Модул 1

Лични ползи от доброволческата дейност

Защо доброволчеството е важно? Лични ползи от доброволческата дейност и партньорската подкрепа

Въпросът за интеграцията и за ограничените възможности на жени мигранти не е нов въпрос в днешно време.  Доброволчеството представлява основно средство, с което тези жени да могат да развиват нови умения и да придобиват знания, да създават мрежи, които носят ползи както на професионално, така и на лично ниво.

 

Този модул предоставя информация за това какво е доброволчество, защо това е важно, както и как жените мигранти могат да се възползват от това да бъдат доброволци.

 

Целта ни е да помогнем за подсилването на тази концепция и да предоставим полезни насоки.

 • Разбиране значението на определенията: доставчици на доброволческа дейност, доброволец и доброволческа дейност;
 • Разбиране значението на доброволчеството по отношение на индивидуалното, общностното или общественото развитие;
 • Определяне на ползите от посещаването на доброволческа програма;
 • Откриване на правилната възможност за доброволческа дейност.

Приблизителното време за четене за модула, без да се вземат предвид предложените източници за по-нататъшното четене, е около 2 часа.

 

Обучаемите няма нужда да притежават специфични знания или умения. Те ще се нуждаят от компютър с интернет връзка и лист хартия и химикалка, за да си вземат бележки.

 

Препоръчително е да се консултират с допълнителните материали и по този начин да задълбочат предоставената информация.

Съдържание

Доброволчеството е важна част от процъфтяващо гражданско общество, допринасяйки за неговото развитие и просперитет. Достъпът до възможности за доброволчество следва да представлява право, а не привилегия. Всеки има право да бъде доброволец навсякъде по света и за да се насърчи културата за участие, лично и отговорно развитие, доброволците трябва да получат достъп, както и да се включват в доброволчески дейности.

Определение за доброволец

Доброволецът е човек, който извършва дейности по свободна воля, облагодетелстващи обществото. Тези дейности се предприемат за кауза с нестопанска цел, която е от полза за личното развитие на доброволеца, който ангажира времето и енергията си за общото благо без финансово възнаграждение.

Определение за доброволческа дейност

Доброволчеството представлява дейността, която се предприема за кауза с нестопанска цел и не замества платения персонал. Дейността може да се извърши в рамките на доброволчески доставчици или чрез собствена инициатива.

Определение за доброволчески доставчици

Доставчиците на доброволци са организации с нестопанска цел и групи, които са независими и самоуправлявани, както и други субекти с нестопанска цел, като например публични органи. Те са активни на публичната арена и дейността им трябва да бъде насочена, поне отчасти, към принос за доброто на обществото.

Европейската харта за правата и отговорностите на доброволците представя, както правата и отговорностите на доброволците, така и тези на доставчиците.

Важността на доброволчеството се измерва по два основни показателя: индивидуалното развитие на хората, участващи в него, и развитието на общностите и обществото като цяло.

 

Приносът на доброволчеството към ИНДИВИДУАЛНОТО РАЗВИТИЕ е отразен в придобиването на познания, умения и способности, които са полезни на пазара на труда; в потенциала на доброволчеството като възможност за учене на нови неща през целия живот; в култивирането на социални умения като увереност, толерантност, самочувствие, уважение към многообразието.

 

Приносът на доброволците за развитието на ОБЩНОСТИТЕ се изразява в решаването на местните проблеми чрез финансов принос с работата на доброволците, улесняване на социалното сближаване чрез обединяване на хората за обща цел, улесняване на социалната интеграция и борба с риска от социално изключване на уязвимите социални групи.

 

Приносът на доброволческата дейност за развитието на обществото като цяло е отразен в култивирането на междуличностното доверие и повишаването равнището на социалния капитал, изграждането на практика на европейските ценности на солидарност, толерантност и социално сближаване, като форма на активно гражданство.

 

Всяко участие в доброволчество включва форми на социално обучение, дори това често да бъде подценявано. Участието в доброволчески дейности развива набор от социални умения и компетентности, като например: солидарност, толерантност, доверие, граждански дух и социална отговорност.

Ползите от доброволчеството могат да бъдат многобройни, защото това означава извършването на повече от няколко дейности. Дава среда за нови преживявания и възможности за доброволците, носейки в същото време положително въздействие върху общността. Позволява да се свържете с Вашата общност и да я направите по-добро място.

 

 1. Доброволчеството означава свързване с нови хора

Посвещаване на времето като доброволци, помага за намирането на нови приятели, да се увеличи обхвата на мрежата и да се развият социални умения. С други думи, доброволчеството представлява чудесен начин за запознанство с нови хора, особено ако сте нови в района. То укрепва връзките с общността и разширява мрежата от контакти, чрез срещи на хора с общи интереси и забавни дейности. Възниква възможността да се практикуват и развиват комуникацията и междуличностните умения. По този начин даденото лице ще се социализира повече, ще бъде по-активно, прекарвайки времето си по приятен и полезен начин, ще стане част от екип, защото доброволчеството изгражда мостове между хората.

