене през целия живот и комуникация, лидерството и професионалните умения.

Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Romania

BUCOVINA институт е неправителствена организация, основана през 2011 г., разположена в Сучава, Румъния и нейната мисия е да подпомага устойчивото развитие на общностите в Североизточната част на Румъния, Югозападната част на Украйна и цялата Република Молдова, чрез установяване на партньорства за учене, организиране и провеждане на програми за обучение и насърчаване на непрекъснато обучение за възрастни.

Основните цели на института са следните:

  • Създаване на програми за улесняване на между културното обучение, трансграничното сътрудничество и обмен на опит в областта на социалната икономика и пригодността за заетост на уязвими хора на пазара на труда;
  • Подкрепа на млади хора и възрастни от селските райони, мигранти, малцинства и хора с увреждания, за да се осигури достъп до всички форми на обучение, достъп до пазара на труда и организиране на програми за стартиране на бизнес;
  • Насърчаване на регионалното и общностно развитие чрез провеждане на курсове за квалификация, преквалификация, обучение, специализация, чиракуване и създаване на програми за оценка на уменията и сертифициране с недискриминационен достъп за всички социални категории;
  • Организиране на доброволчески дейности за развиване на работни умения и тематични обучения за предотвратяване на трафика на хора, тормоза и сегрегацията на ромски деца и деца с увреждания в училищата;
  • Предоставяне на акредитирани услуги за социална подкрепа за социално включване на хора в риск от бедност.

DOMSPAIN CONSULTING SL, Spain

DomSpain е обучителен център за възрастни, специализиран в предоставянето на тренинги, професионални обучения, езикови и обучения в сферата на новите технологии.

DomSpain има за цел да подобри качеството на образованието и обучението на възрастни, като насърчава и улеснява достъпа, както на учители, така и на учащи, до нови технологии и иновативни инструменти за обучение. Те са активни на национално и международно ниво и предлагат разнообразни услуги на публичния и частния сектор, като участват активно в международни проекти чрез добре изградена мрежа от партньори в чужбина.

Техният екип от обучители разработва образователни програми; курсове и семинари за възрастни учащи, ПОО обучения за преподаватели, фокусирани върху подобряване на чуждоезиковите компетенции, използване на дигитални инструменти и нови методи на преподаване и др.

DomSpain има богат опит в разписването, управлението, изпълнението и отчитането на проекти, финансирани от ЕС. Те разработват онлайн платформи и интерфейси за образователни цели и ръководят информационни и технологични дейности за много проекти на ЕС. Те са акредитирани от Службата за заетост на Каталуния като център за консултации, набиране и обучение за координиране на местни, национални и международни мобилности и стажове на студенти в ПОО. Също така е член на Международната мрежа LET HER IN, efVET и CEFEC.

Фондация STREFA „Зона на вдъхновение и развитие“

TREFA организация с нестопанска цел. Работи на местно, регионално, национално и международно ниво. Основната цел на организация е образование (т.е. подкрепа, насърчаване и развитие на образователния път на децата и младежите), култура, изкуство, насърчаване на здравето и спорта. Фондацията подкрепяме новите реформи в неформалното образование, формират проевропейски граждански нагласи, популяризират идеята за европейска интеграция и прилагат правилата на демокрацията.

Чрез нашите проекти фондацията иска да предостави нови решения в различни области на социалния живот, особено за защита на човешките права и свободи и да насърчи хората да се отнасят еднакво към всеки гражданин, независимо от тяхната религия, вярвания и произход или история, но също така искат да утвърдят някои универсални ценности, като предприемачество, както и да работят с тях за усъвършенстването на  умения или способности, полезни в живота на възрастните, например: творчество, въображение, критично мислене, работа в екип, независимост, решаване на проблеми, решителност и др.

Фондацията работи с уязвими групи или такива, изложени на социално изключване, например: младежи с увреждания или със специални нужди, възрастни хора, мигранти или бежанци. Фондацията си сътрудничи с различни организации, организира публични презентации, дебати и конференции, насочени към предприемачеството, уважението към гражданите на ЕС и социалното включване.