 

 1. Доброволчеството насърчава благосъстоянието и психичното здраве

Може да допринесе за премахване на последиците от стрес, гняв и тревожност, и в същото време да насърчи благосъстоянието. Нищо не облекчава стреса по-добре от смислена връзка с друг човек или група лица. Освен това доброволчеството може да се бори с депресията. Чрез него се поддържа редовен контакт с други хора, помагайки при разработването на солидна система за поддръжка.

Правейки добро за другите и допринасяйки за общността, доброволците получават естествено чувство за постижение и тяхната самоувереност се увеличава. Наличието на важна роля може също така да осигури чувство на гордост и идентичност на доброволеца, да се чувства по-добре за себе си и да има положителна представа за живота и бъдещите си цели. Доброволчеството осигурява чувство за цел, особено на хора, идващи от уязвими групи.

 

 1. Доброволчеството носи възможности за кариера

Със или без професионален опит, доброволчеството дава възможност, която включва практикуване на най-важните и изисквани умения на работното място, като например: работа в екип, комуникация, решаване на проблеми, планиране на проекти, управление на задачи и организационни действия, осигуряваща в същото време обширно обучение за доброволци.  Повече от това, тя представлява чудесен метод за получаване на опит, който ще донесе голяма стойност за добра автобиография.

 

 1. Доброволческа дейност за проучване на интереси и предпочитания

Доброволчеството може да бъде и релаксиращо, зареждащо бягство от ежедневната рутина на работа, училище или семейни ангажименти, осигурявайки творчество, мотивация и визия.

Макар да е вярно, че колкото повече работите като доброволец, толкова повече ползи ще изпитате, доброволчеството не трябва да включва дългосрочен ангажимент или да отнеме много време от работния ден.

 

 1. Цели и ценности на доброволчествот
  • Увеличаване на ангажираността
   • Дава на хората възможност да приложат в действие ценностите си
   • Дава възможност на другите да виждат, обсъждат и предприемат действия
  • Увеличава съпричастността
   • Пряко свързване с нуждите на общността
   • Определяне на доброволчеството като ценност
  • Повишаване на осведомеността
   • Осъзнаване на света, тъй като всички ние въздействаме заедно
   • Да бъдете част от нещо голямо

Налични са множество възможности, но най-важният аспект е да намерите област или позиция, от която се интересувате, и която ще Ви харесва да изпълнявате, докато извършвате дейностите. Като бъдещ доброволец, можете да си зададете следните въпроси:

 

 • Искате ли да работите с възрастни, деца, животни, или отдалечено от дома?
 • Предпочитате ли да работите самостоятелно или като част от екип?
 • По-добре ли се чувствате зад кулисите или предпочитате да поемете по-главна роля?
 • Колко време сте готови да ангажирате?
 • С какви умения можете да допринесете за доброволческа работа?
 • Какви причини са важни за Вас?
 • Помислете за целите и интересите си.

 

Опитът Ви като доброволец ще бъде по-смислен, ако първо отделите известно време, за да идентифицирате целите и интересите си. Възможността ще бъде полезна, приятна и осмисляща, ако Вашите цели и интереси съвпадат с тези от доброволческата програма.

 

Къде да намерите възможности за доброволци?

 

 • Неправителствени организации;
 • Общностни театри, музеи;
 • Центрове за деца и възрастни;
 • Сираци;
 • Църкви;
 • Преподаване в училищата;
 • Спортни събития;
 • Проекти за даване правомощия на жените;
 • Приюти за бездомни;
 • Болници;
 • Дейности за хора в неравностойно положение;
 • Местни приюти за животни, спасителни организации, или центрове за опазване на дивата природа;
 • Младежки организации, спортни отбори, и следучилищни програми.
 • Исторически реставрации, национални паркове, и природозащитни организации.
 • Онлайн доброволчество.

В този модул предоставяме на жените мигранти значителна информация за доброволчеството и неговата важност, но и какви са ползите от участието като доброволец. Това може да доведе до вдъхновяваща мотивация за достъп до доброволчески възможности в общностите, към които съответните лица принадлежат.

До края на този модул ще можете да:

 • Дефинирате понятието доброволчество и да изтъкнете значението му;
 • Разбиране за ползите от посещаването на доброволчески програми;
 • Да знаете как да откриете подходящите възможности за доброволческа дейност.

Самооценка

 • Colin Rochester, Angela Ellis Payne & Steven Howlett (2010), Volunteering in the 21st century, Palgrave MacMillan, United Kingdom
 • Paul Dekker & Loek Halman (2003), The Values of Volunteering: Cross-Cultural Perspectives, Plenum Publishers, New York
 • Susanne Strauß (2008), Volunteering and social inclusion, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Germany

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein